Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Onderzoek preventief toezicht wijkteams Almelo
Categories: Sociaal

Hoe bereik je een kwetsbaar gezin?

Het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) heeft in een zestal steden onderzoek gedaan naar de ondersteuning door wijkteams aan kwetsbare gezinnen. De inspectie Toezicht Sociaal domein (TSD), waaronder Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) bestaat uit vijf rijksinspecties, die samenwerken aan toezichtzaken op het sociaal domein. Het gaat om Inspectie jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vijf inspecties houden gezamenlijk toezicht op de kwaliteit van het stelsel in algemene zin.

De vraag: worden kwetsbare burgers die zorg en ondersteuning nodig hebben door organisaties gezamenlijk effectief geholpen? staat bij het toezicht en het toezichtkader dat de inspecties hanteren centraal.

De inspecties van TSD hebben een toezichtonderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de geboden zorg en ondersteuning, die lokale netwerken aan kwetsbare gezinnen bieden. Onder het lokale netwerk verstaan de inspecties de partijen die op lokaal niveau samenwerken rondom gezinnen volgens de werkwijze | gezin | plan | regisseur. De professionals werken samen binnen wijkteams of jeugdteams, maar ook met andere professionals die zorg en ondersteuning aan het gezin of huishouding bieden. De samenwerkende inspecties vinden de effectiviteit van lokale netwerken een belangrijk thema, onder meer omdat lokale netwerken voor gemeenten het middel blijken om uitvoering te geven aan hun verantwoordelijkheid voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd.

Almelo is één van de 6 gemeenten die geselecteerd zijn op basis van cijfers en statistieken ontsloten  via Waarstaatjegemeente.nl – cijfers en statistieken van gemeenten, het feit dat het lokale netwerk onder andere bestaat uit wijkteams en/of jeugdteams, de aanwezigheid van een Wmo-toezichthouder en de regionale spreiding van de te onderzoeken gemeenten.

Alles overziend komen de inspecties tot het oordeel dat de effectiviteit van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Almelo op dit moment op onderdelen nog niet voldoende is en verbeterd moet worden. De Partij Vrij Almelo heeft daar diverse keren op gewezen en op 3 Maart 2017 schriftelijke vragen gesteld. Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W.

De inspecties zijn (evenals PVA) van oordeel dat het betrekken van netwerkpartners, zoals huisartsen, onderwijs, woningbouwcorporaties en specialistische zorg verbeterd moet worden. Zowel het in kaart brengen van de problematiek van een (kwetsbaar) gezin als bij het opstellen en uitvoeren van een integraal ondersteuningsplan. De PVA heeft dit zelf diverse keren in de praktijk ondervonden dat in Almelo veel kwetsbare gezinnen niet in kaart zijn gebracht. Waar zitten ze? Hoe bereik je ze? Kwetsbare gezinnen hebben namelijk niet altijd een hulpvraag en staan daardoor niet direct open voor hulp, of de hulpvraag komt niet overeen met de hulp die een gezin daadwerkelijk nodig heeft.

Deze gezinnen komen vaak bij het wijkteam terecht omdat anderen (zoals omwonenden) zich zorgen maken over het gezin, niet zozeer omdat zij zelf een hulpvraag hebben.

Het rapport ‘Het wijkteam en Kwetsbare gezinnen’ en de deelrapporten per gemeente kunt u hier vinden.

Bron: Rijksoverheid

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.