Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Almelo, programmabegroting 2021
Categories: Zonder rubriek

Partij Vrij Almelo

Paginagewijs (188 pagina’s) zullen wij trachten een en ander te analyseren:

Voorwoord:

Burgemeester A.J. Gerritsen heeft het over een mooie toekomst, maar dat vragen wij ons af, vanwege de voortdurende lobby richting Den Haag voor nòg méér Algemene uitkering van de Rijksoverheid, terwijl Almelo reeds voor 80% of 2305 euro van alle inkomsten per Almeloër, al decennia aan het subsidie infuus van de Rijksoverheid ligt, terwijl vele andere gemeenten het met veel minder geld uit Den Haag moeten doen, zoals Utrecht met 60% en Bunschoten, zelfs met 40%. We hebben het dan nog niet over het feit dat er een herijking aankomt waarin bepaald is dat gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo met circa 73.000 inwoners, zeker gekort gaan worden ten behoeve van grotere steden met meer dan 100.000 inwoners.

Vooralsnog ging het in 2019 nog redelijk goed in Almelo met een groei van 1.200 banen en was daarmee toen zelfs nog de derde snelste groeier van de regio Twente.

UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS PER INWONER:
Almelo 2305 Nederland 1813 BRON: CBS 2020

Zoals U hierboven leest worden de Almeloërs, financieel al flink gematst door ‘Den Haag’.

Ook de afname van het bijstandsbestand in 2019 gaf menige Almeloër aanvankelijk enige hoop op een betere toekomst, alsmede een beter veiligheidsgevoel, dus minder misdrijven, maar dit is nu ook weer voorlopig verleden tijd anno 2020.

Men fantaseert nog wel over een tweede zonnepark aan de Aadijk, wat zou gaan behoren tot de 10 grootste parken van Nederland, maar een dergelijke oppervlakte gaat echter ten koste van onze agrariërs en een betaalbare voedselvoorziening, met name in Almelo.

Want dat Almelo het qua begroting niet breed heeft, blijkt wel uit het feit dat Almelo al vele jaren, structureel onder repressief toezicht staat van de provincie Overijssel.

Ook is er begin 2020 in Almelo veel misbruik of oneigenlijk gebruik geweest van zorggelden door zorgaanbieders. Er is inmiddels al voor ruim 3 miljoen euro teruggevorderd bij deze zorgaanbieders wegens fraude.

 1. Ook heeft corona sinds maart 2020 veel impact op de gemeente Almelo. Zo zijn er veel parkeeropbrengsten en inkomsten uit toeristenbelasting weggevallen.
 2. Uiteindelijk betekent dit voor een gemiddeld gezin met een eigen woning dat de woonlasten in 2021 ten opzichte van 2020 stijgen met 33 euro (3,9%). Voor een huurder stijgen de woonlasten van 2020 met 16 euro (3,7%). Ook wil dit College het aanbod aan sociale huurwoningen verminderen teneinde beter aan te sluiten op de behoeftes van de Almeloër. Dit is echter in strijd met het feit dat Almelo qua gemiddelde koopkracht al decennia onderaan staat in de ranking van de provincie Overijssel. Kortom, de Almeloër met de smalle beurs kan het in de toekomst wel vergeten !

Een ander punt van aandacht is de toenemende winkelleegstand. Deze leegstand kan Almelo tegengaan door transformatie in betaalbare woonhuizen. Nu is het zo dat op sommige plekken buiten de grote winkelstraten de leegstand wel 50% is, zo verklaarde ook Jan Martin van Rees zelve, nota bene Wethouder van Almelo. “Almelo is te klein voor het tafellaken, en te groot voor het servet” zo verzuchtte hij namens Lokaal Almelo Samen.

Qua duurzaamheid ambieert het College wijkuitvoeringsplannen voor de overgang van 3, dus meerdere wijken in Almelo, om deze aardgasvrij te maken. Enerzijds ontstaat er dan enorm veel kapitaalvernietiging door het buiten werking stellen van vele kilometers goed functionerend aardgasnetwerk, anderzijds zou men eenvoudig kunnen aankoppelen met het aardgasnetwerk aan het Duitse aardgasnetwerk, net over de grens met Duitsland, zodat de Almeloërs weer voor vele jaren voorzien kunnen worden van schone, wellicht betaalbare energie door onze oosterburen.

 1. AANTAL BIJSTANDSGERECHTIGDEN:
  Het gunstigste scenario gaat uit van een groei van het bijstandsbestand met ongeveer 8% ten opzichte van 2020 en het slechtste scenario van een groei van zelfs 20%.
 2. TOEZICHTHOUDERS EN JURIDISCH MEDEWERKERS WMO EN JEUGD:
  Tot met maart 2020 zijn er 35 onderzoeken afgerond gericht op misbruik of oneigenlijk gebruik van zorggelden door zorgaanbieders. Er is inmiddels voor 3 miljoen euro teruggevorderd. Gezien de succesvolle inzet van de toezichthouders wil het college de formatie van de toezichthouders structureel in de begroting opnemen.
 3. BEGROTINGSSALDO:
  Tussen 2021 en 2024 nemen de uitgaven voor Bestuur (Gemeenteraad & College) en ambtelijke ondersteuning toe van 40,5 miljoen naar 50,7 euro, wat neerkomt op een stijging van 25% in 5 jaar wat duidelijk veel meer is dan de jaarlijkse inflatie.
 4. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN ALMELO ?
  Niet veel, vrezen wij omdat het al meer dan 10 jaar fout gaat met Almelo, een artikel 12 status heeft gehad en al die tijd onder repressief toezicht stond van de Provincie Overijssel.
 5. EFFECTEN CORONACRISIS:
 6. Het aantal bezoekers kan afnemen als gevolg van gewijzigd koopgedrag. De kans is dan groot dat het aantal bezoekers van de binnenstad duurzaam afneemt. Enerzijds omdat er als gevolg van de economische crisis minder bestedingsruimte is, anderzijds omdat wij verwachten dat de coronacrisis zal leiden tot een duurzame verandering van het koop/consumentengedrag.
 7. Impact doelstelling:

Als de situatie blijft, zoals hij nu is, betekent dit dat we de doelstelling voor 2022 met circa 30% moeten gaan bijstellen. Absoluut betekent dit dat we voorstellen om de doelstelling van 87.000 bezoekers in 2022 bij moeten stellen naar 61.000. Dit is echter sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis en de mate waarin dit leidt tot een duurzame wijziging van het consumentengedrag. Misschien is het een verbetering als er meer mensen vanuit de overvolle en steeds meer onleefbare Randstad, in Almelo komen wonen?

