Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN COLLEGE VAN B&W ALMELO. BETREFT: JURIDISCHE PROCEDURES

Geacht college,

De Partij Vrij Almelo (PVA) wil graag weten wat de kosten zijn van juridische procedures en op welke manier het college aan de gemeenteraad verantwoording kan afleggen over het gevoerde juridisch beleid. Dit met het oog op de nieuwe omgevingswet. Door de vergunningverlening zo simpel mogelijk te houden, duren procedures niet onnodig lang.

De schriftelijke vragen:

1. Kunt u een overzicht geven van de door de gemeente gevoerde juridische procedures waarbij gebruik is gemaakt van de diensten van een externe advocaat in de periode 1 mei 2016 – 1 mei 2019?

2. Kunt u in dat overzicht aangeven voor zover de procedures tot uitspraken hebben geleid of op een andere manier zijn beëindigd, of de gemeente de zaak gewonnen of verloren heeft of geen van beiden en welke (financiële) consequenties dit heeft of heeft gehad voor de gemeente of een project?

3. Kunt u daarnaast voor deze procedures aangeven hoeveel geld deze procedures aan advocaatkosten hebben gekost?

4. Is hierbij steeds van hetzelfde advocatenkantoor of van een aantal kantoren gebruik gemaakt?

5. Is er een contract met dit kantoor of deze kantoren en op welke manier wordt beoordeeld of de geleverde prestaties goed zijn? Zijn er bijvoorbeeld afspraken (targets) over het aantal te winnen zaken als percentage van het totale aantal zaken of van het tevoren als ‘te winnen’ ingeschatte deel van de procedures?

6. Indien er sprake is van een contract wordt dan alleen betaald voor gedeclareerde uren of is sprake van een vast (basis)bedrag tot welk het dus niet uitmaakt of er wel of niet geprocedeerd wordt?

7. Kunt u een overzicht geven van de in dezelfde periode door of namens de gemeente gevoerde juridische procedures waarbij gebruik werd gemaakt van vertegenwoordigers in (vaste) dienst van de gemeente, bijvoorbeeld juridische medewerkers van diensten en afdelingen?

8. Kunt u van deze procedures eveneens aangeven wat het resultaat is (geweest), welke (financiële) consequenties dit had en hoeveel geld het procederen gekost heeft, kijkend naar uren en eventuele (externe) juridische adviezen?

9. Kunt u voor alle gevoerde juridische procedures aangeven of de betrokken (gemeente)advocaat of jurist tevoren had ingeschat dat de procedure door de gemeente zou worden gewonnen?

10. Is het college bereid om jaarlijks een overzicht te geven van gewonnen en verloren (of geen van beiden) zaken en de met advocaten afgesproken doelen (targets) en zo nee, bent u dan bereid op een andere manier verantwoording af te leggen over dit aspect van het gemeentelijke beleid?

11. Kunt u ons aangeven hoe vaak er wettelijke termijnen zijn overschreden o.a. inzake bezwaarschriften en waarbij de partij die het bezwaar heeft ingediend dan een bedrag uitgekeerd heeft gekregen?

12. Hoeveel arbeidstijd is er door de ambtenaar en juridisch beleidsmedewerkers aan procedures besteed en wat heeft dat gekost?

13. Steeds meer burgers hebben het gevoel dat hun gemeente met twee maten meet. Zou het dan niet een hoop geld schelen Indien er op een menselijke wijze wordt overlegd en de regels soepeler worden toegepast?

Wij kijken met belangstelling uit naar beantwoording van bovenstaande (schriftelijke) vragen.

Namens de fractie Partij Vrij Almelo (PVA),

Harry de Olde (fractievoorzitter)

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.