Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over dierenwelzijn

Schriftelijke vragen PVA aan het college B&W van Almelo

Aan Raadsfractie PVA

Geachte heer De Olde,

Op 27 februari heeft u ons een aantal vragen gesteld over dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Is er een achtergrondcheck gedaan van een ieder die werkzaam is bij de Dierenambulance van de Dierenbescherming? En zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het is niet aan de gemeente om bepaalde gegevens te screenen van toekomstige en/of huidige vrijwilligers en personeel werkzaam bij de Dierenambulance.

Vraag 2.

De gemeente heeft zorgplicht naar haar inwoners (dit is inclusief dieren). Heeft de Dierenbescherming en haar Dierenambulance (en Noordbroek) de capaciteit en kwaliteit om hieraan te voldoen?

Antwoord:

Er zijn ons geen signalen bekend dat er sprake is van onvoldoende capaciteit en kwaliteit bij deze organisatie. Het Noordbroek is gecertificeerd en valt onder de landelijke dierenbescherming.

Vraag 3.

Recentelijk hebben een aantal vrijwilligers ervoor gekozen om met hun werkzaamheden bij de Dierenambulance te stoppen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Antwoord:

Dat is ons niet bekend. Overigens is het personeelsbeleid een eigen verantwoordelijkheid van het Noordbroek. De Dierenbescherming is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden ze niet bestaan. Het is bekend dat er altijd behoefte is aan vrijwilligers en dat er regelmatig mutaties zijn.

Vraag 4.

Is er toezicht op de arbeidstijdenwet en de rijvaardigheid van de chauffeurs in geval van medicijnen/of drugsgebruik? Zo niet, brengt dit dan niet onwetende vrijwilligers in gevaar die in goed vertrouwen meedraaien in een team tijdens een ambulancedienst?

Antwoord:

De inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op het arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee op gezond en veilig werken. De Arbeidsomstandighedenwet geldt overal waar in loondienst of in opdracht wordt gewerkt. Ook voor bijzondere (beroeps)groepen, zoals vrijwilligers, gelden arbo-regels.

Vraag 5.

Zijn er periodieke verslagen die worden opgesteld en gepresenteerd betreft het aantal dieren, soort dieren, reden opvang, behandeling, complete baten en lasten, dierregistratie ( hoe vaak een dier opgevangen wordt)?

Antwoord:

Sinds 1 juli 2014 valt Het Noordbroek onder het Besluit houders van dieren. Hierin staan de wettelijke bepalingen inzake ‘het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of fokken met gezelschapsdieren’. Verder staan er bepalingen in over onder meer aanmelding, administratie, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging. Uit de door het asiel bijgehouden administratie moet blijken van wie de dieren afkomstig zijn met uitzondering van honden die al op grond van de identificatie- en registratieplicht (I&R-plicht) zijn geregistreerd en met uitzondering van zwerfdieren waarvan de herkomst onduidelijk is. Naast de gegevens van wie de dieren afkomstig zijn, moeten ook het bewijs van inenting van honden en katten worden bewaard. Deze gegevens moeten twee jaar worden bewaard vanaf het moment dat het dier niet meer in het asiel zit. Zo kan door de handhavingsinstanties worden gecontroleerd op naleving van de verplichte inentingen voor honden en katten en kunnen op basis van de gegevens van herkomst relevante handelsstromen worden nagegaan. De gegevens hoeven niet te worden doorgestuurd naar de overheid. Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van de wettelijke taken van de gemeente.

Vraag 6.

Waarom stelt de Dierenbescherming bewust geen toereikende werk/signaal kleding beschikbaar zodat de vrijwilligers op dit vlak gedwongen zijn om bij de Dierenambulance onbeschermd hun werk te doen?

Antwoord:

Voor het antwoord op deze vraag dient u contact op te nemen met de Dierenbescherming.

Vraag 7. Heeft het Noordbroek en/of de Dierenambulance ooit aangegeven dieren niet op te willen vangen wegens gebrek aan capaciteit? Hoe is in verband hiermede de klantgerichtheid van het aanwezige “personeel”?

Antwoord:

Dat hebben de betreffende organisaties de gemeente niet meegedeeld.

Vraag 8.

Wat is de reden waarom de Dierenambulance op bepaalde tijden slecht bereikbaar is?

Antwoord:

Het is ons niet bekend dat de Dierenambulance (op bepaalde tijden) slecht bereikbaar is.

Vraag 9.

Wat is de reden dat de Dierenambulance regelmatig met maar 1 persoon op de Dierenambulance (ook ’s nachts) op een melding reageert? Waarom houdt de Dierenbescherming zich niet aan het protocol van een 2-mans bezetting van de Dierenambulance als hulpdienst en brengt zij hiermee de dienstdoende vrijwilliger in gevaar?

Antwoord:

Dat is ons niet bekend. Zie tevens het antwoord op vraag 4.

Wij vertrouwen erop dat we hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.