Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen inzake agendering politiek beraad en spreekrecht

Aan: fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 27 mei 2016 stelt u een aantal vragen betreffende spreekrecht en recht op plaatsing onderwerpen in politieke beraden. Uw brief is gericht aan het college van burgemeester en wethouders, echter het presidium is verantwoordelijk voor de agendering van onderwerpen in de politieke beraden en de invulling van het spreekrecht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierin geen rol op verantwoordelijkheid. Het college heeft uw brief daarom ter beantwoording doorgestuurd aan het presidium.

Vraag 1.

Waarom mocht Powerfield geen uiteenzetting geven in een politiek beraad over hun positieve inbreng omtrent zonne-energie in het algemeen en voor Almelo in het bijzonder?

Antwoord:

Op grond van artikel 7 lid 4 van de verordening op het politiek beraad, door de gemeenteraad vastgesteld op 11 februari 2014, stelt het presidium de agenda voor de politieke beraden vast en beslist het presidium over aanvragen. Uw aanvraag voor een politiek beraad over dit onderwerp is aan de orde geweest in het presidium op 29 maart 2016. Het betrof de presentatie van plannen van een commerciële partij, in dit geval Powerfield. In de raadsvergádering van 15 maart 2016 heeft de gemeenteraad kaders gesteld ten aanzien van de aanleg van zonnepanelenparken. De selectie van een marktpartij voor de realisatie van deze ontwikkeling is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. In deze procedure hebben meerdere marktpartijen, waaronder Powerfield, een uitnodiging gekregen om een planvoorstel in te dienen. De presentatie van één van de aanbieders in een politiek beraad aan de gemeenteraad vindt het presidium niet passend binnen dit proces. Daarnaast is de selectie van een marktpartij geen bevoegdheid van de gemeenteraad.

Vraag 2.

Waarom mocht een inwoner van Almelo niet spreken voor de raad op 24 mei als het onderwerp van Pagedal aan de orde komt?

Antwoord:

In de raadsvergadering van 24 mei 2016 was de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bavinckel aan de orde. In de verordening op het spreekrecht 2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 4 maart 2014, is in artikel 2 sub a bepaald dat niet ingesproken kan worden over een besluit van de raad waartegen bezwaar en beroep openstaat. Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om in te spreken is daarom afgewezen.

Vraag 3

Is er een maximaal aantal keren te stellen aan het spreekrecht van de burger over een onderwerp en naar welke verordening of wetsreglementen verwijst u daarbij?

Antwoord:

Er is geen maximum gesteld aan het aantal keren dat een burger gebruik kan maken van het spreekrecht over hetzelfde onderwerp. Artikel 2 sub e van de verordening op het spreekrecht 2014 bepaalt dat niet kan worden ingesproken over een onderwerp dat naar oordeel van de voorzitter reeds voldoende in een voorgaande vergadering van de raad aan de orde is geweest. Het is deze raadsperiode niet voorgekomen dat een verzoek om in te spreken is afgewezen op die grond.

Vraag 4.

Mocht er geen reglement zijn dat uw presidium hanteert, wordt het dan geen tijd dat deze reglementen er gaan komen?

Antwoord:

Bij aanvragen van politieke beraden of verzoeken om gebruik te maken van het spreekrecht baseert het presidium zich op de verordening op de politieke beraden 2014 en de verordening spreekrecht 2014. Het presidium ziet op dit moment geen aanleiding deze regels te herzien of aan te vullen.

Hoogachtend, Het presidium van Almelo, deg~ de voorzitter,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.