Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen aan het college B&W van Almelo over dierenwelzijn
Categories: Zonder rubriek

Geachte heer De Olde,

Op 10 augustus jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.

Geacht college,

Dierenwelzijn raakt zowel dieren als mensen in onze stad en is daarmee een lokaal politiek onderwerp. In de begroting van 2019 hebben we dierenwelzijn voor het eerst als beleidsveld opgenomen. Hiermee willen we uitdrukkelijk aangeven dat we een diervriendelijke stad zijn en dat we dierenwelzijn serieus nemen.

In onze vragen die hieronder staan willen we graag een nadere toelichting op de door u genomen maatregelen en hoe wij invulling willen geven aan het onderwerp Dierenwelzijn in Almelo.

Vraag 1

Bent u van mening dat het hoofddoel van de dierenwelzijnsnota het afgelopen jaar behaald is; vindt u bijvoorbeeld dat er adequaat is opgetreden bij dieronvriendelijk handelen? Zo nee, waarom niet en wat voor consequenties verbindt u hieraan?

Antwoord.

De gemeente Almelo voldoet aan alle wettelijke taken op het gebied van dierennoodhulp en dierenwelzijn; dit is geborgd in de (medio juli 2019 geactualiseerde) overeenkomst met de Dierenbescherming. Alle taken van die het dierenopvangcentrum het Noordbroek, de Dierenambulance Almelo en de coördinator Preventie van het Noordbroek uitvoeren, zijn gericht op het verminderen van dierenleed en verbeteren van dierenwelzijn.

Vraag 2.

Kunt u aangeven hoe en hoe vaak de gemeente het afgelopen jaar heeft ingegrepen bij dieronvriendelijke activiteiten en bij uitzonderlijke situaties, zoals de leegloop bij de dierenambulance? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Er zijn ons het afgelopen jaar geen situaties bekend met betrekking tot dieronvriendelijke activiteiten en/of situaties. Het vertrek van een aantal medewerkers bij de Dierenambulance heeft daar evenmin mee te maken. De dienstverlening en de zorg voor de dieren is niet in gevaar geweest. Over de (context van de) situatie bij de Dierenambulance hebben wij uw raad tijdens het mondelinge vragenhalfuur d.d. 3 december 2019 reeds uitvoerig geïnformeerd.

Vraag 3.

Heeft het college het afgelopen jaar met de Dierenambulance, de Dierenbescherming en de Dierenopvang gesprekken gevoerd om de samenwerking te verbeteren en efficiënter te kunnen werken?

Antwoord.

Wij staan in nauw contact met de Dierenbescherming, de organisatie waarmee wij afgelopen jaar een nieuwe overeenkomst gesloten hebben. Deze samenwerking wordt als goed ervaren. Vanuit hun verantwoordelijkheid staat de Dierenbescherming in contact met Het Noordbroek in Almelo. In de overeenkomst is opgenomen dat wij jaarlijks de samenwerking evalueren.

Vraag 4.

Bent u op de hoogte dat jonge kittens die dringend medische zorg nodig hebben geëuthanaseerd worden door het Noordbroek? En dat dit met regelmaat wordt uitgevoerd door een aan het asiel verbonden dierenarts?

Antwoord.

Wij merken op dat “dierenopvangcentrum het Noordbroek” geen dieren euthanaseert. Uitsluitend ernstig zieke dieren die niet op behandelingen reageren, dieren die gevaarlijk zijn voor de samenleving (na overleg met een gedragsdeskundige) of dieren die afwijkingen hebben die strijdig zijn met een voldoende levenskwaliteit worden bij hoge uitzondering, door een dierenarts én na gedegen overleg met medewerkers van het Noordbroek, geëuthanaseerd. Dit gebeurt zeer terughoudend, en veelal om verder onnodig lijden te vermijden. Daarnaast worden alle dieren en dus ook kittens met zorg behandeld, en waar nodig opgenomen in de kliniek.

Vraag 5.

Er komen bij ons signalen binnen dat opvang/pleeggezinnen die werkzaam zijn voor het Noordbroek massaal stoppen door wanpraktijken. Bent u hiervan op de hoogte? zo nee, hoe kan dit voorkomen worden?

Antwoord.

