Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen van de fractie Partij Vrij Almelo over terrorismebestrijding

Geachte heer de Olde,

Op 30 mei 2017 ontvingen wij de brief waarin u vragen stelt over de bestrijding van terrorisme vanuit jihadistische hoek. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Is de veiligheidsregio Twente waaronder ook Almelo valt voldoende voorbereid op een terroristische aanslag?

Antwoord:

De overheid (waaronder rijksoverheid, veiligheidsregio’s en gemeenten) doet er al/es aan om terroristische aanslagen te voorkomen. Bijvoorbeeld door mogelijke terroristen in de gaten te houden. Door op tijd te signaleren of iemand radicaliseert. En door mensen en gebouwen die risico’s lopen extra te beveiligen. De overheid neemt beveiligingsmaatregelen om personen en organisaties te beschermen die het doelwit kunnen worden van aanslagen. Dit verkleint het risico op terroristische aanslagen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) informeert ons periodiek uitvoerig over het dreigingsniveau in Nederland.

Vraag 2.

Zelfmoordterroristen blazen zich steeds vaker in de mensenmassa op. Een paar honderd ernstig gewonde slachtoffers en tientallen doden zijn het gevolg. Op maandagavond 22 mei 2017 zijn in Manchester door een zelfmoordaanslag weer doden te betreuren. Bent u het met ons eens dat het te bizar voor woorden is dat de aanslagpleger door de security van het concert kon komen en dus hun werk niet goed hebben gedaan?

Antwoord:

Wij zijn noch bevoegd noch in staat om daar een oordeel over te geven.

Vraag 3.

Hoe is de beveiliging in de Twentse regio’s geregeld? Is er beveiliging en toezicht bij elk groot evenement waarbij rekening wordt gehouden met dreigingsniveau 4?

Antwoord:

Standaard onderdeel van het evenementenproces is een gedegen risicoanalyse. Bij de voorbereiding op evenementen houden ambtelijk vergunningverleners en adviseurs van hulpdiensten rekening met het risico ’terroristische aanslag’. Bij één of een combinatie van de volgende punten vragen we extra alertheid: • Grote mensenmassa’s op een compacte locatie. • Evenementen/bijeenkomsten gerelateerd aan geloofsovertuigingen. • Evenementen/bijeenkomsten waarbij er sprake is van een politieke lading. Bijvoorbeeld een bijeenkomst van een politiek vertegenwoordiger. • Evenementen waarbij sprake is van een grote zichtbaarheid (bijvoorbeeld een live televisie uitzending). Wanneer bij een evenement deze punten aan de orde zijn is het advies om een nadere risicoanalyse voor een terroristische aanslag te doen. Zo nodig hebben we contact met politie over het dreigingsniveau.

Vraag 4.

De Fractie PVA is van mening dat gezien de ontwikkelingen in diverse gemeentes in Nederland en de maatschappelijke discussie of burgemeesters wel of niet verantwoordelijk zijn voor een landelijk veiligheidsvraagstuk binnen hun gemeente er een dialoog moet gaan plaatsvinden hoe wij in Almelo hiermee moeten omgaan. Wat als er wel sprake is van radicalisering of ontwikkelingen rondom de voedingsbodem die tot radicalisering gaan leiden? Hoe gaan we hier dan mee om?

Antwoord:

Lokaal spelen gemeenten een belangrijke rol in preventie, signalering en het nemen van tegenmaatregelen. Almelo kent haar rol en vervult deze. Vanzelfsprekend is er afstemming met diensten als AIVD, MIVD, Politie, OM, KMar, IND en Douane. Het feit dat veel spelers actief zijn bij signaleren van radicalisering vraagt om samenhang, coördinatie en afstemming. De NeTV coördineert de terrorismebestrijding in Nederland, onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. We volgen de landelijke ontwikkelingen nauwlettend.

Vraag 5.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) heeft onlangs “Handleiding aanpak radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau beschikbaar gesteld voor lokale overheden. Bent u bekend met de Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau? Zo ja, welke maatregelen en aanpak zouden in het kader van proactieve en preventieve benadering toegepast kunnen worden bij scholen, sportverenigingen, moskeeën, sleutelfiguren, gemeenschappen en eerstelijnswerkers?

Antwoord:

Deze handleiding is bekend en gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van sociale spanningen en radicalisering. Juist op lokaal niveau is er kennis van de sociale context, zijn veranderingen zichtbaar bij jongeren en volwassenen en kunnen samenwerkingspartners bijdragen aan interventies. De handreiking biedt lokale overheden aanknopingspunten voor het ontwikkelen of verfijnen van een lokale aanpak om radicalisering en terrorisme te voorkomen en te bestrijden. De gemeente Almelo en onze maatschappelijke partners volgden een intensieve training in het oppikken van signalen van radicalisering. Deze kennis houden we op peil met vervolgtrainingen en extra modules. Als er zorgen spelen delen en toetsen we signalen onderling. We onderhouden contact met diverse etnisch-religieuze groepen in de samenleving en hun vertegenwoordigers. We zetten een verdiepende preventieve aanpak op om radicalisering en polarisering aan de voorkant te voorkomen. Sinds begin van 2015 werken de gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo, politie, Openbaar Ministerie, raad voor de kinderbescherming, reclassering en het veiligheidshuis samen aan de regionale radicaliseringstafel.

Vraag 6.

Bent u met ons van mening dat wij steeds vaker de bron van het probleem wegkijken / niet aanpakken / niet herkennen zodat het dweilen is met de kraan open en dat we na vandaag weer vrolijk doen alsof er niets is gebeurt en wachten op de volgende aanslag?

Antwoord:

Neen, dat zijn wij niet. Zie ons antwoord op vraag 5.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo

de secretaris, de burgemeester.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.