 1. Aantal vestigingen onder druk, lees toename leegstand. Er bestaat een kans dat de leegstand in de binnenstad zal toenemen als winkels en bedrijven hun deuren gaan sluiten. Dit geldt voornamelijk voor de non-food sector en treft zowel grootwinkelbedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Met name mode- en schoenenwinkels zullen hard geraakt worden. De verwachting dat in 2021 landelijk zeker 15% van de non-foodwinkels zal verdwijnen.

BEDRIJVIGHEID EN ECONOMIE:
Faillissement van bedrijven en instellingen per 1.000 vestigingen:
Almelo 4,6% Nederland 2,3% BRON : CBS 2019
Hoogte ambtelijke regeldruk:
Almelo 46,0% Nederland 36,8% Ondernemerspeiling WSG
ZZPers met laag inkomen % inkomen tot 15.000 euro
Almelo 7,7% Nederland 8,5% BRON: CBS

 1. PROGRAMMA ECONOMIE EN PARTICIPATIE:
  In Almelo zijn meer banen beschikbaar dan er beroepsbevolking is en toch heeft Almelo 60% méér bijstandsgerechtigden dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. Er is dan ook sprake van een disbalans die jaren geleden is ontstaan en die grote impact heeft op de sociaal economische ontwikkeling van Almelo en op onze begroting. Het College heeft dan ook de ambitie om die balans te herstellen.

HUISHOUDENS MET BETAALRISICO IN CORPORATIEWONINGEN:
Almelo 20,8% Nederland 16,9% BRON: WSJG

Onderzoek heeft aangetoond dat Almelo een relatief grote voorraad sociale huurwoningen kent. En dat de huurders een relatief groter beroep doen op onze sociale voorzieningen (bijstand en zorg).

Investeren in Almelo loont ! investeren in het vestigingsklimaat, investeren in Almeloërs en investeren in de samenwerking met partners heeft zich uitbetaald in een groei van de werkgelegenheid van 1.200 banen naar 43.000 banen eind 2019, een groei van 2,9% en Almelo was daardoor de 3e snelle groeier in Twente, maar dat was vóór Corona maart 2020. Oude resultaten zijn dus geen garantie voor de toekomst !
Landelijke berekeningen laten inmiddels zien dat in 2020 er uiteindelijk sprake zal zijn van een economische krimp van -5% !
Almelo moet zich dan ook gaan beperken met de instroom van buiten Nederland, dus grenzen dicht. De migratie gaf in het 2e kwartaal van 2020 al een afname van 72%, dus elk nadeel heeft zijn voordeel, zei ooit een bekende voetbalanalist !

 1. STRATEGISCHE EN OPERATIONALE DOELSTELLINGEN:
  Minder mensen in de bijstand: maar met de ingeslagen weg in 2018 lijkt de ambitie van 2.200 uitkeringen in 2022 nu niet meer reëel. Al hoewel we daar op termijn wel naar terug moeten. Almelo moet dan ook zijn ambitie voor deze bestuursperiode tot 2022 helaas vooralsnog aanpassen naar 2.575 uitkeringsdossiers eind 2021
 2. WAT MOET ER GEBEUREN IN ALMELO:
 • Zo wie zo willen we een vermindering van een mismatch op de arbeidsmarkt. Daarom: meer flexibiliteit op de regionale arbeidsmarkt en een bredere inzet van werknemers blijkt ook nu, erg belangrijk. Daarom doet Almelo mee in zoveel mogelijk projecten, die beogen om de huidige arbeidsmarkt èn scholingsstructuur meer in te richten op competentie ontwikkelingen bij onze jeugd èn werknemers. Tot juni 2020 waren er bijvoorbeeld 2.667 aanvragen gedaan bij het Twents Fonds voor Vakmanschap waarvan 414 door Almelose bewoners. Van deze aanvragen zijn er 127 toegewezen, dat is bijna 33% !
 • De inzet van schuldenspecialisten leidt tot een netto maatschappelijk resultaat, door onder meer het voorkomen van (toenemende) schuldenlast (63%), huisuitzettingen (12%) afsluiting van gas, water en licht. Het netto rendement welke deze schuldenspecialisten hebben gerealiseerd (periode 01-03-2020 t/m 31-07-2020) is 16.000 euro.
 1. WERKGELEGENHEID:
  Techniek en jongeren is al jaren, ook in Almelo, een uitdaging. Onze
  bedrijven springen dan ook om nieuwe aanwas.

HANDHAVINGSBELEID:
Bij het aanvragen van uitkeringen moet worden toegezien op de juiste
verblijfplaats, alsmede inkomsten uit andere bronnen en de vermogenssituatie, ook in het buitenland.

Zo wordt er gedurende een periode van 3 jaar op projectmatige basis het vermogen en/of inkomsten van klanten in het buitenland gecontroleerd door alle bijstandsgerechtigden te benaderen met de vraag om Almelo hierover te informeren over eigen vermogen en bij vermoedens hiervan, deze actief te toetsen.
Bij twijfel worden vervolgonderzoeken ingesteld in samenwerking met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF).

 1. BEDRIJVENTERREINEN:
  Het aanbod van bedrijfskavels in Almelo tot 2 hectare raakt op. In 2020 is de voorraad 17 hectare, inmiddels nagenoeg volledig met mondelinge verkoopovereenkomsten vastgelegd. Deze overeenkomsten worden in 2020 omgezet in ‘reserveringsovereenkomsten’ en ‘verkoopovereen-komsten’.

VERBETEREN VESTIGINGSKLIMAAT:
De Stichting Almelo Promotie (SAP) voert voor de gemeente Almelo tal van promotieactiviteiten uit, is verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidiegelden en ondersteuning hiervan. Veel evenementen konden in 2020 vanwege corona niet doorgaan en de onzekerheid over 2021 is groot.