Om de grote toestroom van kittens in goede banen te kunnen leiden zijn er elk jaar rond de 20 pleeggezinnen (op vrijwillige basis) verbonden aan het asiel. Er is geen sprake van massaal stoppen of dat de zorg voor dieren in gevaar komt.

Vraag 6.

Het is dringend gewenst dat er een commissie dierenwelzijn gaat komen bestaande uit de gemeente, het dierenasiel, de dierenarts, de ambulance, de (dieren)politie om op die wijze duidelijke afspraken en beleid te maken om het welzijn van dieren goed geregeld te krijgen. Bent u het hiermee eens? Zo, nee waarom niet?

Antwoord.

Nee. In de dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Almelo met de landelijke Dierenbescherming heeft afgesloten staan duidelijke afspraken over de opvang en vervoer van (gewonde) zwerf-, en wilde dieren. Er zijn ook afspraken met andere partijen als bijvoorbeeld dierenartsen en wildopvangen gemaakt. In het contract is opgenomen dat jaarlijks in maart de samenwerking geëvalueerd wordt. Er is daarom geen aanleiding voor een commissie dierenwelzijn.

Vraag 7.

De dierenambulance heeft een nuttige functie omdat vanuit de politie meerdere verzoeken gedaan worden aan de dierenambulance om verwarde, gevonden, dode en ook verdwaalde dieren op te halen. Ook in het traceren van vermiste dieren is de rol van de dierenambulance belangrijk. Voert de dierenambulance naar uw mening deze taken naar behoren uit?

Antwoord.

Ja.

Vraag 8.

Helaas krijgt de Partij Vrij Almelo (tot groot verdriet) meldingen binnen dat zowel levende als dode dieren langs de weg niet worden opgehaald. Vaak wordt de melder afgescheept met “we hebben op dit moment geen ambulance of we zijn te druk”. Bent u het met ons eens dat dit een zorgelijk situatie is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Binnen de contractafspraken worden dode dieren opgehaald. De eerste zorg gaat vanzelfsprekend uit naar levende dieren in nood. Het kan daarom gebeuren dat dit ook wordt aangegeven aan de beller/melder, en een andere melding op dat moment dus voorrang krijgt.

Vraag 9.

Is er een registratie van dieren die gedood zijn op de Almelose wegen c.q. binnen de bebouwde kom? Zo ja, kunt u inzicht geven in cijfers en diersoorten van de afgelopen 3 jaar? Zo nee, bent u bereid om deze te gaan opzetten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Alle ritten, dus ook de ritten voor dode dieren, worden door de Dierenbescherming geregistreerd met een uniek nummer, diersoort, naam en adresgegevens van vinder en het afleveradres. In de afgelopen 3 jaar zijn er door de dierenbescherming zo rond de 430 dode dieren opgehaald. Hieruit blijkt dat het grootste deel hiervan vogels betreft van divers pluimage (55-65%), daarna katten (15-20%), knaagdieren (15-20%) en overige zoogdieren (ruim 5%).

Vraag 10.

Het verminken en gewond achterlaten van dieren veroorzaakt veel dierenleed. Chippen, castreren en steriliseren kan veel ellende voorkomen. Om overlast door zwerfkatten binnen de bebouwde kom te verhelpen zet de Dierenbescherming de Trap, Neuter, Return (TNR) in. Is het juist dat Dierenopvang ’t Noordbroek dit verzorgt voor de regio Almelo en omstreken?

Antwoord.

Dit staat niet als verplichting in de overeenkomst met de dierenbescherming opgenomen. Desondanks doet de Dierenbescherming wel veel wat in lijn ligt met de vraag. Zo worden alle katten die worden herplaatst geënt, gechipt en gecastreerd of gesteriliseerd en zet de Dierenbescherming bij bekende zwerfpopulaties TNR in. Voorheen werden deze taken bij de Dierenbescherming meer regionaal uitgevoerd en aangestuurd, maar dat wordt nu overgebracht naar de verantwoordelijke dierenopvangcentra. Nu wordt dit alleen op aanvraag uitgevoerd. Landelijk heeft de Dierenbescherming dit jaar een succesvolle petitie gestart om het chippen van katten tot een landelijke verplichting te krijgen en daarmee het aantal zwerfkatten terug te dringen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.