Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Steeds meer juridische geschillen worden uitgevochten tussen burgers en overheid

Conflicten tussen burgers, ondernemers en gemeenten ontaarden steeds vaker in een verbeten juridische strijd die soms jaren kan duren. Maar veel burgers hebben niet de financiële middelen om lang te strijden tegen de overheid, die blijkbaar onbeperkt kan procederen met steun van het ambtenarenapparaat. Als je iets gedaan wilt krijgen, moet je door een muur van procedures, formulieren, regelingen en toetsingsmethoden. Stalen zenuwen moet je hebben wanneer je in conflict bent met de gemeente. Ieder jaar worden duizenden juridische geschillen uitgevochten tussen burgers en de overheid. Zo ook in de gemeente Almelo.

Zaken doen met de gemeente Almelo is dus blijkbaar ook niet de goede optie. Veel Almelose burgers krijgen dat vroeg of laat door. De kloof tussen burger en politiek is al jarenlang onderwerp van discussie. Maar de kloof die minder aan bod komt, is de kloof tussen politiek en ondernemers. Ondernemen en politiek lijken vaak twee gescheiden werelden met een hoge muur er tussen. Wij vinden dat  raadsleden en wethouders vaker in de keuken moeten gaan kijken waar de problemen zich afspelen. Door ter plaatse kennis met elkaar te maken ontstaat er vaak ook meer begrip voor problemen waar een ondernemer mee zit.

De Partij Vrij Almelo is een partij die durft te zeggen wat we denken.  Rechttoe, rechtaan.  We spannen ons in om onregelmatigheden in onze stad op te sporen. Maar het begint steeds meer op een van bovenaf geregiseerde tegenwerking van de lokale gevestigde orde te lijken. Het eigenbelang prevaleert boven alles. Kapitaal en winst bepalen de richting en niet verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Onze fractie zal blijven opkomen voor helderde, duidelijke en eerlijke taal, die elke burger en ondernemer in onze gemeente verstaat en begrijpt.

Omwonenden zijn kritisch over de bouw van een huis om Landgoed Vogelsanck mogelijk te maken

Het plan voor het nieuwe Landgoed Vogelsanck achter landhuis Bellinckhof is door de Partij Vrij Almelo en omwonenden slecht ontvangen. Vooral het plan voor de bouw van een villa in het gebied levert de nodige kritiek op.

De verstening van de westelijke groene long is een heikel punt. En dat is aan de orde als er een nieuwe woning wordt gebouwd, die volgens de eerste ontwerpen 1.400 kuub groot mag zijn. Het verdient ook de aanbeveling om de nog aanwezige boerderijen en gebouwen die nog originele bouwdelen en kenmerken hebben ouder dan 50 jaar zo goed mogelijk te behouden.

Beleid en aanbevelingen cultuurhistorie

Gedeeltelijk dempen 2-de insteekhaven ten behoeve van Kroon-Oil en Van der Bosch Beton.

Het bedrijf All-in Containers

Raadsvoorstel College:

Punt 6 op de agenda raadsvergadering: vaststelling bestemmingsplan ‘Gedeeltelijk dempen 2-de insteekhaven Dollegoor’

Om de gewenste uitbreiding van de bedrijven Van der Bosch Beton b.v. en Kroon-Oil b.v. op het bedrijventerrein Dollegoor mogelijk te maken wordt een deel van de tweede insteekhaven gedempt. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hiertegen is een zienswijze ingediend. Deze heeft niet geleid tot een aanpassing. De Raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

De Partij Vrij Almelo verzoekt het college om punt 6 van de agenda te halen en op een later tijdstip te behandelen omdat wij vinden dat de Raad niet voldoende is geïnformeerd/cq op de hoogte is van wat zich daar afspeelt. Containerbedrijf All-In Containers, dat nu nog aan het water ligt, komt door het besluit in de problemen.

