Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over windmolens ten noorden van Almelo

 

Onlangs werd tijdens een politiek beraad onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor groene energie. Tijdens de bijeenkomst werd ook de komst van windmolens in Almelo besproken.

Die zouden dan het beste passen in het noorden van Almelo waar intussen al een groot zonnepark is gerealiseerd. De Partij Vrij Almelo maakt zich grote zorgen over de komst van deze horizonvervuilers. 

Draagvlak en participatie zijn hierbij belangrijke voorwaarden die wij daarbij stellen.

Beantwoording schriftelijke vragen door het college over Windmolens ten noorden van Almelo fractie PVA.  Behandeld door N. Bunt-Jansen.

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 20 september 2019 stelt u vragen over windmolens ten noorden van Almelo. Hieronder herhalen wij de door u gestelde vragen en voorzien wij deze van een antwoord.

Vraag 1.

Bent u op de hoogte van de regionale weerstand tegen de aanleg van windmolens in het noorden van Almelo?

Antwoord:

Wij zijn ervan op de hoogte dat er binnen de regio verschillende standpunten ten opzichte van de aanleg van windmolens zijn.

Vraag 2.

In het kader van burgerparticipatie nemen wij aan dat draagvlak onder omwonenden een van de belangrijkste voorwaarden is om tot plaatsing van windmolens over te gaan. Op basis van welke criteria meet het college dit draagvlak en op welk moment wordt dit gemeten?

Antwoord:

Op dit moment kunnen wij hier nog geen antwoord op geven. Bij de plannen rondom de energietransitie besteden wij hier aandacht aan. In principe is het primair aan de ontwikkelaar om zorg te dragen voor participatie. De gemeente ziet daar op toe en spreekt de initiatiefnemer indien nodig hierop aan.

Vraag 3.

Mocht er onvoldoende draagvlak zijn gaat u dan stelselmatig de mening van de omwonenden negeren?

Antwoord:

Bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten is betrokkenheid van inwoners een belangrijk punt. In de kaders die wij opstellen, onder andere de duurzame energieladder, nemen wij daaromtrent uitgangspunten op, alsook voorschriften hoe inwoners kunnen profiteren van duurzame energieprojecten. Op dit moment is nog niet besloten hoe we vorm geven aan participatie van inwoners. In beginsel ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij een initiatiefnemer.

Vraag 4.

Is dit niet onwenselijk gelet op de grote negatieve impact van windturbines op de leefomgeving en het welzijn van inwoners door geluidsoverlast en slagschaduw?

Antwoord:

Zie het antwoord vraag 3. Bovendien moet bij de plaatsing van windmolens sowieso rekening gehouden worden met wettelijke bepalingen omtrent geluid en slagschaduw.

Vraag 5.

Wat is de waarde van inspraak bij de bouw van windmolens?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 6.

Op welke wijze stelt het college de inwoners hiervan tijdig in kennis en hoe neemt u de gemeenteraad hierin mee?

Antwoord:

Het betrekken van inwoners is pas aan de orde bij een concreet initiatief voor de plaatsing van een windmolen. De raad is reeds betrokken in het proces van de Regionale Energie Strategie. Verder wordt de duurzame energieladder ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Vraag 7.

Acht het college het reëel haar doelstelling Almelo energieneutraal 2040 te halen zonder inzet van windmolens?

Antwoord:

De doelstelling van het college is om in 2050 zo goed als energieneutraal te zijn. Op de vraag of Almelo in 2050 energieneutraal kan zijn zonder windmolens is op dit moment geen eenduidig antwoord te geven. In het kader van de Regionale Energie Strategie moeten de regio’s in het jaar 2030 bij elkaar ten minste 35 TWh grootschalige hernieuwbare energieopwekking op land gerealiseerd hebben. De toekomst moet uitwijzen in hoeverre duurzame energietechnieken zich verder gaan ontwikkelen maar met de kennis van nu zien we dat het zonder windenergie niet gaat lukken.

Vraag 8.

Is er al een keuze voor het aantal, de exacte hoogte of het type windmolen gemaakt?

Antwoord:

Nee, zie ook het antwoord op vraag 7.

Vraag 9.

Welke acties gaat het college ondernemen mocht er onvoldoende draagvlak onder omwonenden aanwezig zijn?

Antwoord:

Hier is nog geen keuze in gemaakt.

Vraag 10.

Door de burgers te vergeten, bent u dan niet bang dat positiviteit van groene energie dreigt om te slaan in negatieve energie?

Antwoord:

Wij zetten in op het benutten van kansen voor zowel bewoners van het gebied als het gebied zelf. Het is primair aan de initiatiefnemer om de participatie van inwoners en omwonenden vorm te geven. De gemeente ziet daar op toe en spreekt de initiatiefnemer indien nodig hierop aan.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.