Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen inzake bodemverontreiniging Grotestraat 97b

Behandeld door L.H. Plant

Geachte heren De Olde, van der Burg,

In uw brief van 12 september 2018 stelt u vragen inzake de bodemverontreiniging op de locatie Grotestraat 97b te Almelo. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. Voorgeschiedenis Op de locatie Grotestraat 97b en omgeving is sprake van een bodemverontreiniging. Tot 2013 was textielreiniging Citycleaning Aveskamp BV (Citycleaning), als huurder, op de locatie Grotestraat 97b gevestigd. Citycleaning is in 2013 failliet gegaan. Vanwege de bodemverontreiniging had Citycleaning een overeenkomst gesloten met stichting Bosatex.

Stichting Bosatex zou de zorgen, plichten en de aanpak van de bodemverontreiniging over nemen van Citycleaning. De eigenaar VastNed heeft de overeenkomst van CityCleaning met Bosatex overgenomen na het faillissement van CityCleaning. Vanwege de betrokkenheid van Bosatex bij deze locatie heeft de gemeente zich destijds terughoudend opgesteld. Bosatex heeft lange tijd weinig bereidheid getoond om haar verantwoordelijkheid in deze op te pakken. Vandaar dat de gemeente in 2016 actiever in gesprek / onderhandeling is gegaan met Bosatex om tot een aanpak te komen.

Bosatex heeft de sanering bij de gemeente afgekocht en daardoor zijn zij en de eigenaar van het pand aan de Grotestraat 97b privaatrechtelijk en publiekrechtelijk gevrijwaard van verdere aansprakelijkheden vanwege de verontreiniging. De gemeente draagt zorg voor de verdere aanpak van de verontreiniging. Deels door middel van sanering, deels door de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen.

Vraag 1.

De gemeente Almelo is van plan de bodemsanering zelf te gaan uitvoeren. Welk erkend BRL SIKB 7000 bedrijf gaat de bodemverontreiniging voor haar rekening nemen?

Antwoord op vraag 1:

Voor de bodemsanering van de verontreiniging aan de Grotestraat 97b volgen wij de aanbestedingsregels van de gemeente Almelo. Conform dit beleid zal er vanwege de omvang van de opdracht “meervoudig onderhands” aanbesteed worden. Bij de selectie van uit te nodigen bedrijven wordt vooraf gecontroleerd of zij BRL SIKB 7000 gecertificeerd zijn. Deze aanbesteding moet nog opgestart worden, daarom weten wij nog niet welk bedrijf de bodemsanering voor haar rekening gaat nemen. De aanbesteding start dit najaar.

Vraag 2.

Heeft de gemeente de risico’s, aansprakelijkheid en kosten die de bodemverontreiniging met zich meebrengt goed beoordeeld? In welke mate kan de gemeente Almelo financiële tegenvallers bij sanering Grotestraat 97b opvangen?

Antwoord op vraag 2:

Ja, de gemeente heeft de risico’s, aansprakelijkheid en kosten die de bodemverontreiniging met zich meebrengt goed beoordeeld. De basis hiervoor ligt in de uitgevoerde bodemonderzoeken en de conclusies die daaruit getrokken en vastgesteld zijn in de beschikking ‘ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan’ voor de locatie Grotestraat 97b, d.d. 5 juni 2018. De bodemsanering betreft een functiegerichte sanering. De bronzone wordt ontgraven, de dieper gelegen pluimzone in het grondwater blijft in de bodem achter en wordt beheerst via de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. De gemeente kan eventuele tegenvallers opvangen via het reguliere bodemprogramma en de voorziening ‘gebiedsgericht grondwaterbeleid’.

Vraag 3.

Er is een voorziening in de begroting opgenomen voor uitvoering Gebiedsgericht Grondwaterbeleid. Kunt u ons vertellen hoeveel geld er in dit potje zit en kunnen we hier een overzicht van krijgen?