 1. AMBITIE DUURZAAMHEID:
  Almelo is bij uitstek een bomen- en waterstad. Niet veel steden in Nederland kunnen bogen op water dat tot in het stadshart reikt. Evenmin hebben veel steden de hoeveelheid water die Almelo rijk is. Almelo wordt ondertussen nog groener en krijgt méér water zodat we als stad voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatveranderingen.
  Zo wil men in 2022 een extra toename van 6.000 m2 groen en onverhard terrein in de openbare ruimte van de gemeente Almelo.
  Toename van in totaal 5.000 m2 open water in 2022.
  Dat er in 2022 1.000 personenauto’s die rijden op elektriciteit of waterstof.
  Ook wil Almelo subsidie aanvragen bij het Rijksoverheid voor een ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. De Partij Vrij Almelo is echter van mening dat dit soort experimenten niet alleen onnodig zijn, maar ook op termijn zorgen voor een enorme kapitaalvernietiging van het prima functionerende lokale ondergrondse leidingnetwerk voor aardgas. Bovendien kunnen we een korte, slechts enkele kilometers lange aardgasverbinding, realiseren met onze buren in Duitsland. Ook is er een discussie gaande in de 2e Kamer over een forse uitbreiding van het aantal kernenergiecentrales, wat met name een zeer schone oplossing is.
  Ook willen steeds meer inwoners een persoonlijke laadpaal voor de auto aanvragen. Om dit in goede banen te leiden wordt er in 2021 een visie laad-infrastructuur opgesteld.
  In 4 jaar wordt alle openbare verlichting versneld omgezet naar LED-verlichting. In totaal zullen er dan ook 11.000 armaturen vervangen worden.
  Het gemeentelijk wagenpark wordt zoveel mogelijk vervangen met elektrisch, waar dat kan.
  70% van de woningen in Almelo is particulier eigendom. Een actie om met korting een regenton aan te schaffen wordt in deze strategie meegenomen.

Door de huidige omstandigheden, als gevolg van het coronavirus, kan het verduurzamen van gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen en de aanschaf van elektrische auto’s bij (met name) bedrijven een iets lagere prioriteit krijgen.

DUURZAME LEEFOMGEVING, BOMEN PER INWONER:
Almelo 1,9 Nederland 4,8 BRON: Cobra Groeninzicht
VERSTEENDE OPPERVLAKTE IN TUINEN:
Almelo 55% Nederland 49% BRON: Cobra Groenzicht

GELUIDSBELASTING AAN GEVEL HOGER DAN 60 DECIBEL:
Almelo 22,5% Nederland 13,4% BRON: RIVM 2016

ENERGIETRANSITIE HERNIEUWBARE ENERGIE:
Almelo 4,3% Nederland 7,6% klimaatmonitor/RWS 2018
WONINGEN MET ZONNEPANELEN:
Almelo 9,6% Nederland 12,% CBS-Zonnestroom 2010

 1. PROGRAMMA VEILIGHEID:
  STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN:
  In 2022 krijgen kwetsbare mensen meer passende zorg en veroorzaken ze minder overlast in buurten.
  In 2022 hebben inwoners meer vertrouwen in hoe de gemeente hand-haaft en toezicht houdt in wijken en buurten.
  In 2022 zijn Almeloërs zich meer bewust van de veiligheid in hun stad en dragen ze hier zelf meer aan bij:
  In 2022 voelen inwoners, ondernemers en bezoekers zich veiliger in de stad en hun buurt en ervaren minder overlast:

Kortom, als blijkt dat hieraan in 2022 niet of in onvoldoende mate wordt voldaan zal de Partij Vrij Almelo hierover mondelinge- en schriftelijke vragen gaan stellen en eventueel moties van wantrouwen richting de Burgemeester als Hoofd van de Almelose Politie gaan lanceren !

RECHTSORDE LOOPT GEVAAR DOOR TEKORT AAN AGENTEN:
Er is een dramatisch tekort aan politieagenten. Er komen alleen maar meer taken en veel dienders gaan met pensioen. De oud-commissarissen Rob Hessing en Hendrik Karreman maken zich beiden grote zorgen: teveel criminaliteit blijft nu al onder de radar. Door een tekort aan personeel bij de ‘gewone’ recherche worden zaken niet opgepakt. We zien daarnaast een toenemende vraag naar het beveiligen van politici, bestuurders, getuigen, advocaten en en gewone burgers door (doods)bedreigingen. Het continu beveiligen van één persoon legt beslag op 36 politiemedewerkers. Dus als 100 personen rond de klok beveiligd moeten worden, zijn daar 3.600 politiemensen voor nodig. Een paar honderd politiebureaus zijn de afgelopen jaren onder Rutte gesloten. Het tekort aan personeel neemt verder toe doordat 17.000 agenten binnenkort met pensioen gaan. In de komende 5 è 10 jaar wordt dit tekort dramatisch groot. In 2010 woonden er 16.575.000 mensen in ons land. Er waren toen 63.236 politiemensen; 0,4% van de bevolking. De bevolkingsgrootte in 2030 wordt bij ongewijzigd Rutte-migratiebeleid geschat op 18.400.000 (Bron CBS). Alleen al vanwege deze demografisch ontwikkeling tot 2030 zijn er dus 7.300 agenten extra nodig! De conclusie is dat we, alles bij elkaar genomen, de komende 10 jaar minimaal 13.000 agenten tekortkomen. De capaciteit van werving, selectie en opleidingen zal snel moeten worden uitgebreid om dit te voorkomen. Het ‘maken’ van een agent duurt al gauw 4 à 5 jaar. Bron: Algemeen Dagblad d.d. 15-10-2020.

 1. CAMERATOEZICHT !
  Allereerst zal er veel meer cameratoezicht moeten komen, eventueel ondersteund door drones die op 500 meter hoogte geruisloos en onzichtbaar als extra ogen gaan fungeren voor dienders in het politiebureau die de drones comfortabel vanuit de stoel kunnen aansturen.

TOTAAL MISDRIJVEN PER 10.000 INWONERS: BRON:WSJG
Almelo 42,32 Nederland 36,16
DIEFSTAL EN INBRAAK PER 10.000 INWONERS: BRON: WSJG
Almelo 2,20 Nederland 1,53

% JONGEREN 12-23 JAREN, MET JEUGDRECLASSERING PER 10.000 INW.
Almelo 0,6% Nederland 0,3% BRON: WSJG

OVERVAL PER 10.000 INWONERS BRON: WSJG
Almelo 0,27% Nederland 0,03%

POLITIEREGISTRATIE OVERLAST DAKLOOS PERSOON PER 10.000 INW.
Almelo 2,10 Nederland 1,53 BRON: WSJG

ZEDENMISDRIJVEN PER 10.000 INWONERS
Almelo 6,73 Nederland 4,22 BRON: WSJG

POLITIEREGISTRATIE OVERLAST VERWARD PERSOON PER 10.000 INW.
Almelo 8,28 Nederland 5,93 BRON: WSJG

VERBODEN WAPENBEZIT EN HANDEL PER 10.000 INWONERS
Almelo 5,90 Nederland 3,61 BRON: WSJG

WAT MAG DIT PROGRAMMA VEILIGHEID KOSTEN?
In 2019 was er nog sprake van een bescheiden investering van 88.000 euro, welke voor 2020 ingepland is voor een hogere investering van 312.000 euro, welke investering voor 2021 èn 2022 mogelijk weer verlaagd wordt naar 200.000 euro waarbij wij ons afvragen waarom dit bij voorbaat weer verlaagd wordt, mede omdat er nog altijd veel onduidelijk is over de coronagevolgen en dientengevolge lagere koopkracht en wellicht veel meer, hieruit voortvloeiende, criminaliteit ! De middelen veiligheid zijn immers structureel beschikbaar en voor 4 jaar toegekend, dus tot en met 2022 !

