Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Schriftelijke vragen aan college van B&W Dierenwelzijn
Categories: Zonder rubriek

Almelo 10 augustus 2020

Geacht college,

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad en is daarmee een lokaal politiek onderwerp. In de begroting van 2019 hebben we dierenwelzijn voor het eerst als beleidsveld opgenomen. Hiermee willen we uitdrukkelijk aangeven dat we een diervriendelijke stad zijn en dat we dierenwelzijn serieus nemen. In onze vragen die hieronder staan willen we graag een nadere toelichting op de door u genomen maatregelen en hoe wij invulling willen geven aan het onderwerp Dierenwelzijn in Almelo. 

1.  Bent u van mening dat het hoofddoel van de dierenwelzijnsnota het afgelopen jaar behaald is; vindt u bijvoorbeeld dat er adequaat is opgetreden bij dieronvriendelijk handelen? Zo nee, waarom niet en wat voor consequenties verbindt u hieraan?   

2.  Kunt u aangeven hoe en hoe vaak de gemeente het afgelopen jaar heeft ingegrepen bij dieronvriendelijke activiteiten en bij uitzonderlijke situaties, zoals de leegloop bij de dierenambulance? Zo nee, waarom niet?  

3.  Heeft het college het afgelopen jaar met de Dierenambulance, de Dierenbescherming en de Dierenopvang gesprekken gevoerd om de samenwerking te verbeteren en efficiënter te kunnen werken?

4.  Bent u op de hoogte dat jonge kittens die dringend medische zorg nodig hebben geëuthanaseerd worden door het Noordbroek? En dat dit met regelmaat wordt uitgevoerd door een aan het asiel verbonden dierenarts? 

5.  Er komen bij ons signalen binnen dat opvang/pleeggezinnen die werkzaam zijn voor het Noordbroek massaal stoppen door wanpraktijken. Bent u hiervan op de hoogte? zo nee, hoe kan dit voorkomen worden?

6.  Het is dringend gewenst dat er een commissie dierenwelzijn gaat komen bestaande uit de gemeente, het dierenasiel, de dierenarts, de ambulance, de (dieren)politie om op die wijze duidelijke afspraken en beleid te maken om het welzijn van dieren goed geregeld te krijgen. Bent u het hiermee eens? Zo nee, waarom niet?

7.  De dierenambulance heeft een nuttige functie omdat vanuit de politie meerdere verzoeken gedaan worden aan de dierenambulance om verwarde, gevonden, dode en ook verdwaalde dieren op te halen. Ook in het traceren van vermiste dieren is de rol van de dierenambulance belangrijk. Voert de dierenambulance naar uw mening deze taken naar behoren uit?

8.  Helaas krijgt de Partij Vrij Almelo (tot groot verdriet) meldingen binnen dat zowel levende als dode dieren langs de weg niet worden opgehaald. Vaak wordt de melder afgescheept met “we hebben op dit moment geen ambulance of we zijn te druk”. Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijk situatie is ? Zo nee, waarom niet?

9.  Is er een registratie van dieren die gedood zijn op de Almelose wegen cq binnen de bebouwde kom? Zo ja, kunt u inzicht geven in cijfers en diersoorten van de afgelopen 3 jaar? Zo nee, bent u bereid om deze te gaan opzetten? Zo nee, waarom niet? 

10.  Het verminken en gewond achterlaten van dieren veroorzaakt veel dierenleed. Chippen, castreren en steriliseren kan veel ellende voorkomen. Om overlast door zwerfkatten binnen de bebouwde kom te verhelpen zet de Dierenbescherming de Trap, Neuter, Return (TNR) in. Is het juist dat Dierenopvang ’t Noordbroek dit verzorgt voor de regio Almelo en omstreken?

Wij zouden bovenstaande vragen graag beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,
Namens fractie Partij Vrij Almelo

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.