Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over sanering asbestdaken

 

Vragen over asbestdaken in Almelo

 

 

Aan: fractie PVA t.n.v. heer De Olde. Behandeld door P.F. Reinerink

 

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 9 maart 2019 heeft u ons vragen gesteld over de sanering van asbestdaken binnen de gemeente Almelo. Met deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 

Vraag 1.

Bent u op de hoogte dat huizenbezitters met asbest in hun dak in financiële problemen dreigen te komen omdat de staatssecretaris geen geld meer beschikbaar wil stellen voor asbestsanering?

Antwoord:

Het Rijk is bezig met de opzet van een Nationaal Fonds Asbestdaken waarin gelden beschikbaar worden gesteld door het Rijk, Provincies, Gemeenten en banken. Dit fonds zal fungeren als een vangnet voor minder draagkrachtigen (met gunstige leningsvoorwaarden), zodat de financiële situatie van mensen geen belemmering hoeft te zijn voor het saneren van een asbestdak.

 

Vraag 2.

Hoe vordert de sanering tot op heden? Is er al veelvuldig gebruik gemaakt van de (nog) beschikbaar gestelde hulpmiddelen en de subsidieregeling van het Rijk en/of gemeente/provincie?

Antwoord:

Uitgaande van de provinciale inventarisatie (maart 2018) is er nu voor ongeveer 23% van het totaal aanwezige asbestdakoppervlak in Almelo een melding voor verwijdering ingediend. Van de beschikbaar gestelde hulpmiddelen en het gratis storten voor particulieren met een dak kleiner dan 35m² wordt goed gebruik gemaakt.

 

Vraag 3.

Kunt u zeggen hoeveel asbestdaken er op dit moment nog in Almelo aanwezig zijn die voor verwijdering in aanmerking komen?

Antwoord:

Uit de inventarisatie blijken de volgende aantallen met asbestdaken in de gemeenten aanwezig : – industrieterreinen, 48 panden; – landelijk gebied, 460 panden; – stedelijk gebied, 3.068 panden. De totale oppervlakte van alle daken bedraagt 229.400 m².

 

Vraag 4.

Als deze informatie niet beschikbaar is, zou u dan op korte termijn een onderzoek naar deze gegevens willen instellen? En zo niet waarom niet?

Antwoord:

Zie beantwoording bij bovenstaande vraag.

 

Vraag 5.

Ons beeld is, dat het probleem zo groot is, dat er sneller gesaneerd moet worden dan in het huidige tempo om de doelstelling van 2024 te halen. Is dat beeld correct? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet.

Antwoord:

Eind 2024 moet er in Nederland zo’n 80 miljoen m² asbestdaken gesaneerd zijn waarvan er zo’n 10 miljoen m² zich in de provincie Overijssel bevindt. Een probleem dat zich hierbij voordoet is dat er op dit moment onvoldoende gekwalificeerd personeel is dat voor de sanering kan worden ingezet. Men probeert dit via twee sporen op te lossen, namelijk door: – landelijk de certificaten voor saneerders (met name buitensaneerders) te versimpelen; – regionaal actief doelgroepen te benaderen voor scholing tot asbestsaneerder.

 

Vraag 6.

Is het college van plan om binnen Almelo het verwijderen van asbestdaken bij de eigenaren (nog meer) onder de aandacht te brengen? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Bij ons besluit d.d. 21 november 2017 was een plan van aanpak bijgevoegd waarin is aangegeven hoe we communiceren richting eigenaren van asbestdaken. Deze aanpak geldt nog steeds. Verder is op 2 april jl. de Asbestdakenkaart Overijssel openbaar geworden. Hierop kan iedereen zien waar er zich in de provincie Overijssel asbestdaken bevinden. Ook bevat de betreffende website allerlei praktische informatie om eigenaren te faciliteren omtrent asbestsanering.

 

Vraag 7.

Heeft de gemeente Almelo ook een informatieplicht ten opzichte van huiseigenaren hoe men asbest kan herkennen?

Antwoord:

De gemeente heeft hierin geen actieve informatieplicht. Dit is een verantwoording van dakeigenaren zelf.

 

Vraag 8.

Bent u het met ons eens dat woningbezitters met een kleine beurs steeds meer in de financiële problemen komen in verband met het verduurzamen van hun woning terwijl de subsidieregeling asbestdaken ook nog weg valt?

Antwoord:

Zoals gemeld in het antwoord op uw eerste vraag, is er een Nationaal Fonds Asbestdaken in voorbereiding, juist bedoeld voor minder draagkrachtigen. De provincie Overijssel wil daar bij aansluiten. Ook gemeenten kunnen hierbij aansluiten door een bijdrage in het fonds te storten. Wij overwegen momenteel om deel te nemen aan deze fondsvorming. Door verdubbeling c.q. verdriedubbeling van de gemeentelijke bijdrage door de provincie, Rijksoverheid en banken kent het fonds een substantieel multipliereffect (naar verwachting 16x). Dat helpt inwoners met een kleine beurs om voor 2024 te investeren in de sanering van asbestdaken. Over een eventuele Almelose bijdrage aan het genoemde fonds zal te zijner tijd separate besluitvorming plaatsvinden.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.