 1. GAAN MEER ALMELOËRS, ZONDER HULP VAN DE OVERHEID, ZO NODIG MÈT STEUN VAN NAASTEN, ZICH NOG WÈL REDDEN?
 • Met de uitvoering van een preventieagenda?
 • Met een leefstijlinterventie en een jaarlijkse gezondheidheids ‘APK’ via de huisarts of gezondheidscentrum voor alle Almeloërs. Dit teneinde zich beter te leren beschermen tegen allerlei levensgevaarlijke pandemieën,
 • project wonen en zorg senioren, zodat ook senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in het eigen huis. Desnoods met enige gesubsidieerde voorzieningen vanwege mindere validiteit.
  -coalitie tegen eenzaamheid zou opgestart kunnen worden via samenwerking met postbodes die dagelijks geconfronteerd worden met schrijnende leefomstandigheden in hun bezorgwijk. Dan moeten er in de wijken wèl méér postbodes rondlopen. Met slechts één postbode in een hele wijk redt je het ons inziens niet.
  Ook de ANBO begrijpt dat er meer maatregelen genomen moeten worden en vreest voor grote eenzaamheid onder ouderen in een 2e coronagolf. Uit een onderzoek dat ANBO dat 13 oktober jl. onder 5.400 senioren deed, blijkt dat veel ouderen bang zijn om in deze 2e coronagolf besmet te raken met het coronavirus. Zo gaat bijna twee derde van de senioren (68%) niet meer op bezoek bij anderen en ontvangt 74% geen of nauwelijks bezoek. Ze ondernemen dan ook geen activiteiten meer. En daardoor ligt eenzaamheid en sociaal isolement voor veel ouderen op de loer.

ONTWIKKELEN 0- TOT 23-JARIGE ALMELOËRS HUN TALENTEN BETER OP SCHOLEN ?
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, zonder diploma, moet worden teruggebracht. Zo zijn dat er, zonder overheidsingrijpen, zo wie zo 20.000 in 2024.

 1. KOMT ALMELO IN 2022 BETER UIT MET DE RIJKSMIDDELEN, ZOALS WMO EN JEUGDZORG?
  Dat is maar zeer de vraag vanwege de ‘herijking’ door de Rijksoverheid aan lokale overheden, met minder dan 100.000 inwoners zoals Almelo. Armoedemagneten zoals de steden met vaak meer dan 100.000 inwoners hebben vanwege hun bevolkingssamenstelling immers relatief veel meer rijksgeld nodig dan kleinere steden, zoals Almelo. Eind 2020 is er meer bekend over de financiële herijking voor Almelo. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, onder leiding van de Haagse Burgemeester Jan van Zanen, heeft zich inmiddels al solidair verklaard met de gemeentes onder de 100.000 inwoners. Per 1 maart 2021 wordt er een eerste standpunt verwacht en eind juni een definitief standpunt. Mogelijk dat de ECB in Brussel tussenbeide gaat komen in deze controverse ?
 2. VERSCHERPEN VAN TOEZICHT EN HANDHAVING:
  Er wordt ondertussen ernstig nagedacht over preventieve maatregelen en aanpassing van beleidsuitgangspunten teneinde ongewenste situaties zoals fraude met zorgmiddelen tegen te gaan. En aldus te besparen op de zorgkosten en onrechtmatige verstrekkingen terug te vorderen, voor zover dat mogelijk is.
 3. ZORG EN VEILIGHEID:
  Dit betekent natuurlijk wel dat er een intensievere samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Zorg zal moeten komen. Over 2019 was hierover nog een prognose van circa 900.000 euro, doch over 2020 gaat deze wellicht toenemen naar 1,55 miljoen !
 4. NIEUWE KWETSBARE GROEPEN:
  Door de voortdurende gezondheidsstress, diverse corona-maatregelen (minder sociaal contact, digitaal werk en onderwijs) en de economische crisis krijgen kwetsbare groepen in Almelo het nòg zwaarder.

DRUK OP PREVENTIE:
Veel gangbare voorzieningen in onze stad hebben reeds veel moeite om ‘coronaproof’ te functioneren, dus of alles gaat lukken, is zeer de vraag !

 1. PROGRAMMA NIEUWSTRAATKWARTIER:
  Zo zijn er een aantal strategische en operationele doelstellingen zoals:
  De basis is op orde (schoon, heel en veilig)
  Een duurzaam sociale en leefbare wijk
  Een ruimtelijk toekomstbestendige wijk
  Een klimaat adaptieve en CO2 vrije wijk via kernenergie
  Meer vertrouwen in de toekomst, gemeente en Rijksoverheid.
  Is er al een nieuwe bestemming gerealiseerd voor de Acaciaschool ?

Voorts wordt er gesproken over de voorbereiding voor een klimaat- en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte in de Witvoeten- en Gravenstraat. Het gaat om sloop van de huidige woning en waarom was sloop, dus kapitaalvernietiging, echt noodzakelijk ?

 1. Bij het benoemen van het Omgevingsplan worden ons inziens teveel afkortingen genoemd zoals DSO, GEO en KCC zonder dat er enige uitleg gegeven wordt aan de betekenis, hetgeen de leesbaarheid verslechterd, met name voor ouderen. Wat is hiervan de reden ?
 2. WAT MAG HET KOSTEN?
  Voor het programma ‘omgevingswet’ was aanvankelijk 696.000 gereserveerd, doch in de praktijk bleek dit uiteindelijk in 2019 circa 330.000 te kosten, dus bleek er 366.000 teveel gereserveerd te zijn. Wat was de reden van deze overschrijding, met name omdat er in 2019 geen enkele reden was voor een coronarisico ?
 3. EXTERNE INHUUR:
  Personeelszaken verwacht in 2021 aanzienlijk tekort te schieten met de werving van 3,6% extra personeel. Wat deze 3,6% de belastingbetaler uiteindelijk gaat kosten, is echter niet vermeld. Dit is niet informatief en wat is hiervan de reden?

ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
Voor 2020 is hiervoor bestemd 171,3 miljoen voor de gemeente Almelo, voor 2021 wordt rekening gehouden met 173,7 miljoen. Dit terwijl er nog steeds een landelijke discussie gaande is over het feit in hoeverre Almelo wel of niet gekort gaat worden vanwege de discussie over de herijking en hoogte van de bedragen voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, zoals Almelo.
Bent U het met ons eens dat de genoemde 173,7 miljoen euro een voorbarige stellingname is ?

 1. OVERHEAD AMBTELIJKE ORGANISATIE:
  De hogere lasten in 2021 op dit taakveld worden met name verklaard door de bijstelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de verwachte loonontwikkeling en de CAO voor gemeenteambtenaren. Er wordt echter met geen woord gerept over de inhuurkosten van externen. Alleen een percentage van 3,6% wordt op pagina 72 genoemd zonder vermelding van concrete bedragen. Wat is hiervan de reden?
 2. FINANCIEEL VOORUITKIJKEN:
  Onder het onderdeel Algemene uitkeringen en overige uitkeringen van het gemeentefonds wordt op deze pagina onverminderd gesproken over een bedrag van 173,5 miljoen euro over 2021. Almelo stond in 2020 hiermee op de 37 e plaats van de landelijke ranking met een schuld van 168 miljoen, dus wederom een toename van 5,5 miljoen terwijl de landelijke discussie over de desbetreffende bedragen (herijking) aan de 355 lokale overheden nog moet starten. (voorlichter Jos Cuppens van waarstaatjegemeente.nl 06 20263415.
  Bent U het met ons eens dat dit een onjuiste voorstelling van zakelijke informatie is om vooruit te lopen op een nog te voeren discussie en in wezen een ambtelijke verschrijving is ?
 3. BEHEER OVERIGE GEBOUWEN EN GRONDEN:
  Het huurcontract met COA inzake voormalig Huize Alexandra wordt per 30 juni 2021 beëindigd. Dit resulteert in een daling van de jaarlijkse huuropbrengsten van 265.000 euro. Heeft deze beëindiging van het huurcontract te maken met het feit dat er vanwege corona in het 2e kwartaal van 2020 72% minder migranten asiel heeft gevraagd ?
 4. VERWIJZINGEN HALT PER 10.000 MINDERJARIGE INWONERS IN DE LEEFTIJD 12-17 jaar.
  Over 2016, 2017 en 2018 worden winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstal uit woningen en vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners in percentages aangegeven. De cijfers over 2019 ontbreken echter !
  Derhalve stellen wij U de volgende vragen:
  Waarom zijn er over 2019 geen percentages of aantallen opgenomen in deze indicator ?
  Waarom zijn er slechts percentages vermeld en wordt er over aantallen niet gesproken ?
  Alle daders zijn minderjarig en vallen dus tot 18 jaar onder verantwoordelijkheid van de ouders. In hoeverre zijn de verantwoordelijke ouders aansprakelijk gesteld voor het gedrag van hun kinderen en in hoeverre is er werk gemaakt van korting op de door hen ontvangen kinderbijslag teneinde slachtoffers in Almelo schadeloos te stellen?
 5. Onder punt 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen wordt het verschil bij de baten veroorzaakt door een actualisatie van de aan “IGM” en Heracles door verstrekte geldleningen. Wie of wat IGM is, wordt echter niet vermeld. Wat is hiervan de reden ? Ook een splitsing van bedragen ter zake ontbreekt ?

HET ONDERWIJS IN ALMELO:
LEERLINGEN MET MIGRATIEACHTERGROND:
Almelo 21,6% Nederland 18,6% BRON: CBS 2019/ 2020

 1. ABSOLUUT SCHOOLVERZUIM:
  Zowel qua absoluut schoolverzuim, relatief verzuim en voortijdige schoolverlaters VO en MBO zijn over 2018 en 2019 helemaal geen percentages of aantallen verstrekt. Derhalve stellen wij U de volgende vragen:
  Waarom zijn er bij absoluut schoolverzuim zowel over 2018 als 2019 percentages alsmede aantallen niet vermeld in deze indicator ?
  Waarom zijn er bij relatief verzuim over 2019 percentages verzwegen?
  Waarom zijn er bij voortijdige schoolverlaters VO en MBO geen percentages aantallen vermeld ?
  In welke aantallen zijn er door handhavers bekeuringen opgelegd vanwege het niet nakomen van de leerplichtwet ?

Dit is een zeer kwalijke ontkenning van feiten en bestuurlijk een zeer onbehoorlijke ontwikkeling!

 1. PERCENTAGE NIET-SPORTERS:
  Het percentage niet-wekelijkse sporters van 19 jaar en ouder wordt over jaren 2017, 2018 en 2019 niet vermeld.
  Wat is hiervan de reden?
 2. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE:
  Waarom zijn bij Sportbeleid en activering, Musea en Cultureel erfgoed de baten over 2019 onvermeld gebleven ?
 3. INDICATOR JONGEREN:
  Waarom zijn er bij jongeren met een delict voor de rechter, kinderen in uitkeringsgezin en werkloze jongeren over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ? Wat is dit !
 4. INDICATOR RESTAFVAL EN HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT:
  Waarom zijn er bij beide taakvelden over 2019 geen aantallen of percentages vermeld ?
 5. ALGEMENE UITKERINGEN EN OVERIGE UITKERINGEN GEMEENTEFONDS:
  In deze indicator wordt over 2021 een uitkering van Rijksoverheid verwacht van ruim 173,5 miljoen terwijl deze nog helemaal niet definitief is vastgesteld door de Rijksoverheid. Dit mede vanwege de landelijke herijkingsdiscussie over deze uitkeringen aan 355 lokale overheden?
  Bent U het met ons eens dat dit een niet-correcte voorstelling van zaken is ?
  Zo ja, bent U bereid om deze informatie te verbeteren ter voorkoming van een verkeerde voorstelling van zaken en verkeerde indrukken bij lokale overheden?
 6. HERVORMING LOKAAL BELASTINGGEBIED:
  In de komende periode zal de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenspraak gaan met de leden. Teneinde, mede op basis van de herijking, de koers uit te zetten voor een kleinere financiële afhankelijkheid van het Rijk.
  Hierover stellen wij U de volgende vragen:
  Is het U bekend dat vanwege de heersende coronapandemie er enorme financiële tekorten zijn ontstaan bij de meeste lokale overheden?
  Zo ja, wat is dan de reden dat U desalniettemin een nòg kleinere afhankelijkheid van de landelijke Rijksoverheid wil voorstellen in de wetenschap dat het merendeel van de 355 lokale overheden sinds maart 2020 in nog ‘zwaarder coronaweer’ terecht is gekomen ?
 7. ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN:
  De waarderingskamer heeft bepaald dat alle woningen in Nederland op 1 januari 2022 gewaardeerd dienen te worden op basis van de gebruiksoppervlakte. Dit omdat veel andere instanties ook de gebruiksoppervlakte gebruiken, zoals makelaars, taxateurs en woningbouwverenigingen. Hoewel alle professionele organisaties hiervoor dezelfde meetinstructies gebruiken waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid wordt vergroot, houdt men echter geen enkele rekening met de individuele kwaliteit van woningen. Met name in gemeenten waar weinig koopkracht heerst, zoals in Almelo, is er veelal sprake van ernstig achterstallig onderhoud, wat uiteraard van grote invloed is op de werkelijke waarde van woningen. En zeker rekening houdende met catastrofale invloeden zoals bij een coronapandemie het geval is, zal deze marktwaarde eerder afnemen dan toenemen. Wellicht zullen er dan ook extra veel bezwaarschriften ingediend gaan worden vanwege dit soort externe waardebepalingen !

