Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Meedoen, meebeslissen, meeveranderen ????????

Initiatiefnemer(s):  Partij Vrij Almelo

Titel Motie: Meedoen, meebeslissen, meeveranderen

________________________________________________________________________            

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op dinsdag 11 oktober 2016

Constaterende dat:

.  De overheidscommunicatie moet voldoen aan het recht van de burger op informatie van die overheid.

.  Communicatie meer dan ooit het verbindende toverwoord is in de onderlinge samenwerking van de gemeente Almelo in het algemeen en de verbinding die wij zoeken met de burger in het bijzonder.

Overwegende dat:

.  In het raadsprogramma staat: “De rolkeuze is overheidsparticipatie en dat vraagt om luisterend en dienend publiek leiderschap”.

.  Een groter participatie en inbreng van de burger bij belangrijke besluiten het draagvlak bevorderen.

Is van mening dat:

.  De communicatie tussen de gemeente en de burger nog steeds te kort schiet.

.  Het vertrouwen van de burger in de gemeentebestuur hierdoor ernstig is geschaad.

.  De gemeente behoort haar burgers tijdig te informeren en ze in de gelegenheid te stellen gehoord te worden om zo goed mogelijk hun inbreng te kunnen doen bij de besluitvorming.

.  De burger meer betrokken kan worden bij het innemen van standpunten en het nemen van besluiten.

Draagt het college op:

.  Het opstellen van “spelregels voor beleidsparticipatie” waarbij voor aanvang van beleidsvernieuwing- of verandering voor alle betrokken en in het bijzonder voor de burger bekend is wanneer hij aan zet is en op welke manier hij invloed kan uitoefenen op besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

‘Communicatiebeleid van de Overheid’, op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ overheidscommunicatie/communicatiebeleid-van-de-overheid

De Motie is verworpen met 8 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

Voor de Motie stemden PVA, LAS, GroenLinks en Leefbaar Almelo

 

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.