Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college B&W over armoedebeleid werkende armen

Bijeenkomst armoedepact Almelo

Onderwerp Schriftelijke vragen over armoedebeleid werkende armen. Behandeld door S. Beltman.

Geachte heer de Olde,

Op 7 november 2018 heeft u ons in een brief vragen gesteld over het armoedebeleid voor werkende armen. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1. Is er nog steeds specifieke aandacht in de gemeente Almelo voor de doelgroep werkende armen?

Antwoord:

Jazeker, onze zogenaamde minimaregelingen staan in de meeste gevallen, open voor iedere inwoner met een inkomen tot 115% van het bijstandsniveau. Dit zodat ook iemand die iets meer verdient dan een bijstandsuitkering er beroep op kan doen. Verder verwijzen wij zzp-ers en overige ondernemers uit Almelo die met problemen kampen voor ondersteuning naar het ROZ (Regionale Organisatie zelfstandigen), waar wij capaciteit hebben ingekocht. Ook verwijzen wij door naar Qredits: een laagdrempelige kredietverstrekker en coach voor ondernemers, met een vestiging in Almelo. Werknemers die te weinig uren kunnen werken om volledig in hun eigen inkomen te voorzien worden door ons ondersteund op grond van de Participatiewet.

Vraag 2.

Uit hoeveel personen/huishoudens bestaat deze groep in onze gemeente op dit moment? In 2017 ging het globaal om plusminus 300 huishoudens.

Antwoord:

Wij kunnen niet aangeven of het door u genoemde aantal op dit moment hoger of lager uitvalt. Dit omdat wij geen rechtstreeks inzicht hebben in het maandelijkse inkomen en de bronnen van inkomsten van iedere inwoner van Almelo. Pas na afloop van het jaar 2018 en de verwerking van de fiscale gegevens van dat jaar, kan er mogelijk op basis van CBS cijfers iets worden gezegd over het jaar 2018.

Vraag 3.

Wat is de visie van het college om (toenemende) armoede te bestrijden onder werkende armen?

Antwoord:

Enerzijds het behouden en uitbreiden van werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het bevorderen van de rol van Almelo als logistieke hotspot, het ondersteunen van de high tech sector in Almelo en het uitvoeren van een onderzoek naar het uitbreiden van XL businesspark. Anderzijds door het bewerkstelligen dat werknemers zo goed mogelijk zijn toegerust op de vraag naar arbeid.

Dit onder meer door het aanbieden van omscholing en cursussen (o.a. via het Twents fonds voor vakmanschap) en door het versterken van Almelo als MBO-stad. Doel daarvan is dat inwoners van Almelo voldoende uren per week kunnen werken om daarmee hun eigen inkomen te kunnen verdienen. Verder willen wij inzetten op het ondersteunen van inwoners met schulden, zodat deze schulden geen belemmering vormen bij het aanvaarden en behouden van werk.

Vraag 4.

Bereiken algemene maatregelen tegen armoede, zoals het kwijtschelden van gemeentelijke heffingen, ook deze groep werkenden?

Antwoord:

De regelingen voor minima staan open voor alle Almelo’ers met een laag inkomen. Dus ook voor inwoners die werken, maar daarmee maar weinig verdienen. Hoe groot het bereik is onder deze ‘werkende armen’ is, is niet te zeggen omdat de omvang van de groep onbekend is. Naar verwachting is het bereik verhoudingsgewijs lager dan onder inwoners die bij de gemeente bekend zijn, vanwege het ontvangen van een uitkering.

Vraag 5.

Op welke manieren probeert de gemeente werkende armen te bereiken?

Antwoord:

Dat gebeurt via de gebruikelijke communicatiekanalen. Zo kent de website van de gemeente Almelo een onderdeel ‘Uitkering, werk en bijstand’, waaronder wordt doorgeleid naar de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Verder kunnen ‘werkende armen’ bij voorbeeld beroep doen op Almelo Sociaal wanneer ze hulp nodig hebben bij een aanvraag.

Vraag 6.

Hoe is de relatie/samenwerking tussen Stadoogst en de gemeente Almelo op dit moment?

Antwoord:

Overeenkomstig een motie uit 2017 is er met StadOogst (een Groningse organisatie die ondernemers ondersteunt) gesproken en is StadOogst uitgedaagd om zich aan te sluiten bij het bestaande netwerk voor ondernemers in Almelo. Tot nog toe heeft dit niet geleid tot een brede uitrol van hun activiteiten in Almelo. Op 20 december 2018 organiseren wij een bijeenkomst voor zzp-ers om hun vragen te peilen op het gebied van ondersteuning. Afhankelijk van de uitkomsten van deze bijeenkomst willen wij onder meer bezien in hoeverre er sprake is van een behoefte aan een initiatief zoals StadOogst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.