WOONLASTEN DIFFERENTIATIE NAAR OMVANG HUISHOUDENS:
Het is een goede zaak dat de gemeenteraad aan het college heeft verzocht de mogelijkheden om via de riool- en afvalstoffenheffing differentiatie aan te brengen in de woonlasten van eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens te onderzoeken, dit uitgaande van het beginsel ‘de vervuiler betaald’, zodat eenpersoonshuishoudens minder gaan betalen dan grote kinderrijke gezinnen.

 1. ONTWIKKELING LOKALE LASTEN:
  Uit deze tabel is gebleken dat de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) in 2021 ten opzichte van 2020 stijgen met 33 euro of 3,9%. Voor een huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2020 met 16 euro of 3,7%. Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenaren deel betaald. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met een zeer waarschijnlijk forse koopkrachtdaling van de Almeloër.
 2. OPBRENGST ALLE LOKALE HEFFINGEN:
  Dit klemt des te meer omdat alle 12 lokale belastingen tezamen, in Almelo tussen 2019 en 2021 een stijging aangeven van 46.288 miljoen naar 48.581 miljoen, dus zelfs bijna 5% !
 3. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING:
  Het uitgangspunt is een weerstandsratio van minimaal 1,0, zodat de onderkende financiële risico’s worden afgedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstand is nu echter 0,26. Dus Almelo staat nog altijd onder repressief toezicht. Dit klemt des te meer omdat Almelo, ondanks de jaarlijkse inkomsten uit de Algemene Heffingskorting van de Rijksoverheid van circa 80% als groot-ontvanger, al decennia dus structureel aan het subsidie infuus ligt. Almelo kan zich dan ook geen enkele financiële uitspatting of blunder meer veroorloven !

SOLVABILITEITSRISICO:
Almelo 5,3% Nederland 34,2% BRON: VNG 2018

 1. INKOMSTENDERVING:
  We zien dat er steeds meer inwoners gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke heffingen, er komen minder bezoekers naar de binnenstad, reclame inkomsten nemen af, er wordt minder geïnvesteerd door zowel particulieren als bedrijven, wat mogelijk effect heeft op legesinkomsten en het blijft onzeker of er sprake is van een volledige compensatie de Rijksoverheid.

HOGERE UITGAVEN:
Er is ook een kans dat er in 2021 controles moeten worden uitgevoerd om te kijken of er niet onrechtmatig gebruik is gemaakt van overheidsmiddelen. Ook zien we dat er extra inzamel- en verwerkingskosten voor afval zijn, doordat bewoners meer tijd en rond het huis besteden en door het opruimen meer huishoudelijk afval hebben aangeboden.

PREVENTIE, VERANDERENDE EN UITGESTELDE ZORGVRAAG:
De verwachting is dat ouderen liever nog niet in de Wet Langdurige Zorg willen vallen. Dit vanwege het bezoekersverbod in verzorgingstehuizen. Dit heeft als mogelijk gevolg dat er meer beroep wordt gedaan op de WMO-thuiszorg. Ook staan verenigingen en wijkaccommodaties financieel onder druk door bijvoorbeeld het wegvallen van kantineopbrengsten. Ook is er al een ontwikkeling zichtbar dat mensen bij medische of psychische problemen niet tijdig hulp vragen of krijgen bij bijvoorbeeld hun huisarts.

GEZONDHEID, KINDEREN IN UITKERINGSGEZINNEN:
Almelo 9% Nederland 7,0% BRON: CBS 2019

OVERGEWICHT:
Almelo 55% Nederland 48,9% Meerdere bronnen 2016

BEPERKTERE MOGELIJKHEDEN TOT PARTICIPATIE:
Doordat het niet meer mogelijk is grote fysieke bijeenkomsten te organiseren, wordt participatie of inspraak bemoeilijkt. Het niet kunnen organiseren van inspraak draagt op negatieve wijze bij aan het vertrouwen in de lokale en landelijke overheid.

 1. PERSONELE UITVAL AMBTENAREN:
  Door het COVID-19 virus bestaat de kans dat door een besmetting binnen de organisatie een groot deel van een team van ambtenaren in quarantaine moet. Dit kan effect hebben op de continuïteit van de dienstverlening en financiële gevolgen heeft wanneer er personeel, zoals peperdure externen, moeten worden ingehuurd. Om dit risico te beperken zijn er tal van maatregelen genomen, waarvan thuiswerken een van de belangrijkste is.

THUISWERKER MIST COLLEGA’S:
Thuiswerken is een kwestie van wennen, zo vindt 2/3 van de 3244 stelling-deelnemers van de Telegraaf d.d. 16-10-2020 Door de coronamaatregelen zijn kantoren weer helemaal dicht en zijn veel Nederlandse werknemers weer thuis aan de keukentafel of werkkamer aan de slag. Niet alleen wordt hier veel reiskosten en reistijd bespaard voor de ambtenaar, maar ook zou men als lokale overheid veel vierkante meters kunnen transformeren tot betaalbare woonruimte in Almelo.

DIENSTVERLENING EN DIGITALISERING:
DIGID-TRANSACTIES PER 1.000 INWONERS
Almelo 108 Nederland 232 BRON: Logius 2e kw.2020

DRUK OP MAATSCHAPPELIJKE VEERKRACHT, SOCIALE COHESIE EN VERTROUWEN:
Een specifiek aandachtspunt is de positie van flexwerkers en zzp’ers. Zij zijn bij uitstek kwetsbaar voor verlies van inkomen als het economisch tegenzit, doordat hun werk vaak op korte termijn kan wegvallen.
De eenzaamheid (voornamelijk onder 75-plussers) is toegenomen en dit kan als gevolg hebben dat een tijdige signalering van problemen afneemt. In dergelijke gevallen kan het zijn dat nieuwe problemen zich opstapelen op oude problemen. Het risico is dat het gebruik van minimaregelingen zal stijgen. Door de gevolgen van de coronacrisis lopen we ook het risico dat bestaande tweedelingen en polariseringen in de maatschappij, zoals arm-rijk, jong-oud, religie en onderwijs zich verder gaan verdiepen.

