Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Dierenwelzijn – Beter voor Almelo
Categories: Zonder rubriek

Partij Vrij Almelo: dierenwelzijn moet uitgebreid in begroting

Dierenwelzijn is al een tijdlang een van de thema’s waaraan Partij Vrij Almelo aandacht besteedt. Voor Partij Vrij Almelo zijn dierenrechten en dierenwelzijn een volwaardig politiek thema. Het besef dat een goed onderbouwd dierenwelzijnsbeleid niet enkel gunstig is voor dieren, maar vooral ook voor mensen. Zo werd uit Brits onderzoek duidelijk dat het toelaten van (kleine) huisdieren in bejaardentehuizen een gunstig effect had op de gezondheid en de activiteit van de bewoners, en werden gelijkaardige effecten gerapporteerd bij patiënten in ziekenhuizen. Verder concludeerden onderzoekers dat mensen die huisdieren houden daar gunstige psychische effecten van ondervinden en dat vooral hondenbezitters levendige sociale contacten onderhouden dan mensen zonder hond. 

De impact van dieren op het alledaagse leven van mensen wordt wel eens onderschat. Naast de miljoenen dieren in landbouwbedrijven, heeft één op de twee gezinnen over een huisdier. In bijna de helft van de gevallen is dat een hond of een kat. Het reële aantal honden en katten in ons land ligt nog hoger want viervoeters die in dierenasielen verblijven zijn niet meegerekend. Daarnaast is er ook nog een onbekend aantal zwerfhonden en zwerfkatten.

Mensen in alle leeftijdscategorieën hebben huisdieren, maar vooral veertigers hebben vaak een hond, een kat, een vogel of een knaagdier in huis. Dat komt allicht omdat in die groep het aantal kinderen in het gezin hoger ligt. Cijfers maken duidelijk dat de impact van huisdieren op het leven van mensen erg groot is. Daarom is een beleid dat gericht is op het samenleven tussen mensen en dieren bijzonder zinvol. Eventuele problemen dienen daarom beter preventief opgelost te worden.

In een groot aantal steden en gemeenten hebben raadsleden zich belangrijke voortrekkers getoond op het gebied van het dierenwelzijnsbeleid. Dierenwelzijn is niet alleen bezig zijn met het welzijn van de dieren, maar ook met de eigenaars van de dieren en mensen die met (de mogelijke hinder van) huisdieren geconfronteerd worden. Niemand betwist de belangrijke sociale functie van gezelschapsdieren. Ieder mens heeft dus het recht om een huisdier te houden. Nochtans is het recht om dieren te houden niet absoluut. Niet iedereen is geschikt om om het even wel dier als huisdier te houden. Bovendien brengt het houden van huisdieren ook verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee, zoals een adequate verzorging en voeding.

Gemeenten en hun vergeten inwoners

Een groot probleem is dat al vele jaren, jaarlijks meer dan 30000 katten in asielen worden gedumpt door mensen die huiskatten niet onvruchtbaar laten maken. Dertig tot veertig procent krijgt een spuitje. Jaarlijks komen er duizenden zwerfkatten bij, die voortkomen van niet gesteriliseerde huiskatten. Zwerfkatten kunnen voor behoorlijk wat problemen zorgen. Het zijn dragers van ziektekiemen, die ook voor mensen en in het bijzonder kinderen, schadelijk kunnen zijn. Zwerfkatten kunnen gewone huiskatten besmetten en zo ziektes overdragen naar de huiskamer. Maar ook hier haalt het vangen van zwerfkatten niet zo heel veel uit; er komen immers steeds nieuwe zwerfkatten bij. Op zestien maanden tijd kan een kat voor 36 nakomelingen zorgen. Daarnaast kunnen de gemeenten een actieve sensibiliseringscampagne voeren om katteneigenaars aan te moedigen hun kat te laten steriliseren of castreren. Sommige gemeenten dragen zelfs een deel van de kosten van de ingreep.

Inbreng en uitslag Motie PVA verplicht chippen van katten

Dierenbeschermings- en dierenrechtenbewegingen hebben de laatste jaren geijverd voor een verbod op het houden van wilde dieren in circussen. Niet alleen zijn circussen niet in staat de dieren de zorg te geven die overeenkomt met hun natuurlijke behoeften, het africhten gaat in bijna alle gevallen gepaard met vormen van geweld en dwang en er gebeuren ook regelmatig ernstige en zelfs dodelijke ongelukken met wilde dieren in circussen. Partij Vrij Almelo heeft voor een strengere regelgeving inzake wilde dieren in circussen, op gemeentelijk vlak het voortouw genomen om wilde dieren in circussen te weren van het gemeentelijk grondgebied. 