Voor dit voorstel stemde Partij Vrij Almelo, PVV, GroenLinks. (verworpen)

Inbreng Partij Vrij Almelo

Voorzitter:

Het toegenomen maatschappelijk en economisch belang bij vervoer over water geeft steeds meer de voordelen aan van het vervoer over water. Niet alleen de transportkosten maar ook het ontlasten van het vervoer over de weg. Deze woorden komen niet alleen van de indiener van de zienswijze All-in Containers maar ook van één van de grootste transportondernemers die Almelo rijk is, de firma Bolk.

U geeft zelf aan dat vervoer over water gestimuleerd moet worden vanwege betere milieuprestaties, om aan lagere uitstoot van CO2 te voldoen. Dit gebeurt nu ook al op het XL Businesspark Almelo. Waarom moet dan nu de tweede insteekhaven gedempt worden?

All-in Containers maakt in toenemende mate gebruik van het laden en lossen via een aangemeerd schip vanaf zijn perceel. De heer Nijhuis geeft aan hier foto’s van te hebben en deze ook te hebben laten zien tijdens de hoorzitting. Waarom staat er dan in het verslag dat de heer Nijhuis geen foto’s beschikbaar had tijdens de hoorzitting? Wordt de raad wel goed geïnformeerd?

U weet dat All-in Containers een groeiend bedrijf is. Veel container vervoer gaat in de toekomst over het water, vandaar dat het behoud van de insteekhaven van groot commercieel belang is voor dit bedrijf.

Het dempen van de 2-de insteekhaven zou volgens u noodzakelijke zijn om tegemoet te komen aan de uitbreidingsmogelijkheden van Van den Bosch Beton in verband met werkgelegenheid. Van den Bosch Beton B.V. heeft de grond nodig voor opslag en voor het drogen van beton. Dit heeft niets met werkgelegenheid te maken. Daar zijn zeker andere oplossingen voor zoals er aan de overkant nog een groot stuk grond is waar niets mee gedaan wordt. Wij vragen ons af waarom hier nooit naar gekeken is.

De Gemeente Almelo heeft de overdracht van het recht van erfpacht en de verkoop van de betreffende percelen aan Van den Bosch Beton B.V. aangeboden. Wij zijn van mening dat dit in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het verbod van willekeur. All-Inn Containers heeft de huidige bedrijfslocatie in juli 2007 gekocht en heeft toen al die tijd gevochten om de erfpacht te krijgen omdat de percelen grond eigenlijk bij All-in Containers behoren (zie tekening). All- In Containers is van deze transactie nooit op de hoogte gesteld door de gemeente Almelo. Hiermee wordt dus direct de schijn van partijdigheid gewekt. All-In Containers wilde de erfpacht altijd al hebben wegens laden en lossen van schepen.

De toekomst van het goederenvervoer ligt op het water. Het ontlast het wegennet en levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid en economie. De voordelen van vervoer over water liggen vooral bij de totale kosten en bij de betrouwbaarheid. De kosten zijn meestal lager dan voor wegtransport, en de betrouwbaarheid is groter omdat schepen niet in de file komen. Dat maakt een meer nauwkeurige planning mogelijk. Daarnaast speelt het milieuaspect. Met vervoer over water is de uitstoot van CO2 lager.

Wij zullen tegen het voorliggende plan stemmen.

Wij betreuren het ten zeerste dat steeds meer (kleine) ondernemers cq burgers van Almelo naar de rechter stappen als zij het oneens zijn met een besluit van de gemeente Almelo.

Zaken doen met de gemeente Almelo is niet de beste optie. Veel Almelose burgers en ondernemers krijgen dat vroeg of laat door

We kunnen concluderen dat de transparantie en alle beginselen van behoorlijk bestuur met voeten meerdere malen overtreden wordt. En zeer zeker het vertrouwensbeginsel.

Er zijn verzoeken tot handhaving ingediend om de omgevingsvergunning tegen te houden inzake exploitatie Broodje bij de Brug terwijl het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet. Er is diverse keren gecontroleerd door ambtenaren en alles is goed bevonden. Wij vragen ons daarom af hoe serieus de handhavingsverzoeken betiteld kunnen worden. En wat is de reden van het college en de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen. Is er meer aan de hand?