 1. FINANCIËLE RISICO’S:
  Naast een uiterst zwak weerstandsvermogen bij Almelo van slechts 0,26 terwijl 1,0 feitelijk minimaal vereist is, zijn er ook nog 15 andere verplichtingen en risico’s, voor in totaal 38,7 miljoen euro, waaraan vroeger of later aan voldaan moet gaan worden.
 2. GRONDEXPLOITATIE:
  De boekwaarde van de voorraden grond is van groot belang voor Almelo, omdat deze waardes op termijn moet worden terugverdiend bij de verkoop. Op zich is dit vooruitzicht positief, getuige ook de publieke verklaring van de Nederlandse Vereniging van Makelaars dat de huizenmarkt nog altijd positief lijkt, ook in Almelo. Dit ondanks het feit dat de grondexploitatie gestaag afneemt van 15% (2019) naar 11% in 2024.
 3. BELEID ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN:
  Kapitaalgoederen zoals wegen, riolering en gebouwen vragen aanzienlijke investeringen, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze objecten zijn van groot maatschappelijk belang en hebben gezamenlijk een omvang van bijna een miljard euro. Adequaat beheer en onderhoud is dan ook van zeer groot belang om aan de gestelde eisen te kunnen blijven voldoen en om zo lang mogelijk een goede bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Dit gezien het feit dat er bij verwaarlozing een enorme kapitaalvernietiging ontstaat in Almelo.
 4. Het areaal kunstwerken in Almelo omvat op dit moment 194 civieltechnische kunstwerken zoals bruggen en tunnels en 55 waterbouwkundige constructies zoals kademuren.
 5. OPENBARE VERLICHTING:
  De belangrijkste onderdelen van de openbare verlichting zijn de lichtmast, het armatuur en de lamp zelf. De gemeente Almelo kent in totaal 15.754 masten, 16.753 armaturen en 17.278 lampen.

KWALITEIT:
De kwaliteit van de lichtmasten is vooralsnog redelijk. De staat van de armaturen is echter relatief slecht, doordat een groot deel de technische levensduur van 20 jaar inmiddels heeft overschreden. Door de grootschalige overgang naar LED verlichting zal de kwaliteit van het areaal dan ook een flinke impuls krijgen.

DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting voor 2021 vergen een investering van de ombouw naar LED-verlichting circa 1 miljoen euro kosten en het jaarlijks onderhoud kost 197 miljoen euro.

MOBILITEIT, ELEKTRISCHE PERSONENAUTO’S PER 1000 INWONERS:
Almelo 5,1 Nederland 11,8 BRON: RDW 2019

VERKEERSREGELINSTALLATIES:
De gemeente Almelo heeft op dit moment 47 VRI’s. Daarnaast bezit de gemeente Almelo een dynamisch busstation, 8 Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP’s) en twee parkeerverwijssystemen (binnenstad en stadion Heracles)

 1. KWALITEIT:
  Een groot deel van de VRI’s is inmiddels sterk verouderd. De kwaliteit van deze VRI’s is matig tot slecht. In de komende jaren worden veel van de verouderde VRI’s vervangen en zal de kwaliteit hiermee een impuls krijgen.

DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting voor 2021 vergen ter zake een vervangingsinvestering van 569.000 euro en een jaarlijks onderhoud van 439.000 euro.

 1. SPEELVOORZIENINGEN:
  Het huidige areaal omvat 2090 speel- en sporttoestellen en ruim 27.000 m2 aan speelondergronden. Reeds in 2014 is besloten tot een taakstelling op speelvoorzieningen. Als gevolg van deze taakstelling zou het aantal speelvoorzieningen in de loop der tijd met 75% afnemen. Bij de perspectiefnota 2020 is echter besloten dat deze ontwikkeling niet wenselijk is en zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor zowel onderhoud als vervanging.

KWALITEIT:
Doordat er lange tijd geen vervanging van speeltoestellen heeft plaatsgevonden neemt de kwaliteit af, met alle letselrisico’s van dien. Nu er vanaf 2021 extra middelen beschikbaar zijn voor zowel vervanging, alsmede voldoende onderhoud, zal de kwaliteit een impuls krijgen. Of de gemeente Almelo door burgers aansprakelijk is gesteld voor letselschade wordt niet vermeld.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting 2021 vergen een jaarlijkse investering van 375.000 euro en een jaarlijks onderhoud van jaarlijks 216.000 respectievelijk 227.000 euro

TAAKVELD HAVENS:
Almelo beschikt over 4 insteekhavens en 2 langshavens (buitenhaven en XL) welke voor diverse economische doeleinden gebruikt worden. De totale lengte van de kade- en oeverconstructies in deze havens bedraagt bijna 4 kilometer.

 1. FINANCIËLE CONSEQUENTIES in de begroting vergen een jaarlijkse investering van 106.000 euro
 2. RENTE ONTWIKKELINGEN VISIE:
  Om onderbouwde financieringsbeslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om een inschatting te maken van toekomstige rente-ontwikkelingen. De coronacrisis heeft een enorme economische impact. De pandemie heeft een wereldwijde recessie veroorzaakt en dit leidt tot grote onzekerheid op de financiële markten. De winst van bedrijven staat onder druk en dit drukt ook het vermogen om schulden af te lossen. Banken houden, als gevolg daarvan, rekening met kredietverliezen en lokale overheden steken zich dan ook steeds dieper in de schulden om de economie te stimuleren. De centrale banken zijn vervolgens enorme steunprogramma’s aan het ontwikkelen, hetgeen inmiddels heeft bijdragen aan een stabilisatie en vervolgens daling van de rente. Financieel analisten verwachten tevens dat de rentes, vooral als gevolg van het ruime monetaire beleid, voorlopig nog laag zullen blijven. De rente waartegen de gemeente op dit moment een 10 jaar fixe lening van 25 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten kan afsluiten, bedraagt slechts 0,03% (offerte d.d. 24-9-2020) en heel wat lager dan bij burgers gebruikelijk is.
 3. KASGELDLIMIET:
  De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Voor 2021 is dat 8,5% van 298,7 miljoen euro, dus 25,4 miljoen.
 4. SAMENVATTING:
  Door diverse formatiemutaties is de formatie medio 2020 naar 675 ambtenaren toegenomen. De externe inhuur, omdat er kennelijk nog steeds te weinig ambtelijke ‘know how’ in huis is, bedraagt 11%. Het aantal externen is niet benoemd, evenals voor hoeveel zij
  drukken op de begroting.

