Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over jeugdzorg in AZC
Categories: Zonder rubriek

Behandeld Otten. Onderwerp Schriftelijke vragen inzake jeugdzorg in AZC

Geachte heer De Olde,

In uw e-mail van 8 januari jl. stelt u vragen over jeugdzorg in AZC’s. Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Kan inzicht gegeven worden in het extra budget (100.000 euro) dat de gemeente Almelo krijgt? Is deze toereikend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Het extra budget is toereikend voor de zorg die aan kinderen in het AZC geleverd wordt. Tot op heden is er in 2019 minder gedeclareerd dan de gemeente aan budget heeft ontvangen.

Vraag 2.

Wie heeft vanaf 1-1-2019 de regie in de (toegang naar) jeugdhulp: COA of de gemeente?

Antwoord:

De toegang tot de jeugdhulp is (en was ook voor 2019 al) georganiseerd via wettelijk verwijzers uit de jeugdwet (o.a. huisarts, jeugdarts, jeugdbeschermers). Casussen die aandacht vragen worden in multidisciplinaire overleggen (MDO’s) besproken. Als in zo’n overleg wordt vastgesteld dat de inzet van jeugdhulp nodig is verwijst een wettelijk verwijzer door. Vanaf 2019 sluiten twee wijkcoaches van de gemeente aan bij de MDO’s. Zij vervullen een adviesfunctie en kunnen geconsulteerd worden in geval van vragen.

Vraag 3.

Is er een meetbare toename van de hulpvraag, alsmede van de urgente hulpvraag en behandeling vanuit de bewoners van het AZC Almelo?

Antwoord:

Er is geen sprake van een significante toename.

Vraag 4.

Wat zijn nu de taken en verantwoordelijkheden van COA, gezondheidszorg asielzoekers, jeugdgezondheidszorg en Nidos?

Antwoord:

Voor een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van deze organisaties verwijzen wij u naar de website van deze organisaties.

Vraag 5.

Hoe zit het met de financiering als er sprake is van vrijwillige plaatsing in een pleeggezin op indicatie van een gemeentelijk jeugdteam om een maatregel te voorkomen?

Antwoord:

Vrijwillige plaatsingen in een pleeggezin op indicatie van de gemeente hebben tot op heden niet plaatsgevonden. Mocht dit wel aan de orde zijn dan geldt dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle vormen van jeugdzorg in het vrijwillig kader.

Vraag 6.

Wie is voor het gemeentelijk jeugdteam het aanspreekpunt op een COA locatie?

Antwoord:

Drie wijkcoaches zijn vast aanspreekpunt op de COA locatie.

Vraag 7.

Hoe is de verwijzing naar specialistische jeugdhulp geregeld, wat zijn de goede punten en wat zijn de knelpunten?

Antwoord:

De verwijzing naar alle vormen van jeugdhulp is geregeld zoals beschreven onder vraag 2.

Vraag 8.

Zijn er preventieve activiteiten in het kader van jeugdhulp voor asielzoekerskinderen? Zo ja, zijn die voldoende effectief, zo nee waaruit blijkt dat dan en wat is er aan de hand?

Antwoord:

De doelgroep waar het om gaat is klein (gemiddeld iets meer dan 100 kinderen in totaal). Ook vinden er veel verhuizingen plaats. Door wisselende samenstelling en problematiek van de asielzoekers op het COA en het kleine aantal kinderen is het niet doelmatig om preventieve activiteiten te zetten.

Vraag 9.

ebben alle asielzoekerskinderen een BSN nummer? Zo nee waarom niet en waarom regelt de gemeente Almelo dat niet?

Antwoord:

Niet alle asielzoekerskinderen hebben een BSN nummer. Dit heeft te maken met landelijke regelgeving en ligt dus buiten de directe invloedssfeer van de gemeente Almelo.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.