Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Betalen wij de gouden Porsche aan zonneparkboeren?
Categories: Zonder rubriek

Schriftelijke vragen aan college van B&W Almelo

Almelo 16 januari 2021

Geachte College,

U kent onze standpunten betreft de bouw van zonnevelden of windmolens in de omgeving van Almelo.

De energietransitie komt op gang en neemt ongewenste vormen aan. De Partij Vrij Almelo ziet gouden Porsches betaalt via subsidie aan zonneparken. Van serieuze bewonersparticipatie lijkt geen sprake. Hoe gaat het college hiermee om. En hoe zit het met het zonnepark in Aadorp in elkaar. Wij vinden dat Almelose inwoners door het college actief betrokken moeten worden en mee moeten delen in de winst die deze zonneparken en windmolenparken met zich meebrengen.

De Partij Vrij Almelo heeft daarover de volgende vragen:

Vraag 1
Wat zijn precies de eisen van bewonersparticipatie? En kunt u precies uitleggen hoe bewonersparticipatie in de praktijk vorm behoort te krijgen?

Vraag 2.
Op welke wijze worden inwoners van Almelo betrokken bij de tot totstandkoming van de energietransitie met inachtneming van de bedoelde en beoogde eisen van bewonersparticipatie?

Vraag 3
Hoe en op welke wijze kunnen omwonenden van huidige en toekomstige zonneparken meedelen in de jaarlijkse financiële winsten die deze zonneparken en windmolens opleveren en wat is het gemeentelijk beleid in deze bij de afgifte van vergunningen aan dit soort projecten?
Op welke punten wordt bij schending van de eisen van bewonersparticipatie door uw college geen vergunning verleend? Met andere woorden, aan welke eisen moet aan burgerparticipatie zijn voldaan alvorens het college een vergunning voor een zonnepark of windmolenpark verleent?

Vraag 4
In Aadorp is al een heel groot zonnepark gerealiseerd. Is het college tevreden over de wijze waarop bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden op de wijze die de regering bedoeld heeft? En zo nee waarom niet? Zo ja, hoe zit dat dan in elkaar en wilt u dan de informatie zo aanleveren dat Partij Vrij Almelo op basis daarvan de conclusie kan trekken dat bewonersparticipatie al dan niet correct heeft plaatsgevonden? En welke omwonenden worden er financieel beter van, van het zonnepark bij Aadorp en kunt u het financieel voordeel dan precies uitleggen hoe dat voordeel dan in elkaar steekt?

Vraag 5
Kan het college vergunningen afgeven voor zonneparken en energietransitie zonder dat omwonenden financieel er beter van worden? En over welke omwonenden hebben we het dan? Welke omwonenden krijgen wel geld en wie niet?

Vraag 6
Als een zonnepark wordt gerealiseerd, hoe worden omwonenden dan precies betrokken en geïnformeerd? En kan die burgerparticipatie beter? en zo ja op welke wijze dan?

Graag zouden wij genoemde vragen beantwoord willen zien,

Met vriendelijke groet,

Fractie Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.