STAND VAN ZAKEN ORGANISATIEONTWIKKELING:
In 2017 bevond Almelo zich in een situatie waar de kloof, tussen wat politiek gewenst was en ambtelijk gedaan werd, was groot omdat er een onevenwichtig personeelsbestand is, systemen leidend waren geworden en er aldus weinig geïnvesteerd werd in eigen medewerkers. Dit had ook tot gevolg dat het vertrouwen van de inwoners zeer laag was. Ook staat Almelo al jaren onder toezicht van de provincie Overijssel omdat de basis van de bedrijfsvoering structureel bleef ontbreken.

 1. VERBONDEN PARTIJEN:
  Van de 15 met Almelo ‘verbonden’ partijen zijn er inmiddels 5 met een verhoogd risico zoals Industriegebouw Maatschappij, Soweco, Omgevingsdienst Twente, Regionaal Bedrijventerrein Twente en de Regio Twente. De belangrijkste overeenkomst van deze verbonden partijen dat het financieel belang vaak groot, dus de toekomst onzeker is.
 2. GRONDBELEID:
  Het grondbeleid gaat in belangrijke mate over de aankoop en uitkopen van boeren, de wijze waarop dit lucratief lijkt en hoe de bouwgrond uiteindelijk verkocht wordt. Aangezien dit een strikt private activiteit is, waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is, dient er vanuit Almelo ter zake een zogeheten ‘faciliterend’ beleid gevoerd te worden waarbij de gemeente zelf de minste risico’s loopt. Deze risico’s liggen dan bij marktpartijen. Daar staat wel tegenover dat Almelo minder inspraak en ‘sturings-mogelijkheden’ heeft. Over de financiële gevolgen van het gevoerde beleid dient jaarlijks gerapporteerd te worden in de jaarrekening. Het is de bedoeling dat er jaarlijks uiteindelijk 1,7 hectare of 17.000 m2 verkocht wordt aan particulieren.
 3. En hoe meer bouwgrond er verkocht wordt, hoe meer Almelo recht krijgt op een nog hogere, inwonertal gerelateerde Algemene Uitkering van de Rijksoverheid.
 4. Voor de woningmarkt geldt dat aan de vraagkant op termijn een stabilisatie wordt verwacht omdat de waardestijging alleen maar door een lage nieuwbouwproductie ontstaat, vanwege allerlei vertragende milieuvoorschriften en er tegelijkertijd een vlucht ontstaat uit de randstad omdat het daar veel te druk en te vol is dus onleefbaar wordt voor met name jonge gezinnen. Met name Amsterdam en Utrecht spannen hiermee landelijk de kroon met een 1e en 2e plaats voor vluchtende gezinnen met jonge kinderen naar gebieden zoals Twente, w.o. Almelo.

LOKALE ECONOMIE:
Naar verwachting werd overigens wèl de non foodsector hard geraakt omdat burgers dit soort, niet direct noodzakelijke, investeringen tot nader order uitstellen vanwege de coronacrisis.

Voorlopig hebben we echter te maken met een afvlakkende lokale economie en krijgen we legere orderportefeuilles, waardoor bouwbedrijven meer met elkaar zullen moeten gaan concurreren, wat uiteindelijk leidt tot lagere kosten voor de consument. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel !

 1. WAT GAAN WE IN 2021 DOEN IN ALMELO ?
  In Nederland wordt reeds in verschillende gemeenten van dezelfde grootte als Almelo, vaak gewerkt vanuit 5 wijkraden, teneinde zo dicht mogelijk bij de burger te staan voor de gewenste ‘wijksturing’. Voor 2021 bedraagt deze wijksturing 200.000 euro in 2021, die op mag lopen tot 400.000 euro in 2023, wat neerkomt op 80.000 euro per wijkraad. Dit is een fors (feest) budget waar bijvoorbeeld in Utrecht de 10 wijkraden het moeten stellen met 6.000 euro per jaar per wijkraad, dus 60.000 euro voor 10 wijkraden. Wat er voor gepresteerd wordt in deze wijkraden, wordt vooralsnog echter niet aangegeven !
 2. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 2021 t/m 2024:
  Onder het kopje 4.2 Onderwijshuisvesting wordt aangegeven dat er in 2.021 een bedrag begroot is van 4.017 miljoen euro. In 2024 wordt er echter een bedrag aangegeven van 4,729 miljoen euro. Een toename dus in 4 jaar van circa 18% wat niet wordt toegelicht !
 3. Onder het kopje 0.7 zijnde Algemene Uitkeringen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid, wordt er ondanks een voortdurende discussie over een ‘herijking’ waarbij gemeenten met minder dan 100.000 inwoners moeten gaan inleveren voor grotere gemeenten, door Almelo er toch vanuit gegaan dat deze tussen 2021 en 2024 onverminderd stijgt van 173,7 miljoen naar 182,2 miljoen. Enige uitleg waarom Almelo die dreigende ‘herijking’ vanuit de Rijksoverheid, negeert, wordt echter niet aangegeven !

BEZORGDIENST SUPERMARKT OVERBELAST: KWETSBARE OUDEREN IN DE PROBLEMEN:
De bezorgdiensten van veel supermarkten zijn overbelast. En dat is een probleem voor mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder met name veel ouderen. Zij moeten nu weken op hun boodschappen wachten. ANBO roept supermarkten daarom op om mensen met een zwakke gezondheid voorrang te geven bij hun bezorgservice. En we vragen mensen die gezond zijn, daar voorlopig geen gebruik meer van te maken.

GEMIDDELDE VRAAGPRIJS WONINGEN:
Almelo 290.000 Nederland 444.000 BRON: WSJG

GEMIDDELDE WOZ-WAARDE WONING:
Almelo 183.000 Nederland 270.000 BRON: WSJG

NIEUWBOUW PER 1.000 WONINGEN:
Almelo 2,8 Nederland 9,2 BRON: WSJG

Partij Vrij Almelo

GEORGE ORWELL (uitspraak uit 1984)
“elke tekening wordt vernietigd of vervalst, elk boek herschreven, elk schilderij overgeschilderd, elk monument, elke straat en elk gebouw van naam veranderd. En dit proces gaat dag na dag, minuut na minuut door. De historische ontwikkeling is opgehouden. Er bestaat alleen nog maar een onafzienbaar heden, waarin de partij altijd gelijk krijgt.”

Geplaatst/vertaald door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.