Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording raadsvragen bestrating voortuinen
Categories: Zonder rubriek


Behandeld door M. Roordink

Aaan: fractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,


In uw brief van 8 oktober 2020 stelt u een aantal vragen over de bestrating in voortuinen.

Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Bent u op de hoogte dat steeds meer bewoners in Almelo hun voortuin laten betegelen? Zo ja, hoeveel procent van de tuinen binnen de bebouwde kom is voor meer dan 50% van de oppervlakte van verharding voorzien?

Andwoord:

Ja, wij zien ook de trend dat (voor)tuinen steeds meer versteend raken. Dat is ook één van de redenen dat Almelo is aangesloten bij de Stichting Steenbreek. Tevens zijn wij actief bezig met het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde stelsel. Volgens informatie vanuit de Stichting Steenbreek is in Almelo circa 55% van het totale oppervlak van de tuinen
versteend. Bij circa 70% van de tuinen is het verhardingspercentage meer dan 60%.

Vraag 2.

Deelt het college de mening van de Partij Vrij Almelo dat actief tegengaan van verstening van voortuinen en stimulering van vergroening wenselijk is?

Antwoord:

Ja. Wij realiseren ons hierbij ook dat het gaat om particulier terrein en dat we dus afhankelijk zijn van de eigenaar om ontstening tegen te gaan. Onze ervaring is dat de meeste eigenaren pas bereid zijn om iets aan hun tuin te doen als ze deze opnieuw gaan inrichten dan wel dat ze problemen hebben met wateroverlast bij hevige regenbuien. Bij de behandeling van de perspectiefnota is er een motie “Regenton als instrument voor afkoppelen hemelwater” aangenomen die ook beoogt om tuinen te ontstenen. Deze motie wordt verder uitgewerkt in de klimaatadaptatiestrategie waar momenteel aan gewerkt wordt. Ook in de Omgevingsvisie staat dat we meer groen en water en minder stenen willen. In het nog uit te werken omgevingsplan water en riolering wordt nagedacht of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld bij nieuwbouw aan te geven welk percentage van de tuin minimaal groen moet zijn.

Vraag 3.

Wat doet het college op dit moment om verstening van voortuinen tegen te gaan en vergroening te stimuleren?

Antwoord:

Bij het antwoord van vraag 2 staat een aantal zaken waar we mee bezig zijn. Daarnaast loopt er vanuit Twents Waternet (het netwerk van de 14 Twentse gemeenten en het Waterschap
op het gebied van water) een campagne om te werken aan bewustwording bij inwoners. Almelo doet daar actief aan mee. Verder jagen we in het project “Almelo’s klimaat in stroomversnelling“ vergroening van tuinen aan, en kijken we bij elk uit te voeren rioolproject in de openbare ruimte of we verhard particulier terrein kunnen afkoppelen. In het voorjaar was er een klimaatbeurs georganiseerd samen met Intratuin maar die is door Corona niet doorgegaan. Wel is de regentonactie (20 euro korting) in het voorjaar doorgegaan. Daar hebben 25 inwoners gebruik van gemaakt. Voorts merken wij op dat de gemeente Almelo ook nog een groene daken- subsidie heeft.

Vraag 4.

De gemeente Almelo stimuleert de aanleg van groene daken. Gezien de
vergroeningsopgave van de gemeente Almelo kan het college een nieuwe actie in het leven roepen om versteende particuliere tuinen te ” ontstenen” en dus te vergroenen? Is het college daartoe bereid? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Ja, wij onderzoeken dit. Zie ook het antwoord bij vraag 2.

Vraag 5.

Bent u het met ons eens dat de prestatieafspraken tussen gemeenten en de
woningcorporaties uitermate geschikt zijn om vergroening van de tuinen toebehorend aan corporatiewoningen te verwezenlijken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hebt u hier al eens eerder afspraken met de woningcorporaties over gemaakt? Indien ja, aan welke afspraken denkt u om het versteningspercentage in de tuinen van corporatiewoningen fors naar beneden bij te stellen?

Antwoord:

Ja, in de Prestatieovereenkomst 2019 t/m 2023 hebben we daarom ook de volgende tekst opgenomen: De gemeente, corporaties en waterschap gaan met elkaar in gesprek over “Klimaat actieve stad”, in relatie tot de woningvoorraad van de corporaties en de openbare ruimte, om de mogelijkheden te inventariseren, kansen te benutten en initiatieven op elkaar af te stemmen. Met als doel bij te dragen aan een aantrekkelijke buurt/woonomgeving. In 2019 brengen de betrokken partijen de opgave in beeld via een kaart. Verminderen van verstening is één van de maatregelen. De gemeente zet hierop in door in de openbare ruimte kritisch te kijken naar de benodigde verharding en daar waar mogelijk te
verminderen en door voorlichting aan particulieren. De gemeente neemt ook deel aan de landelijke operatie ‘steenbreek’. De corporaties zetten in op vermindering van verstening van tuinen richting haar huurders. In de prestatieafspraken voor 2021 krijgt dit thema ook aandacht. Verder merken wij op dat de gemeenteraad op 12 november 2019 middels raadsbrief Raad-is geïnformeerd over de resultaten en opgaven van de klimaatverandering in Almelo.

Vraag 6.

Ziet u nog andere mogelijkheden om de woningcorporaties en particulieren ertoe te bewegen hun tuinen te vergroenen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe gaat u dat dan aanpakken?

Antwoord:

Het enthousiasmeren van onze inwoners om hun eigendom te ontstenen behelst vooral werken aan bewustwording. Almelo is al meerdere jaren met dit thema bezig en we zien dat sinds er meer landelijke aandacht is voor de klimaatverandering, steeds meer inwoners bereid zijn om ook op eigen terrein iets te doen. Daar maken we graag gebruik van en in de klimaatadaptatiestrategie krijgt bewustwording en ‘verleiding‘ om klimaatadaptieve maatregelen te treffen nadrukkelijk aandacht. Een mooi voorbeeld is de actie van Beter Wonen van begin oktober dit jaar om de wijk in te gaan en huurders te vragen om een tegel in te ruilen voor een plant.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
De secretaris, de burgemeester,

F. van Ardenne, A. Gerritsen

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.