Antwoord op vraag 3:

De voorziening Gebiedsgericht Grondwaterbeleid is ingesteld met als doel de ontwikkeling, realisatie en financiering van de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. De gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen is een programma met een looptijd van 40 jaar. Het doel is om gedurende die tijd de grondwaterverontreinigingen te beheren en eventuele risico’s te beheersen. Op dit moment zit er €1.153.763,- in de voorziening gebiedsgericht grondwaterbeleid (61040). Voor het uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen is een krediet beschikbaar gesteld van €150.000,-. In 2017 is hier al €49.840,- uit betaald. Dat betekent dat er nog een claim ligt op de voorziening van €100.159,-. Per saldo is er nog €1.053.604,- aan financiële ruimte voor uitvoering van de gebiedsgerichte grondwaterbeleid.

Vraag 4.

Na de actieve maatregelen van bodemverontreiniging kan de gemeente Almelo in een periode van 5 jaar nog monitoring doen, waarin grondwater op kwaliteit wordt beoordeeld. Is de gemeente van plan om aan deze kwaliteitseisen te gaan voldoen?

Antwoord op vraag 4:

De sanering aan de Grotestraat 97b betreft een functiegerichte sanering van de bronzone. De pluim van de verontreiniging wordt opgenomen in de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. Het monitoren van een (gesaneerde) verontreinigde locatie is bedoeld om veranderingen in de concentraties van de pluim van de verontreiniging te volgen. Wij monitoren de verontreinigingspluimen middels de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen.

Vraag 5.

Er zijn meerdere verontreinigende stoffen aangetroffen waaronder (vinylchloride; VC). Vinylchloride is zeer vluchtig en al bij een lage blootstelling schadelijk voor de gezondheid. De bodemverontreiniging is vanuit een chemische wasserij, via een lek in het riool, in het grondwater terechtgekomen. Heeft de gemeente Almelo hier rekening mee gehouden en zijn de omwonende bewoners en het bedrijf die het riool gaat vervangen hiervan op de hoogte?

Antwoord op vraag 5:

Ja, wij kennen de ontstaansgeschiedenis van de verontreiniging en houden daar rekening mee. De omwonenden zijn op de hoogte van de verontreinigingssituatie en de voorgenomen bodemsanering. Zij zijn geïnformeerd door middel van een brief en een informatieavond. Daarnaast hebben zij als belanghebbenden een inspraakmogelijkheid gehad voor de beschikking ‘ernst en spoedeisendheid en instemming saneringsplan’ voor de locatie Grotestraat 97b. Het bedrijf dat het riool gaat vervangen en de sanering gaat uitvoeren wordt op de hoogte gebracht van alle kennis die nodig is voor het adequaat uitvoeren van de werkzaamheden.

Vraag 6.

Bent u het met ons eens dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen, en vervuilde terreinen op zo kort mogelijke termijn moeten worden afgegraven? Zijn er in Almelo nog meer locaties waar het risico bestaat dat chemische stoffen in het milieu terecht komen?

Antwoord op vraag 6:

Wij zijn het niet met u eens dat onmiddellijk actie ondernomen moet worden om verontreinigde terreinen op zo kort mogelijke termijn af te graven. Wij beoordelen een locatie altijd op basis van gezondheidsrisico’s, risico’s voor het milieu en risico’s op verspreiding van de verontreiniging via het grondwater. Voor een locatie met ‘spoedeisende’ risico’s is voor de aanpak van de verontreiniging een wettelijke termijn bepaald. De probleemhouder moet binnen vier jaar met de sanering starten. Voor verontreinigde locaties die ‘niet spoedeisend’ zijn geldt geen wettelijke termijn voor de start van de sanering. De probleemhouder kan de sanering starten op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld als er een pand gesloopt wordt zodat de verontreiniging goed bereikbaar is. Echter, de probleemhouder beslist zelf wanneer hij de sanering uitvoert. Daarbij moet opgemerkt worden dat voor de wet beheersen ook een vorm van saneren is.

Op diverse locaties in Almelo wordt met chemische stoffen gewerkt. De bedrijven die met chemische stoffen werken zijn verplicht om bodembeschermende maatregelen te treffen om te voorkomen dat de stoffen, bijvoorbeeld bij een calamiteit, in het milieu terecht komen. Vanaf 1 januari 1987 is het bij wet verboden om stoffen op of in de bodem te brengen. Sinds die datum geldt het zorgplichtbeginsel, een ieder die de bodem verontreinigt moet maatregelen nemen om de verontreiniging zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris, de burgemeester.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.