Dat betekend dat burger en politiek verder van elkaar verwijderd zijn dan ooit. De Dart en Biljart vereniging Quick aan de Peppellaan 37 bestaat nu ruim 25 jaar waarvan ze de laatste 6 jaar in het Aahoes waren gehuisvest. 80% van de leden en alle Darters zijn mee verhuisd naar de Peppellaan vanwege bestuurlijke perikelen en de onvrede in het Aahoes die er nu nog steeds is!

Een club die zichzelf (vrij van gemeenschapsgeld) kan onderhouden door de kosten samen te delen met Broodje bij de Brug.

TCTubantia 28 augustus 2018

Sinds de bestuursrechter in Zwolle vrijwel alle argumenten van de gemeente van tafel heeft geveegd kan er bij het Aadorpse broodjeszaak Broodje bij de Brug een nieuw gerecht worden besteld. Het Dwangsom Burger Menu.

Het Dwangsom Burger menu bestaat uit een Elite Burger op een XL ALL American Broodje met sla en tomaat en gebakken ui en bacon en hamburgersaus. Daarbij de keuze uit frietjes of gebakken aardappelschijfjes. Kosten: 9 euro. Iets minder dan de dwangsom van 500 euro per week die de gemeente aanvankelijk aan Broodje bij de Brug had opgelegd.

Al jaren zijn door goedwillende burgers talloze pogingen ondernomen om de relatie met de gemeente  te verbeteren. Zij vragen om een overheid die zich anders gedraagt. Die in nauw contact staat met de samenleving, weet wat er speelt en samen met de maatschappij problemen definieert en oplossingen bedenkt. Bestuurders moeten luisteren, eerlijk zijn en hun eigen belangen loslaten. Pak goede projecten niet af van de burgers, maar toon waardering voor wat het oplevert. Want je zit er namens de burger en voor de burger. Dus neem hen serieus.

Aan uitdagingen geen gebrek voor het nieuwe Almelose college van burgemeester en wethouders. Dichtbij de inwoners wil ze zijn. Als bestuurder toets ik of het beleid dat we hebben bedacht ook daadwerkelijk doel treft aldus één van de nieuw aangetreden wethouders. Daarbij zoek ik niet naar de controverse, maar naar het gemeenschappelijke. Ik probeer verbindingen te leggen. Daar geloof ik in. Daar dacht een collega wethouder met Aadorp in zijn portefeuille kennelijk anders over. Na hem op de hoogte hebben gebracht van de ernstige fouten die gemaakt zijn in Aadorp bij de biljard en dartvereniging Quick kwam hij de afspraak die met ons gemaakt was om ter plekke te gaan kijken niet na. Naar onze mening een regelrechte misser!!

Wilt u een specifieke partij of raadslid uit de gemeenteraad benaderen, dan kunt u hem of haar persoonlijk benaderen via de de website van de gemeente Almelo. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Om hun werk goed te kunnen doen, willen zij graag weten wat er leeft onder de inwoners. Tenminste, zo zou het moeten zijn. Zo goed als geen van mijn collega raadsleden heeft zich serieus verdiept in het dossier Broodje Bij de Brug. Ze hebben niet de moeite genomen om de betrokken familie aan te horen. Terwijl de hele raad diverse keren is ingelicht wat er speelde en wat er zoal misging.

Als gemeenteraad moeten wij vooral luisteren naar inwoners. Voordat dit zo is zal er nog veel werk verzet moeten worden.

Trieste gang van zaken (e-mail, gericht aan alle leden van de Raad 

Rechtbank in Zwolle, inzake de voorlopige … – Partij vrij Almelo

Blijft de langslepende kwestie tussen Henk Stegehuis en de gemeente Almelo zich in 2019 voortzetten?

