Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over melding en handhaving bij dierenmishandeling en -verwaarlozing

Behandeld door G.B.M. Peterman.

Geachte heren De Olde, van der Burg,

Op 2 september jl. heeft u ons een aantal vragen gesteld over het onderwerp ‘melding en handhaving bij dierenmishandeling. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Is er een systeem waarbij dierenwelzijnsorganisaties via 144 worden betrokken bij meldingen over dierenmishandeling en verwaarlozing?

Antwoord:

De volgende organisaties werken samen om de meldingen die bij 144 binnenkomen zo goed en efficiënt mogelijk af te handelen.

Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed/Dierenpolitie.

In alle regio-eenheden van de politie werken taakaccenthouders. Deze agenten die vaak de dierenpolitie worden genoemd, behandelen meldingen over de verzorging en huisvesting van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA behandelt met name meldingen over bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren (vee). Zij ziet toe op de naleving van de wetgeving ten aanzien van het welzijn, de huisvesting en het vervoer van onder meer runderen, geiten, schapen, varkens en kippen.

Dierenbescherming.

Meldingen over vermeende verwaarlozing van dieren, waarbij geen sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, worden in behandeling genomen door de Dierenbescherming. Het betreft dan meldingen over dieren waarvoor niet ‘optimaal’ wordt gezorgd, of dieren die in de knel dreigen te raken (bijvoorbeeld door persoonlijke problemen van de eigenaar). De Dierenbescherming is gespecialiseerd in het realiseren van mentaliteitsverandering en het preventief zorgen voor goede leefomstandigheden van particulier gehouden dieren. Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). De LID is onderdeel van de Dierenbescherming en treedt op verzoek van de dierenpolitie op. Ook assisteert de LID op verzoek van de dierenpolitie bij onderzoeken.

Dierenambulances.

Dierenambulances in Nederland zijn geen onderdeel van de overheid, maar veelal particuliere organisaties. De aansturing en inzet zijn daarom niet landelijk en wettelijk geregeld. De inzet is afhankelijk van externe afspraken, beschikbare mensen en middelen van de betreffende dierenambulance.

Vraag 2.

Hoe staat het ervoor met het opleiden en het inzetten van (Almelose) opsporingsambtenaren die zijn gespecialiseerd in dierenwelzijn?

Antwoord:

Almelo heeft geen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) specifiek voor dierenwelzijn. De gemeentelijke boa’s hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid in de openbare ruimte en het aanpakken van kleine ergernissen. Echter zij hebben wél een signalerende rol richting bijvoorbeeld de dierenpolitie als er misstanden zijn.

Vraag 3.

Is het college met de Partij Vrij Almelo eens dat het melden en handhaven van dierenwelzijn te wensen overlaat en dat er een daadkrachtig systeem dient te komen waarin snelle opsporing en handhaving centraal staan?

Antwoord:

Er zijn ons geen signalen bekend van – structurele – misstanden en wij hebben het toezicht en de handhaving zodanig georganiseerd dat wij bij eventuele misstanden adequaat kunnen opreden.

Vraag 4.

Hoe is de situatie van dierenleed en dierenmishandeling in Almelo?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 3.

Vraag 5.

Hoe vaak wordt er dierenleed en dierenmishandeling geregistreerd door Almelose diereninstellingen zoals de dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen en door gemeentelijke instellingen zoals BOA’s?

Antwoord:

De gemeente maakt altijd rapport op in relatie tot de wettelijke taken.

Vraag 6.

Om wat voor soorten dierenleed en dierenmishandeling gaat het? (Graag een overzicht per categorie en aantal keren dat het voorkomt.

Antwoord:

Op 4 verschillende adressen is de gemeente de laatste anderhalf jaar nadrukkelijk betrokken geweest bij dierenleed/dierenmishandeling. Daarbij ging het om verwaarlozing van 10 katten en 2 honden.

Vraag 7.

Welke dieren worden in Almelo mishandeld?

Antwoord:

Zie het antwoord bij vraag 6

Vraag 8.

Hoeveel en welke huisdieren, landbouwdieren en vrij levende dieren zijn in de periode 2016/2017 mishandeld en/of gedumpt? (Hierbij graag de aantallen aangeven per jaar).

Antwoord:

Gemiddeld worden 100 ritten per maand gemaakt (gevonden dieren retour brengen naar eigenaar, kadavers ophalen, zwerfdieren naar asiel brengen, gewonde dieren vervoeren naar het asiel). Dit voor zowel de gehouden dieren (huisdieren), als het gewonde klein wild. Cijfers over mishandeling worden geregistreerd door de dierenpolitie en de landelijke inspectiedienst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.