Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Antwoord op vragen PVA-fractie inzake de ontwikkeling van zonneparken
Categories: Zonder rubriek


Het 40 hectare zonneveld aan de rand van Aadorp (foto Marcel Middelkamp)

Behandeld door L.H. Plant

Geachte heer De Olde,


In uw brief d.d. 18 januari jl. stelt u een aantal vragen over de ontwikkeling van zonneparken in Almelo. Hieronder herhalen wij de door u gestelde vragen en voorzien wij deze van een antwoord.

Vraag 1.

Wat zijn precies de eisen van bewonersparticipatie? En kunt u precies uitleggen hoe bewonersparticipatie in de praktijk vorm behoort te krijgen?

Antwoord:

In de op 7 april jl. door de raad vastgestelde Duurzame energieladder Almelo staan de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame energieopwekking. Een van die randvoorwaarden is een gedegen participatieproces. Het doel van het participatieproces is om de wensen en zorgen van mensen die het raakt mee te wegen in de keuzes die gemaakt worden. Draagvlak en acceptatie kunnen gerealiseerd worden als de besluitvorming transparant is en de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Die eerlijke verdeling van lusten en lasten moet breed geïnterpreteerd worden, niet alleen financieel maar bijvoorbeeld ook ruimtelijk en sociaal. Dit betekent bijvoorbeeld dat inwoners en bedrijven de kans krijgen om mee te denken over een initiatief en zo mogelijk ook kunnen delen in de opbrengst.

In de Duurzame energieladder maken we onderscheid tussen meedenken en meedoen. Meedenken is voor veel mensen een voorwaarde om mee te doen. Meedenken kan door middel van het participatieproces. Op die manier kunnen stakeholders (zoals omwonenden) bijdragen aan het ontwerp door specifieke (gebieds-)kennis in te brengen. Daar waar er nog geen structuur van organisatie is voor omwonenden, faciliteert de ontwikkelaar participatie van de omgeving zodat zij in staat zijn om geïnformeerd mee te doen aan het proces. Dit doen zij vanaf het begin van de ontwikkelfase van een concreet project.

De initiatiefnemer doorloopt het participatieproces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie. Dit kan zijn: procesparticipatie, financiële participatie, financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een gebiedsfonds of een combinatie hiervan. Procesparticipatie wordt in ieder geval bij grootschalige duurzame energieprojecten volledig doorlopen.

Vraag 2.

Op welke wijze worden inwoners van Almelo betrokken bij de totstandkoming van de energietransitie met inachtneming van de bedoelde en beoogde eisen van bewonersparticipatie?

Antwoord:

Zodra de initiatiefnemer een locatie op het oog heeft worden inwoners betrokken door middel van een participatieproces. Voor die tijd is er overleg met de gemeente geweest, de beoogde locatie moet namelijk passen binnen de kaders van de Duurzame energieladder. De ontwikkelaar van een zonnepark of windturbine is zelf verantwoordelijk voor het participatieproces, de gemeente faciliteert daarbij.

Vraag 3.

Hoe en op welke wijze kunnen omwonenden van huidige en toekomstige zonneparken meedelen in de jaarlijkse financiële winsten die deze zonneparken en windmolens opleveren en wat is het gemeentelijk beleid in deze bij de afgifte van vergunningen aan dit soort projecten? Op welke punten wordt bij schending van de eisen van bewonersparticipatie door uw college geen vergunning verleend? Met andere woorden, aan welke eisen moet bij burgerparticipatie zijn voldaan alvorens het college een vergunning voor een zonnepark of windmolenpark verleent?

Antwoord:

Niet alleen de omwonenden, maar alle inwoners van Almelo kunnen op verschillende manieren de voordelen genieten van een lokaal zonnepark. Omwonenden maken zelf afspraken met de initiatiefnemer over de wijze waarop zij (financieel) willen participeren. Daarnaast worden zij specifiek bij de inrichting van het gebied en het gebiedsfonds betrokken. In het gebiedsfonds wordt jaarlijks een bedrag gestort welke te besteden is aan bijvoorbeeld de ruimtelijke kwaliteit van hun leefomgeving.

