Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Behandeling perspectiefnota 2019 Almelo (bijdrage Partij Vrij Almelo)
Categories: Zonder rubriek

 Stadhuis Almelo

 

Voorzitter:

Voordat ik enkele punten uit de nota wil benoemen viel het ons op dat er geen woord geschreven is over de randgemeenten Bornerbroek en Aadorp. Dit lijkt ons vreemd want waar mensen wonen dient de gemeente te besturen en bijsturen waaronder zaken als handhaving, ruimtelijke ordening etc.

 Zorgtaken

We staan als gemeente nog steeds voor ingrijpende bezuinigingen doordat de zorgtaken die we erbij hebben gekregen veel duurder zijn dan begroot. Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. In de nieuwe jeugdwet van 2015 is de uitvoering van de jeugdhulp, dus ook de gespecialiseerde jeugdzorg naar de gemeenten gegaan, evenwel met een flinke korting op het totale budget van circa 200 miljoen euro. De gedachte hierachter was dat gemeenten met hun wijkteams eerder problemen achter de voordeur zouden signaleren en met preventief ambulant optreden uithuisplaatsingen en dus gespecialiseerde jeugdzorg zou kunnen voorkomen. In 2018 is een Fonds tekortgemeenten sociaal domein ingesteld waaruit Almelo een bijdrage heeft ontvangen. Dit dempte het tekort op de jeugdhulp in 2018, maar de vraag is hoe de ontwikkeling op de (middel)lange termijn zal zijn. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.

En misschien ligt het wel aan onze bril: dat we problemen in mindere mate tolereren. Hoe het ook zij: de tekorten in de jeugdzorg zijn bijna vier jaar na de decentralisatie moeilijk te behappen. 

Burgerinitiatieven

Het aantal bewonersinitiatieven in het sociaal domein groeit gestaag. De laatste jaren zijn overal in Nederland wijkbewoners in beweging gekomen. Ze onderhouden speelvoorzieningen, doen aan groenbeheer, proberen de overlast van jongeren te verminderen of zorgen voor sociale contacten. De gemeente wil bewonersinitiatieven graag ondersteunen maar stuit op dilemma’s, van financiële en intrinsieke aard. De cruciale vraag is hoe ver je gaat om subsidie te krijgen en om alle bewoners bij je initiatief te betrekken. Kant-en-klare oplossingen zijn er niet, kansen wel.

Als gevolg van de decentralisaties, bezuinigen verschillende gemeenten onder andere fors op speeltoestellen. In steeds meer gemeentes wordt met bewonersparticipatie bij speelplekken gewerkt. Bewoners zoeken sponsorgeld voor hun activiteiten, iets dat de gemeente niet kan krijgen. Veel bedrijven willen graag maatschappelijke projecten, zoals een hondenspeelplaats in een wijk of buurt steunen. Als tegenprestatie zouden zij dan hun naam vermeldt kunnen krijgen als sponsor. 

Veiligheid

Samen willen we Almelo veiliger maken. Het moet in Almelo veilig wonen, werken en verblijven zijn. Voor (ondermijnende) criminaliteit is geen plek. Als reactie op schriftelijke vragen over illegaal wapenbezit kreeg de Partij Vrij Almelo als antwoord dat de Nationale politie zich ernstige zorgen maakt over het aantal vuurwapens dat in omloop is in Twente. Frappant is dat de Nationale Politie geen goed beeld heeft van wat er nu eigenlijk gebeurt met de wapens en wie ze in bezit heeft. Het aantal vuurwapenincidenten wordt niet geregistreerd. 

De PVA dient met ondersteuning van de PVV een motie in waarbij wij het college oproepen om  tafel te gaan met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) om een lokale wapen inleveringsactie te organiseren waar mensen vuur- en steekwapens kunnen inleveren zonder daarvoor gestraft te worden en de raad hierover voor de winter te informeren.

