Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vleermuizen, bijzondere zoogdieren

Vleermuizen gebruiken vele soorten landschapstypen waaronder ook het stedelijk gebied. Enkele vleermuissoorten komen hier zelfs redelijk algemeen voor waardoor vleermuis onderzoek vaak nodig is bij ruimtelijk ontwikkelingen, want alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn volgens nationale en Europese wetgeving strikt beschermd.

Ook in het buitengebied gebruiken vleermuizen tal van landschappelijke elementen. Zo hebben ze in verschillende perioden van het jaar verschillende verblijfplaatsen, foerageren ze in verschillende biotopen en zijn ze afhankelijk van landschappelijke structuren voor het verplaatsen tussen verblijven en van en naar foerageerbiotopen.

Mede hierdoor komt regelmatig naar voren dat onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is voordat ruimtelijke ingrepen plaats kunnen vinden.

Er komen in Nederland 17 verschillende soorten vleermuizen voor die allemaal strikt beschermd zijn door de Flora- en faunawet. Vleermuizen gebruiken gedurende het jaar meerdere verblijfplaatsen voor verschillende functies. Sommige soorten verblijven in gebouwen, andere in bomen. Al deze verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen niet verstoord of verwijderd worden zonder ontheffing van de Flora- en faunawet.

Bij bouwplannen of bijvoorbeeld bij het aanleggen van wegen en het kappen van bomen moet rekening gehouden worden met de regels uit de Flora- en faunawet.

De Flora- en faunawet verplicht gemeenten om zorgvuldig te handelen. Als wordt vermoed dat activiteiten gevolgen kunnen hebben voor flora en fauna dan moet men voorzorgsmaatregelen nemen om die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde diersoorten te doden en om vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten opzettelijk te verstoren of te vernielen.

Wanneer een projectontwikkelaar zijn oog laat vallen op een gebied met hoge natuur- en landschappelijke waarden zal er aan hoge eisen moeten worden voldaan. Er wordt immers op onomkeerbare wijze ingegrepen in het landschapsschoon en daarbij in het leefgebied van de daar levende dieren. Beschermde dieren (waaronder Vleermuizen) zijn veelal zeldzaam omdat ze hoge eisen stellen aan hun omgeving en maar moeizaam in staat zijn tot aanpassen.

Veel mensen hebben onterecht schrik voor vleermuizen. Bekijk deze vertederende video en jouw angst voor deze vliegende diertjes verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zeker weten!

Het filmpje werd gemaakt door een Australische dierenkliniek. Nadat hun moeder het leven liet, nam het opvangcentrum de zorg voor de vleermuisweesjes op zich. Gewikkeld in fleece-dekentje krijgen deze baby’tjes een nieuwe warme thuis met de allerbeste zorgen.

Ga verder naar soorten Vleermuizen in Nederland

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.