Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
BEANTWOORDING VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W. PESTGEDRAG ONDER OUDEREN
Categories: Zonder rubriek

Almelo 3 september 2020

Geacht college,

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf ouderen weleens slachtoffer van pesterijen is. Volgens verzorgend personeel ligt het percentage zelfs op 40 procent van ouderen in woonzorgcentra. Er kwam een zogenaamd Pestprotocol, een initiatief van het ouderenfonds. Maar doordat er nog zo weinig over pesten onder ouderen bekend is, biedt dit protocol niet veel handvaten. 

De Partij Vrij Almelo krijgt signalen dat er nog steeds een groot aantal ouderen worden gepest door medebewoners. Wij willen daarom een heldere en doeltreffende aanpak tegen pesten onder ouderen.

Het gaat om zaken als het maken van nare opmerkingen en het verspreiden van roddels, het midden in de nacht lawaai maken, bedreigingen, niet terug groeten en psychische mishandeling. Dit leidt tot veel verdriet en vereenzaming. Ouderen worden buitengesloten, of sluiten zichzelf door het pesten uit. Zij komen hun kamer niet meer uit of verlaten dagelijks hun woning uit angst voor bedreigingen.

Het behoeft geen uitleg dat dit zeer onwenselijk is.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Vrijwilligers-tegen-ouderenmishandeling-interactieve-handreiking.pdf

https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/gezond-en-vitaal-ouder-worden/wettelijk-en-beleidskader-ouderen

Behandeld door P.A. van Heteren
Onderwerp Beantwoording vragen mbt Pesten fractie PVA

Geachte heer De Olde,


In de brief van 3 september 2020 heeft u namens de raadsfractie van Partij Vrij Almelo schriftelijk vragen gesteld over Pestgedrag onder ouderen. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Wij bieden onze excuses aan voor de late beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Bent u bekend met de problematiek Pesten?

Antwoord:

Pesten is helaas een gedragsprobleem dat breed in de samenleving voor komt. Binnen de sociale verbanden waar gepest wordt, zullen mensen elkaar moeten (leren) aanspreken. Daar ligt geen taak voor de (gemeentelijke) overheid. Maar wel bijvoorbeeld voor scholen en wellicht in uw voorbeeld voor de zorgaanbieders in woon- zorgcentra. Volgens ons college zijn het vooral de inwoners zelf die elkaar als volwassenen op pestgedrag moeten aanspreken.

Vraag 2.

Bent u met de Partij Vrij Almelo van mening dat pesten niet alleen op scholen, maar ook in woon(zorg)centra moet worden tegengegaan? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

Als college staan wij voor een inclusieve samenleving waarin mensen elkaar respecteren en ruimte bieden. Mensen zullen elkaar hierop moeten aanspreken. Als dat niet kan, bijvoorbeeld vanwege psychische kwetsbaarheid, zal een zorginstelling daar een oplossing voor moeten bieden. Binnen een instelling zullen hier protocollen voor moeten zijn en bewoners moeten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Vraag 3.

Deze pesterijen kunnen ervoor zorgen dat ouderen depressief raken of vereenzamen. Wat vindt het college van deze ontwikkeling?

Antwoord:

Depressiviteit en vereenzaming zijn ongewenst. Als pesten daar de oorzaak voor is, is dat een kwalijke zaak.

Vraag 4.

Hoeveel gevallen van pesterijen in woon(zorg)centra zijn er in de gemeente Almelo bij u bekend?

Antwoord:


Het college kent geen cijfers van pesten onder ouderen in woon(zorg)centra.

Vraag 5.

Indien er geen gevallen van pesterijen bij u bekend zijn, bent u bereid om te zorgen voor een betere registratie van pesten in de gemeente Almelo?

Antwoord:


Het college is van mening dat dit geen taak is voor de gemeente. Voor wat betreft pesten in woonzorgcentra ligt de verantwoordelijkheid voor de registratie bij de instellingen zelf. Het Nationaal Ouderenfonds heeft een uitgave samengesteld waarin onder andere een pestprotocol is opgenomen.

Vraag 6.

Als de inzet van buurtbemiddeling, de woningcorporatie, politie en maatschappelijk werk niet werkt, welke stappen kunnen dan worden gezet op zoek naar een oplossing.

Antwoord:


Zie antwoord op vraag 1 en 2.

Vraag 7.

Incidenten waarbij mensen met verward gedrag betrokken zijn, halen steeds vaker het nieuws. Hoe gaat de gemeente Almelo met deze mensen om als zij medeverantwoordelijk zijn voor de pesterijen?

Antwoord:

Als sprake is van een onveilige situatie rond personen met verward gedrag, is het zaak dat zij zo snel mogelijk passende zorg krijgen, zodat zij weer in een veilige situatie terecht komen. Als het nodig is, volgt een gezamenlijke inzet van partijen, zoals politie, OM, GGZ en zorgaanbieders.

Vraag 8.

In Nederland kennen wij het ‘recht op woongenot”. Woongenot is letterlijk het recht op genieten van een plek die je je thuis mag noemen. Hoe kan de gemeente Almelo, dan wel de Burgemeester, dit woongenot waarborgen.

Antwoord:

Dat ligt primair bij de inwoners en (woningbouw- en huurders-)organisaties in de samenleving. De burgemeester komt alleen in beeld wanneer de openbare orde en veiligheid in het gedrang komen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.