Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie
Categories: Zonder rubriek

Het Duitse bedrijf Hornbach wil zich vestigen op de locatie Rhijnbeek 

Behandeld door M.M. Weerink
Onderwerp: Schriftelijke vragen over de ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie

Raadsfractie Partij Vrij Almelo

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 19 november jl. heeft u namens uw fractie vragen gesteld over de ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Waarom rekende u zich al vanaf 2013 rijk met een nieuw ontwikkeling Hornbach en dat vervolgens de plannen tot stilstand kwamen?

Antwoord:

De ontwikkeling van de Rhijnbeeklocatie is een complex dossier dat de nodige tijd en mankracht kost en heeft gekost. In Almelo is dit niet anders dan op andere locaties waar een dergelijke ontwikkeling wordt voorgestaan. Wij onderschrijven niet de stelling dat de plannen tot stilstand komen. We zitten in het juridisch traject dat een bestemmingsplanprocedure met zich mee kan brengen.

Vraag 2.

Vindt u het niet bedroevend dat de gemeente Almelo zichzelf nu ook verwijten kan maken als het gaat om de gebrekkige voorbereiding en de gebrekkige onderbouwing van de plannen?

Antwoord:

Zoals hiervoor aangegeven zitten we momenteel in het juridisch traject van de bestemmingsplanprocedure. Om op basis hiervan te spreken van een gebrekkige voorbereiding en onderbouwing vinden wij een te voorbarige conclusie. De Raad van State zal hierover haar oordeel moeten vellen. Wij zijn van mening dat wij met alle mogelijke zorgvuldigheid de ontwikkeling hebben voorbereid en onderbouwd.

Vraag 3.

Waarom hebt u het onderzoek dat de Provincie heeft laten verrichten door
onderzoeksbureau Seinpost en de daaruit blijkende negatieve gevolgen niet serieus genomen?

Antwoord:

Wij hebben het rapport van Seinpost toentertijd grondig bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat dit een groot aantal tekortkomingen vertoonde. De door ons in het rapport geconstateerde gebreken zagen zowel op de in het rapport gehanteerde uitgangspunten als de getrokken conclusies. Zo gaf het rapport van Seinpost bijvoorbeeld aan dat het marktgebied van Hornbach Almelo zich beperkt tot de gemeenten Tubbergen, Wierden, Hellendoorn, Twenterand, Rijssen-Holten, Hof van Twente, Borne en Almelo.

Het onderzoek van Seinpost had zich dan ook tot de effecten in die gemeenten moeten beperken, maar in plaats daarvan heeft Seinpost een analyse op het niveau van heel Twente uitgevoerd. Wij zijn vervolgens tot de slotsom gekomen dat het door Seinpost opgestelde rapport geen basis kon vormen voor de gemeentelijke besluitvorming omtrent de komst van Hornbach naar Almelo. Dit hebben wij ook zo aan de provincie meegedeeld.

Op basis van deze uitkomsten is prof. dr. Verhoef gevraagd om de onderzoeksrapporten van Seinpost en Bro naast elkaar te leggen en op basis hiervan met een advies te komen. Het advies van prof. dr. Verhoef is verwerkt in onze nieuwe economische effectanalyse. Zoals de provincie in haar zienswijze aangeeft – welke onderdeel uitmaakte van het raadbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Rhijnbeek- is het bestemmingsplan, met de nieuwe onderbouwing, in overeenstemming met de resultaten van het onderzoek van prof. dr. Verhoef.

Wij erkennen dat er effecten zijn door de vestiging van een grootschalige bouw- en tuinmarkt op de Rhijnbeeklocatie. Echter, deze effecten zijn niet van een dusdanige aard dat ze leiden tot onevenredige structurele leegstand. De ontwikkeling draagt daarentegen bij aan een verbetering van de consumentenverzorging in het verzorgingsgebied.

Vraag 4.

Bent u het met ons eens dat de vestiging van Hornbach de leefbaarheid en ondernemingskracht van de eigen centra aantasten? Maar dit ook gevolgen heeft voor de winkelkernen van Delden, Enter, Vriezenveen, Wierden, Borne en Tubbergen?

Antwoord:


Zoals hiervoor beschreven hebben wij de effecten goed onderzocht. Conclusie van dit onderzoek is dat de ontwikkeling niet leidt tot een verslechtering van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat van de centra.

Vraag 5.

Heeft u gedegen overleg gevoerd met stakeholders van winkelkernen van Delden, Enter, Vriezenveen, Wierden, Borne en Tubbergen? Zo ja kunt u dat gedetailleerd uitleggen hoe dat is verlopen. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:


Wij hebben, zoals wettelijk bepaald, een gedegen overleg gevoerd met de gemeenten die de belangen van hun detailhandelsstructuur en het in stand houden van een goede consumentenverzorging voor hun inwoners vertegenwoordigen. Het merendeel heeft schriftelijk gereageerd op ons voornemen, alleen Borne reageert afwijzend. Hierbij wordt opgemerkt dat er uitsluitend geoordeeld mag worden over leegstandseffecten, omdat economische effecten geen onderdeel mogen zijn van een dergelijke afweging.

Vraag 6.

Hoeveel zijn de gemeentelijke kosten die er nu toe zijn gemaakt voor het dossier Hornbach? Zowel intern als extern? Hoeveel arbeidstijd is er (vanaf 2013) tot nu toe door (externe) ambtenaren en beleidsmedewerkers aan het dossier Hornbach besteed en wat heeft dat gekost?

Antwoord:

Onderstaand is een overzicht van de gemaakte plankosten en de ambtelijke uren sinds 2013. Zoals bij elk project worden de plankosten bekostigd uit de opbrengsten van de grondverkoop.


Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.