Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen aan college B&W over robotisering distributiecentra
Categories: Zonder rubriek

Onderwerp Beantwoording vragen robotisering distributiecentra. Behandeld door F. Tax

Geachte heer De Olde,

Op 8 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld over onze zienswijze op de robotisering in landelijke distributiecentra die het bureau BCI vaststelt in een rapport. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1

Onderschrijft u de resultaten van het onderzoek van BCI, waarin wordt geschetst dat 35.000 van de 85.000 arbeidsplaatsen gaan verdwijnen in de komende 15 jaar in distributiecentra door robotisering?

Reactie

Het onderzoek van BCI kent een toekomstprognose, waarvan wij niet kunnen bepalen welke invloed dat heeft op de werkgelegenheid. Vooralsnog zien wij anno 2019 een forse groeipotentie in de distributie en logistiek, dat gaat voor werkgelegenheid zorgen. Mogelijk levert de robotisering bij nieuwe distributiecentra minder werkgelegenheid op dan wat we verwachten, maar met het nodige spin-off effect verwachten wij dat het meevalt.

Vraag 2.

Indien dit getal klopt, heeft dit dan ook gevolgen voor baanverlies op het grote distributiecentrum XL Businesspark in Almelo?

Reactie

Dat kunnen wij op basis van de beschikbare gegevens niet vaststellen. Op het XL Businesspark is het nieuwe bedrijvigheid, waarbij iedere arbeidsplaats pure winst is voor onze werkgelegenheid. In plaats van baanverlies spreken we eerder van een dempend effect op de werkgelegenheidsgroei.

Vraag 3

Bent u bereid om samen met dit distributiepark en andere stakeholders een bijdrage te leveren aan een oplossing voor dit probleem, bijvoorbeeld in het onderwijs? Dit met het doel om vroegtijdig passende afspraken te maken om deze transitie in goede banen te leiden voor alle werknemers. Doel van deze gesprekken zou volgens de PVA moeten zijn om eventuele gedwongen baanbeëindigingen te minimaliseren en werknemers in de distributiecentra vroegtijdig zoveel mogelijk zekerheid te geven.

Reactie

Voor uw ideeën zien wij een verantwoordelijkheid voor de ondernemers. Baanbeëindigingen en baanzekerheid kunnen wij als overheid niet beïnvloeden. Wel pakken wij onze verantwoordelijkheid met onze deelname aan het Huis van de Logistiek, waar we met stakeholders in het onderwijs en bedrijfsleven inzetten op de kwaliteitsversterking van de aanbodkant, de werknemers.

Vraag 4

Het XL Businesspark werd in de regio Twente gekozen als economische specialisatie en banenmotor. Wat betekent dit bericht voor hen en onze ambities en investeringen op het gebied van logistiek?

Reactie

Wie zien geen gevolgen. Voor Twente en Almelo in het bijzonder wordt een forse groei voorspeld in de sectoren distributie, logistiek en High Tech Systems and Materials (HTSM). In combinatie met de miljoeneninvesteringen in het Twentekanaal, de kades en de 2e sluis in Eefde spreken wij ons vertrouwen uit in groei in plaats van afname.

Vraag 5

Wat zijn de gevolgen voor laaggeschoolden als eenvoudig werk weg zou vallen? Hoe kan ervoor worden gezorgd dat zij toch aan de slag kunnen blijven?

Reactie

Laaggeschoolden zijn kwetsbaar en lopen bovengemiddeld het risico uit te vallen in het arbeidsproces. In tijden van laagconjunctuur, robotisering en systeemveranderingen kunnen we daar niet veel invloed op uitoefenen. Wij zien het als een kwestie van kwaliteitsversterking, waarbij we onder andere via het concept Skills Twente (House of Skills) werken aan de ontwikkeling van vaardigheden van onze inwoners. Een onderdeel van de House of Skills betreft het Huis van de Logistiek, dat zich specifiek richt op de logistieke sector.

Vraag 6

Welke kansen zijn er om robots en automatisering in te zetten om juist meer mensen met een beperking aan het werk te helpen?

Reactie

Met Skills Twente en het Huis van de Logistiek dragen we daar aan bij. Verder hebben we daar als gemeentelijke overheid niet veel invloed op. Wij nodigen in de bestaande overlegstructuren met ondernemers hen uit om op dit vraagstuk mee te denken.

Vraag 7

Wat zijn de gevolgen voor het sociale zekerheidsstelsel?

Reactie

Wij zien door robotisering geen gevolgen voor het sociaal zekerheidsstelsel in Almelo.

Vraag 8

Op welke termijn verwacht u dat deze huidige ontwikkeling op het gebied van automatisering en robotisering onze regio met name het XL Businesspark bereikt?

Reactie

Wij verwachten dat de nieuwe grote bedrijven die op het XL Businesspark gevestigd zijn reeds verregaande vormen van robotisering toepassen. Desalniettemin blijft er behoefte aan menselijke inzet en dat is winst voor onze arbeidsmarkt. Dat zien wij reeds bij grote bedrijven op het XL Businesspark. Een van de bedrijven geeft aan met de huidige orderportefeuille in de daltijden 450 medewerkers in te zetten. In piektijden hebben zij 1300 medewerkers aan het werk. Deze aantallen zullen met robotisering over 10 jaar wellicht wat dempen, maar dat wordt met de toename van orders weer opgevuld. Er zijn meerdere variabelen die hierin een rol spelen.

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.