Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo over jeugdhulp

 

 

Aan: raadsfractie PVA

t.a.v. de heer de Olde

Behandeld door M. Oosterhof

 

Geachte heer de Olde,

In uw brief van 31 maart 2019 heeft u vragen gesteld over jeugdhulp. Hieronder beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

 

Vraag 1,

Hoeveel aanbieders zijn er in Almelo voor jeugdhulp?

Antwoord:

Op dit moment zijn er 150 gecontracteerde aanbieders voor een vorm van hulp binnen de jeugdwet.

 

Vraag 2.

Op welke wijze worden minderjarigen doorverwezen naar hulpverlenende instanties binnen de jeugdzorg?

Antwoord:

Binnen de jeugdwet zijn er diverse wettelijke verwijzers:

. gemeente

. huisarts

. medisch specialist / jeugdarts

. gecertificeerde instellingen

. kinderrechter

Het ligt er aan wie de verwijzer is, om te bepalen hoe de verwijzing tot stand komt.

Hieronder een toelichting per wettelijke verwijzer(s)

– Gemeente / huisarts / medisch specialist of jeugdarts 

Medewerkers van het wijkteam (gemeente), de huisarts, medisch specialist of jeugdarts gaan in een gesprek na wat de beste oplossing is voor de gestelde hulpvraag. Soms hebben ouders / verzorgers / kinderen meer grip op de situatie na een gesprek met de verwijzer. Andere keren is een voorliggende voorziening nodig, zoals bijvoorbeeld een coachingstraject. Als de hulpvraag complexer is, vraagt dit om maatwerk. In dat geval volgt een doorverwijzing naar een aanbieder. Huisartsen verwijzen overwegend door naar de jeugd geestelijke gezondheidszorg (j-ggz) voor diagnose/ consultatie of behandeling.

– Gecertificeerde instellingen

Gecertificeerde instellingen komen in beeld na een uitspraak van de rechter. De gecertificeerde instelling is dan de uitvoerende organisatie van de maatregel (ondertoezichtstelling met of zonder uithuisplaatsing) en mag de wettelijke verwijzer ook aanvullende hulp indiceren. Zoals diagnostiek, behandeling, om er voor te zorgen  dat de ontwikkeling van het kind zo snel mogelijk weer wordt gestimuleerd en de maatregel kan worden opgeheven.

– kinderrechter

Kinderrechters kunnen ter zitting ook aanvullende hulp eisen. Bijvoorbeeld bij een (v)echtscheiding of gedrags problematiek, waarna een verwijzing volgt naar een passende aanbieder.

 

Vraag 3.

Hoe lang zijn de wachttijden?

Antwoord:

De lengte van de wachttijd hangt sterk af van de zorgaanbieder en/of de verwijzer, maar ook van het soort hulp dat wordt ingezet (voorliggende voorziening of maatwerk). Voor specialistische hulp  gelden over het algemeen langere wachttijden dan voor meer generieke hulp. Als er sprake is van een wachttijd, moet u denken intermen van weken dan wel maanden. Aanbieders hebben vaak op hun eigen website staan hoe lang nieuwe patiënten moeten wachten op zorg.

 

Vraag 4.

Hoeveel minderjarigen hebben vanaf 2015 aanspraak gemaakt op jeugdzorg?

Antwoord:

Het aantal minderjarigen wat (1x) een vorm van geïndiceerde jeugdhulp heeft gehad sinds 2015, is: 3916. Dit is uitgezonderd de minderjarigen die gebruik maakten van een voorliggende voorziening (kinder-/pubercoach).

 

Vraag 5.

Hoeveel van hen krijgen hiervoor thuis hulp en hoeveel verblijven er in een instelling?

Antwoord:

Het antwoord hangt sterk samen met het meetmoment en de lengte van de indicatie. Het kind dat in het begin van het kalenderjaar thuis hulp heeft ontvangen en later toch uit huis is geplaatst, telt bijvoorbeeld mee in beide, door u genoemde, categorieën. Ook kan een kind nu tijdelijk uit huis wonen of uit huis geplaatst zijn en over een paar weken niet meer. Er is daarom geen eenduidig antwoord te geven op de door u gestelde vraag.

 

Vraag 6.

Welke afspraken zijn er binnen de gemeente Almelo gemaakt om de problematiek omtrent de jeugdzorg op te lossen?

Antwoord:

Met u zien wij twee zijden aan de aanpak van problemen in de jeugdzorg. Enerzijds willen wij kinderen in onze gemeente  gezond en positief laten opgroeien. Voor diegene die zorg nodig heeft, is er aanvullende hulp bechikbaar via een voorliggende voorziening of zorgaanbieder. Tegelijk willen wij uitkomen met Rijksmiddelen en zien wij ons gesteld voor het grote vraagstuk wat betreft tekorten. In het eind 2018 vastgestelde Maatregelenplan) BW 6696), waarover we u begin 2019 informeerden, leest u onze aanpak terug. Dan gaat het onder meer om maatregelen die zorgen voor afbuiging van zware zorg naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning. Daarnaast willen we de efficiëntie van de uitvoering van de jeugdzorg verhogen, door onder andere aangepaste beleidsregels en verordering en versterking op gebied van contractmanement.

 

Vraag 7.

Wat is het effect van de lange wachttijd op de problematiek van een minderjarige?

Antwoord:

Het is niet gewenst dat ouders en kinderen te lang moeten wachten om met begeleiding of behandeling te starten. Te lang wachten op passende jeugdhulp kan eern nadelig effect hebben op veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jeudigen. Bij urgente gevallen zorgen gemeente en maatschappelijke partners voor een adequate oplossing. Voor minder urgente gevallen geldt dat ouders / verzorgers verantwoordelijk blijven voor de zorg van hun kind. Ook de verantwoordelijke uitvorende partij ziet, mits betrokken, mede toe op de veiligheid van het kind.

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester

 

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.