Gemeente Almelo ondertekend voorstel verbod wilde dieren in circus

Ouderen die plotseling in een verzorgingshuis moeten worden opgenomen, worden dikwijls geconfronteerd met het probleem van hun huisdier. De kat of de hond mag meestal niet mee. In Groot-Brittannië lopen er al enkele jaren projecten om in sommige verzorgingshuizen ook kleinere huisdieren toe te laten. Met groot succes overigens. In de praktijk zijn ouderen tijdens zo’n bezoek met een hond meer ontspannen en ze komen meer in beweging: ze willen het dier immers strelen of het iets lekkers toestoppen. Ouderen worden tijdens het hondenbezoek ook rustiger en ze komen makkelijker tot een gesprek. Vrijwilligers zorgen er dan weer voor dat honden van baasjes die het huis niet meer uitkunnen, uitgelaten en verzorgd worden.

Huisdieren in het verpleeghuis, doen!

In 2015 ging de gemeenteraad zich beraden over een goed hondenbeleid. Daarvoor werd deskundige Mark de Haas uit Sneek door de Partij Vrij Almelo geconsulteerd. Hij gaf tekst en uitleg over de strategie die hij voor gemeenten heeft ontwikkeld om overlast van hondenpoep aan te pakken. Het politiek beraad geschiede op aandrang van de Partij Vrij Almelo. Wij vinden al jaren dat er in de stad veel te weinig hondenspeeltuinen zijn om de problematiek aan te pakken.

Het susses van een hondenspeeltuin in de wijk is duidelijk zichtbaar. Een hondenspeeltuin is een ontmoetingsplek voor honden en baasjes. Een hondenspeeltuin is een omheind terrein waardoor je alle honden veilig kunt laten spelen zonder gevaar van weglopen. Voor veel honden is het vrij kunnen ravotten en spelen met soortgenoten het beste wat er is. Het sociale aspect is voor de mensen ook fijn en zeker mensen die niet lang kunnen lopen of staan zijn gebaat bij een hondenspeeltuin. De honden maken elkaar moe en ze hebben de kans om de te spelen en te rennen. De eerste hondenspeeltuin van Nederland ligt in Rotterdam, hondenspeeltuin Bello opent in oktober 2013 zijn deuren. De Partij Vrij Almelo heeft al jaren ernstige kritiek op de gemeente. De kwaliteit van de gerealiseerde (honden)voorzieningen deugt niet en de samenspraak met de burgers en belanghebbenden is minimaal. 

De Partij Vrij Almelo vind dat het belang van dierenwelzijn ruim moet worden opgenomen in het coalitieakkoord van de gemeente Almelo. We zijn er niet alleen voor de mensen in Almelo, maar moeten ook oog hebben voor het welzijn van alle dieren in onze stad en de omgeving. Op aandringen van De Partij Vrij Almelo mocht de gemeente Almelo in 2014 haar eerste wethouder (Irene ten Seldam) met dierenwelzijn in haar portefeuille verwelkomen. Haar taak was om te onderzoeken op welke manieren we initiatieven die het dierenwelzijn kunnen bevorderen, ook dieren die in het wild leven, kuinnen stimuleren en ondersteunen. Die taak was sterk verwaarloosd. De Partij Vrij Almelo pleit al jaren voor een goed dierenwelzijnbeleid.

In de raadsvergadering op 2 november 2017 diende de Partij Vrij Almelo een  Motie in met het verzoek een aantekening dierenwelzijn op te nemen in de begroting. Deze Motie werd verworpen met 11 stemmen voor en 24 stemmen tegen. In een notitie dierenwelzijn staan vaak vier doelstellingen: 1. Het verminderen van dierenleed. 2. het verbeteren van de leefomgeving van dieren. 3. het verbeteren van kennis van inwoners over omgaan met dieren.  4. het verbeteren van de samenwerking met partners en regiogemeenten.

Met het aantreden van de nieuwe raad in 2018 werd Eugéne van Mierlo de nieuwe dierenwethouder en wordt in de begroting 2019 voor het eerst aandacht besteed aan dierenwelzijn. Voor dieren is deze nota erg belangrijk, hun welzijn wordt niet meer vrijblivend, maar onderdeel van het gemeentelijk beleid. Daar waren wij het college en dan vooral Eugéne van Mierlo die dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft zeer erkentelijk voor.

Tot onze grote verbijstering wordt in de begroting 2021 nauwelijks meer aandacht geschonken aan het dierenwelzijn. Het wordt in een enkel kort zinnetje samengevat. 

Tijdens de behandeling op 12 november 2020 van de programmabegroting 2021 diende de Partij Vrij Almelo, mede ingedient door GroenLinks opnieuw een Motie in met het verzoek om Dierenwelzijn weer uitgebreid in de begroting op te nemen.

De Motie werd aangenomen met 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.