Stegehuis met het Wetboek van Strafrecht

Korte voorgeschiedenis: Na een zeer ongrondig en amateuristisch onderzoek door B&W naar de Poortenaffaire (er lijkt op illegale wijze en met valse verklaringen, door gemeenteambtenaren en wethouders gemeentegrond te zijn weggegeven aan de buurman van Antiekhandel Stegehuis) wordt de zaak in opdracht van de gemeenteraad doorverwezen naar de Overijsselse Ombudsman. Partijdig lijkt de Ombudsman wel, want tijdens de hoorzitting probeerde de Ombudsman telkens de klokkenluidende ambtenaar te temperen (Ambtenaar zegt: Stegehuis is er door de gemeente met de notaris voorop ingeluisd, van verjaring kan geen sprake zijn, na kritiek over de zaak kreeg ik ander werk), bovendien concludeert de Ombudsman dat Antiekhandel Stegehuis niet onder druk is gezet door de gemeente. (Hierbij zijn brieven van de advocaat van Stegehuis die het onder druk zetten aantonen, ”achtergehouden”).

B&W ziet de zaak hiermee als afgedaan, maar de raad gaat hiermee niet zomaar akkoord. De zaak komt weer in de raad zodat raadsleden dan gerichte vragen aan het college zouden kunnen stellen. De gemeente Almelo bakt echter zelf iets in elkaar voor die avond: Stegehuis, Dock 19 en de gemeente moeten komen opdraven en moeten een aantal vragen beantwoorden op die avond in de strekking van: ”Wat ziet u als oplossing in deze zaak”? ”Wie ziet u hierin als uw partner”? enz.enz. De echte kritische vragen wil het college voorlopig nog niet beantwoorden. Hierdoor worden de mogelijk illegale feiten aan de kant geschoven om mogelijke illegale handelingen van de gemeente in der minne te schikken.

Stegehuis geeft aan geen zin te hebben de zaak onder het vloerkleed te vegen en blijkt de eigenaar van het pand Dock 19 (alweer) geen zin te hebben om over deze zaak te spreken. Dat schopt de geplande agenda in de war, dus het wordt (weer) naar achteren geschoven. Een soort tactiek van verschroeide aarde wordt hier kennelijk toegepast.

In ieder geval spreekt het in het voordeel van Stegehuis dat de eigenaar van het pand nimmer bereid is om over de zaak te spreken. Eigenlijk wel te verwachten, want de gemeente heeft de mogelijk illegale handelingen verricht of toegestaan in het voordeel van de eigenaar van het pand Dock 19. De vraag blijft waarom de gemeente in deze hele zaak de eigenaar heeft geserveerd en Stegehuis heeft afgeserveerd.

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W van gemeente Almelo

Almelo 9 februari 2014

Geacht college,

Op 28-01-2014 verscheen er een misleidend en onjuist bericht in de Twentse Courant Tubantia i.v.m. de strafrechtelijke aangifte van de heer Stegehuis inzake het ambtelijke poortaffaire dossier omtrent o.a. valsheid in geschrifte en art. 227A/227B.

De Twentse Courant Tubantia vermelde: het O.M. meld dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. In het rapport van het O.M. door mij ingezien staat echter het volgende: het O.M. acht het op voorhand niet strafbaar, dus niet zeker en misschien wel strafbaar. 

Gezien de integriteit van uw college en om onze onzekerheid als gemeenteraad en controlerend orgaan weg te nemen heeft de Partij Vrij Almelo de volgende vragen:

1.  Is het waar dat u op 14 maart 2013 een brief hebt geschreven aan de fractie LKA waarin staat dat er gezien de poortaffaire (dossier) geen strafbare feiten zijn gepleegd?

2.  Is het waar dat dit dossier door de gemeentesecretaris is onderzocht (gezien uw eigen onderzoek naar aanleiding destijds door de heer Stegehuis (klacht)?

