Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen Partij Vrij Almelo Perspectiefnota 2020 30 juni 2020
Categories: Zonder rubriek

Geacht college,

Met interesse hebben wij kennis genomen van de door het College geformuleerde perspectiefnota en bijbehorende verantwoording. Wat wij zien is een College dat haar uiterste best doet de eindjes aan elkaar te knopen, maar daarbij niet de burgers van haar Gemeente uit het oog te verliezen.
Daarvoor onze complimenten!

Wel maken wij ons enigszins zorgen over de gevolgen van de geplande bezuinigingen, ombuiging van investeringen en plannen voor ondersteuning van ondernemers en initiatieven in onze lokale maatschappij. Op het eerste oog lijkt de aandacht vooral bij het zakenleven te liggen en lijken de ondernemers het meest te profiteren van de plannen van het gemeentebestuur die zich in de perspectiefnota uitvouwen. Echter waren wij ook aangenaam verrast dat er wel degelijk een oog voor de kleine burger, voor de minima en voor de kinderen in onze gemeente is.

Waar wij ons echter zorgen over maken is of de ingeplande maatregelen, tegen de negatieve effecten van de bezuinigingen en de corona-crisis, toereikend zullen zijn voor met name deze kwetsbare groep burgers in Almelo.

Hoewel er oog is voor bestrijding van economische en maatschappelijke tegenslagen op de langere termijn en de gevolgen daarvan voor kinderen in kwetsbare situaties, zien wij met name op de korte termijn verregaande maatregelen. Deze maatregelen kunnen wij in grote mate steunen, maar enkel met de kanttekening dat er op korte termijn meer gekeken wordt naar de gevolgen voor de lange termijn en hoe deze te ondervangen zijn.
Wellicht dat een aangepaste investering op de korte en middellange termijn in het segment Jeugd een betere koers om te varen is met een positiever resultaat op de lange termijn en in het volwassen leven van deze kinderen.

Het College wil inzetten op het bevorderen van gelijke onderwijskansen. Hierin kent zij ogenschijnlijk enkel de expertise van de betrokken professionals in dit werkveld. Is het niet wenselijk dat ook de ouders van de achterstandskinderen hierin gekend worden en zij betrokken worden in het vormgeven van een plan om deze achterstandskinderen beter mee te laten komen?

De focus ligt op een blauw en groene stad, waarbij doelen op prachtige wijze behaald worden.
Terecht is het College trots op de behaalde resultaten in de wijk Nieuwstraatkwartier. De Partij Vrij Almelo vraagt zich af op welke wijze en in hoeverre de hier toegepaste maatregelen de komende jaren naar de rest van de Gemeente vertaald zullen worden. Hierover worden wel globale ideeën genoemd, maar ze zijn naar onze zin niet concreet genoeg. Graag zouden wij hierover tijdens de meicirculaire een meer concrete invulling zien.

Er wordt een toename van bijstandsaanvragen verwacht, wat gezien de huidige situatie en de impact van de Corona-maatregelen een logische verwachting en gevolg is. Het College geeft aan in te zetten op een snelle doorstroom naar arbeid voor de nieuwe aanvragers. Tevens wordt er op de bijstand enorm bezuinigd. Kan, met het huidige plan voor bezuinigingen, wel aan deze verwachting en de daarmee gepaard gaande kosten voldaan worden? Moeten de plannen voor bezuinigingen en afgebogen bestedingen niet bijgesteld worden om een grotere buffer voor de nieuwe aanvragers en de bijbehorende trajecten terug naar de arbeidsmarkt te creëren?

De eigen bijdrage is tijdelijk stopgezet door het Rijk voor de maanden April en Mei. Dit betekend inkomstenderving voor de Gemeente Almelo. De VNG is in overleg met het Ministerie van VWS voor compensatie hiervan. Maar is het niet zo dat de tijdelijk niet, of minder, geleverde zorg door de aanbieders verrekend moet worden met terugwerkende kracht over de uit te keren gelden?

Tot slot maken wij ons ernstig zorgen over de bezuinigingen onder de culturele voorzieningen in de Gemeente Almelo. Door deze bezuinigingen dreigen bijvoorbeeld het Stadsmuseum en Stichting Vizier hun werkzaamheden niet meer voort te kunnen zetten. Met name het Stadsmuseum Almelo is naar onze mening een voorziening die niet mag verdwijnen vanwege de historische waarde die hieraan gehecht is over de oorsprong van onze gemeente en stad. Ook maken wij ons zorgen over andere culturele subsidies die verstrekt worden, welke echter niet duidelijk herleidbaar zijn naar verantwoordde uitgaven.

U ziet, geacht College, dat wij toch wel enkele bedenkingen hebben bij deze perspectiefnota die wij middels deze weg graag bij u onder de aandacht brengen.

Namens fractie Partij Vrij Almelo,
Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.