Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (Motie)

 

 

Op zaterdag 10 juni vond de derde editie van de Almelose Motiemarkt plaats in de Publiekshal van het stadhuis. Ook de Seniorenraad was aanwezig met een stand om o.a. aandacht te schenken aan eenzaamheid onder senioren.

Eenzaamheid is, vooral onder ouderen, een probleem wat in toenemende mate lijkt voor te komen. Maar het is moeilijk om dit goed in kaart te brengen en de daarbij passende oplossingen te bedenken. Dat komt omdat een eenzaam medeburger dat slecht of in het geheel niet toont aan zijn of haar omgeving. Vaak uit schaamte of uit verdriet omdat men het contact met de familie, buren of vrienden door velerlei oorzaken kwijt is geraakt.

Bij ouderen is dat vaak omdat de familie of vrienden door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling wegvallen. Kinderen wonen niet altijd in de buurt of zelfs ver weg in het (buiten)land.

De Seniorenraad Almelo wil het probleem proberen in kaart te brengen en daar waar het kan oplossingen bedenken samen met beleidsmakers, de gemeentelijke overheid, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties. 

 

Onderstaand de door de PVA ingediende Motie tijdens de behandeling van de  Perspectiefnota.

 

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 29 juni 2017

Overwegende dat:

 • ouderen tot op zeer hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen;
 • eenzaamheid een factor is dat een sociaal isolement van deze groep bevordert.

Constaterende dat:

 • er geen duidelijk beeld en beleid is dat gericht is op de eenzaamheidsproblematiek;
 • vrijwel geen indicaties meer afgegeven worden voor verzorgingshuizen;
 • in de gezondheidsmonitor GGD Twente eenzaamheid onder ouderen als een groot probleem genoemd wordt;
 • naast sociale eenzaamheid ook emotionele eenzaamheid toeneemt.

Van mening zijnde dat:

 • er meer aandacht moet zijn voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid;
 • eenzaamheid het welzijn van mensen treft;
 • de informatievoorziening over eenzaamheid verbeterd dient te worden;
 • onderkennen, herkennen en erkennen van kwetsbaarheid en de aard en omvang van de problematiek bij kwetsbare ouderen een zaak is van goed opgeleide en ervaren hulpverleners;
 • de gemeente een goede rol kan spelen als initiatiefnemer en regisseur door verschillende partijen bij elkaar te brengen.

Verzoekt het college:

 •  een kwantitatief onderzoek uit te voeren om verborgen eenzaamheid op te sporen onder alle alleenstaanden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd;
 • een signaleringssysteem te ontwikkelen dat moet voorkomen dat mensen onopgemerkt blijven als het slecht met hen gaat. een slimme koppeling van signalen vanuit woningcorporaties, huisartspraktijken, energieleveranciers, waterbedrijven en zorgverzekeraars moet gaan leiden tot een alarmsignaal in het wijkteam.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 Er waren precies evenveel stemmen voor als tegen het voorstel (17 voor en 17 tegen) zodat er op dinsdagavond 4 juli tijdens de raadsvergadering opnieuw gestemd gaat worden.

 

Stem of voeg toe aan:

2 Comments to “Signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (Motie)”

 1. […] Signaleringssysteem eenzaamheid ouderen (Motie) | Partij Vrij Almelo […]