3.  Is het waar dat u tijdens uw collegegesprek met de heer Stegehuis destijds omtrent zijn klacht hebt geweigerd aangifte te doen bij de politie i.v.m. de inhoud van het poortaffaire dossier? Bij dit gesprek waren diverse collegeleden, een advocaat en een getuige aanwezig.

4.  Zo ja, wat is de reden van weigeren van uw college.

5.  Is het waar dat in dit dossier alle brieven van de belangenbehartiger/bemiddelaar van de heer Stegehuis zitten tegen uw gemeente waaruit blijkt dat de heer Stegehuis door u is tegengewerkt? (Bornsestraat/Haven n.z. vanaf 2004/2005)

6.  Bent u nu genegen dit dossier te openen ter controle van de gemeenteraad op onjuistheden?

7.  Is het waar dat er een gespreksverslag is van uw college en één van de heer Stegehuis?

8.  Is het waar dat alle brieven destijds naar de Overijsselse Ombudsman zijn gegaan? Deze heeft over de inhoud niet alles gepubliceerd. Een raadslid had direct al zijn twijfels over beide rapporten.

9.  Is het waar dat uw gemeentesecretaris door de politie Twente is verhoord met opmaking proces verbaal/gemeentelijk aanhangsel waaruit blijkt dat alle wethouders sinds 2002 loco-burgemeester waren met teken bevoegdheid voor o.a. machtigingen en mandaten? Dit na aanleiding aangifte Stegehuis.

10. Waarom is de gemeenteraad i.v.m. deze ontwikkelingen niet ingelicht?

De slepende kwestie tussen Henk Stegehuis van Stegehuis Antiekwinkel en gemeente Almelo blijft zich voortzetten. Eind 2016 heeft de gemeente Almelo een controle op het omgevingsrecht laten uitvoeren bij panden aan de Haven Noordzijde. Daaruit bleek dat de gang tussen de gebouwen Stegehuis en Dock 19 niet voldeed aan de veiligheidseisen. De controleur heeft toen een rapport opgesteld met alle bevindingen, waaronder de aanwezigheid van gasflessen. Deze is in november 2016 verstuurd naar de gemeente Almelo. De heer Stegehuis stuurde er nog een aangetekende brief achteraan met daarin de genoemde klachten. Partij Vrij Almelo (PVA) stelde schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders met het verzoek om directe handhaving vanwege de brandonveilige situatie.

De kwestie speelt al 16 jaar en er zijn al verschillende rechtszaken geweest. In 2012 verscheen er al een rapport waarin stond dat de brandveiligheid in het geding was doordat het gangetje werd gebruikt als opslag.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Steeds meer juridische geschillen worden uitgevochten tussen burgers en overheid”

 1. Marlon schreef:

  Noodkreet
  SM

  Stacey Mireille
  do 19-12-2019 12:35
  Postvak IN
  Aan:
  Marlon Hooi (marlonhooi@live.nl);
  Geachte Mevrouw,

  Ik zal me voorstellen ik ben Marlon Hooi ik ben 41 jaar.

  Ik ben een tweeling ik ben bevind hier veel hinder onder, onder andere wat betreft mijn BSN-nummer, ik wil heel graag dat hier naar word gekeken en dat ik geholpen kan worden om mijn leven te zuiveren. Ik zou graag willen dat ik hierbij geholpen word, ik heb al meerdere instanties benaderd die mijn jammer genoeg niet verder kunnen helpen. Doordat ik verward word met mijn tweeling zus is het moeilijk voor mij om aan een baan te komen of een eigen woning te hebben. Ik ben momenteel al 6 jaar dakloos ik zie geen uitweg meer.

  Ik ben erg wanhopig en ik schreeuw om hulp ik zie geen andere uitweg meer ik wil uw ook vragen of uw mij hierbij wilt helpen, dit is mijn laatste redding, ik heb geen normaal leven meer.

  Ik zou uw hier verder mondeling willen toelichten.

  In afwachting van uw antwoord hoop ik zo spoedig wat van uw te horen.

  Met vriendelijke groet,

  Marlon Hooi