Burgerpeiling

Een goede relatie tussen inwoners en gemeente is belangrijk, omdat de gemeente, bij veel aspecten van het wonen en (samen)leven van inwoners betrokken is. Belangrijk voor een goede relatie is vertrouwen in de gemeente. Een vrij grote groep is kritisch op de houding van de gemeente als het gaat om toezicht en het naleven van regels. Het aantal bezwaarschriften en rechtszaken neemt na de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) fors toe. Dat kan de gemeente goud geld gaan kosten. Conflicten tussen burgers en overheid ontaarden vaak in een juridisch steekspel. Wat begint met een meningsverschil over bijvoorbeeld een vergunning, eindigt na een verbeten strijd in de rechtszaal. Dat vinden wij geen goede zaak.

Juridische procedures

De Partij Vrij Almelo wil graag weten wat de kosten zijn van juridische procedures en op welke manier het college het aan de gemeenteraad verantwoording af kan leggen over het gevoerde juridisch beleid. Dit met het oog op de nieuwe omgevingswet. Door vergunningverlening zo simpel mogelijk te houden, duren procedures niet onnodig lang. Wij zouden graag een overzicht hebben van de door de gemeente gevoerde procedures waarbij gebruik is gemaakt van de diensten van een externe advocaat in de periode 1 mei 2016 – 1 mei 2019.

Dierenwelzijnsbeleid

In de begroting zagen wij het woord dierenwelzijn drie keer voorbijkomen terwijl de Omgevingsvisie vermeld in de Perspectiefnota ons meer mogelijkheden geeft om voor extra bescherming te kiezen of juist zaken te weren waar dat nodig is. Wij zien hierin kans om intensieve veehouderijen of uitbreidingen daarvan te weren. We weten immers uit diverse onderzoeken maar ook uit de praktijk wat voor effecten dit heeft op het milieu vanwege de uitstoot van broeikasgassen, de effecten op gezondheid en natuurlijk de ernstige aanslag op dierenwelzijn. Wij vrezen dat hierdoor aandacht voor het welzijn van dieren onvoldoende of niet wordt uitgewerkt in de Omgevingsvisie, en dat terwijl de provincie binnen haar natuurbeleid, ruimtelijke ordening en bij de aanleg en onderhoud van infrastructuur mogelijkheden ziet om rekening te houden met het welzijn van dieren. 

Lokale lastenmeter voor inwoners en bedrijven

Hoeveel ben ik precies kwijt aan lokale lasten? Dat betekent een hoop rekenwerk. De lokale lastenmeter geeft bewoners en bedrijven gemakkelijk inzicht in de hoogte van hun gemeentelijke belastingen. Daarbij kan worden ingespeeld op de individuele situatie. Ook kan een vergelijking worden gemaakt vanuit de eigen situatie met andere gemeenten. We dienen samen met de PVV een motie in en vragen het college onderzoek te doen naar gebruik en effect van het instrument “Lokale Lastenmeter” en de toepasbaarheid voor Almelo.

 

Voorzitter: het college wil een balans zien te vinden tussen financieel van de stad en het blijven ontwikkelen van de stad. Dat vraagt dus om oplossingen om samen actief te lobbyen voor toereikende rijksbudgetten. We hebben een stad met veel laagopgeleiden. De fors toegenomen werkgelegenheid heeft de armoede in Nederland nauwelijks teruggedrongen. Ook zijn de inkomensverschillen daardoor niet afgenomen. Zal het Actieplan Twente Werkt ook voor deze mensen gelden? Zal de banenmotor het Xl Businesspark er ook voor deze mensen zijn? 

Tot we ons huishoudboekje in orde hebben, hebben we echter nog een belangrijke uitdaging. We moeten verstandig blijvend investeren in onze stad. Daar waar (financiële) middelen zijn moeten we die blijven inzetten. Het signaleren van overlast en verpaupering is blijvend belangrijk en moet streng worden aangepakt. Dit legt immers een stevig fundament onder onze toekomst. 

Het college heeft dat uitgewerkt in een gedurfde Perspectiefnota. Daarmee krijg je de handen niet eenvoudig mee op elkaar. Zeker niet bij de inwoners die elke dag, elke week, elke maand inhoud geven aan hun vrijwilligerswerk, verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving en naasten. 

Ik wil graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing (innoveren). Een belangrijk vraagstuk  van onze tijd. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan.

Tot zover onze bijdrage. 

 

 

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.