Er zijn ook vormen van financiële participatie waar alle inwoners van Almelo gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan financiële obligaties van een zonnepark. Ter illustratie, alle inwoners van Almelo hebben medio 2020 het aanbod gekregen om via de website Zonnepanelendelen.nl mee te delen in de winst van het zonnepark aan de Aadijk. Daarbij kreeg men 1 deel ter waarde van €25 euro cadeau. Een andere mogelijkheid is het afnemen van stroom van het zonnepark, tegen een gereduceerd tarief (vergeleken met andere Nederlandse duurzame energieprojecten). We zien ook dat initiatiefnemers hierin niet stil staan en nieuwe manieren bedenken om inwoners mee te laten profiteren, bijvoorbeeld van het inkoopvoordeel dat zij krijgen. Denk hierbij aan een collectieve inkoopactie waarbij inwoners dus goedkoop zonnepanelen kunnen kopen.

Daarnaast profiteert ook iedere inwoner van Almelo indirect van de baten van het zonnepark. Een zonnepark levert de gemeente onroerende zaakbelasting (OZB) op. Landbouwgrond levert de gemeente geen OZB op, een zonnepark ter grootte van het park aan de Aadijk levert de gemeente per jaar €200.000 euro op. Dit zijn jaarlijkse opbrengsten die ten goede komen aan investeringen in de stad.

Voor wat betreft de vergunning komen er met betrekking tot het participatieproces voorwaardelijke verplichtingen in het ruimtelijk plan, de verplichtingen liggen in lijn met de door de raad vastgestelde Duurzame energieladder.

Vraag 4.

In Aadorp is al een heel groot zonnepark gerealiseerd. Is het college tevreden over de wijze waarop bewonersparticipatie heeft plaatsgevonden op de wijze die de regering bedoeld heeft? En zo nee waarom niet? Zo ja, hoe zit dat dan in elkaar en wilt u dan de informatie zo aanleveren dat Partij Vrij Almelo op basis daarvan de conclusie kan trekken dat bewonersparticipatie al dan niet correct heeft plaatsgevonden? En welke
omwonenden worden er financieel beter van, van het zonnepark bij Aadorp en kunt u het financieel voordeel dan precies uitleggen hoe dat voordeel in elkaar steekt?

Antwoord:


Het zonnepark aan de Aadijk is ontwikkeld voordat het Klimaatakkoord ondertekend is en voordat de raad de Duurzame energieladder heeft vastgesteld. Tevens betreft het hier een terrein waar oorspronkelijk woningbouw en bedrijven gepland stonden. Er heeft een communicatie- en participatieproces voor omwonenden plaatsgevonden, maar dat was destijds niet zo uitgebreid zoals we dat nu van ontwikkelaars verlangen. De ontwikkelaar heeft het voortouw genomen in de communicatie en het betrekken van de omwonenden, de gemeente heeft hierbij gefaciliteerd. Alle inwoners van Almelo konden profiteren van een korting op de energierekening (vergeleken met andere Nederlandse duurzame energieprojecten) en een gratis aandeel in het park. Ook de lokale voetbalvereniging profiteert financieel van de ontwikkeling. Het college is tevreden over het verloop van dit proces.

Vraag 5.

Kan het college vergunningen afgeven voor zonneparken en energietransitie zonder dat omwonenden financieel beter worden? En over welke omwonenden hebben we het dan? Welke omwonenden krijgen wel geld en wie niet?

Antwoord:


Nee, er kan geen vergunning afgegeven worden zonder participatieproces, dat wil zeggen, zonder dat bewoners de kans krijgen om financieel mee te profiteren van het project. Een ontwikkelaar is conform de Duurzame energieladder verplicht om het participatieproces te doorlopen. De gemeente Almelo controleert of de initiatiefnemers het gesprek met de omgeving zijn aangegaan. Onder omwonenden verstaan we mensen die in de directe invloedssfeer van het plangebied wonen. Echter alle inwoners van Almelo kunnen profiteren zoals bij het antwoord op vraag drie is beschreven.

Vraag 6.

Als een zonnepark wordt gerealiseerd, hoe worden omwonenden dan precies betrokken en geïnformeerd? En kan die burgerparticipatie beter? Zo ja op welke wijze dan?

Antwoord:

Omwonenden worden aan de voorkant, vroegtijdig, geïnformeerd over het participatieproces, allereerst door middel van een brief van de betreffende initiatiefnemer. De huidige werkwijze rondom burgerparticipatie is afgestemd met de gemeenteraad en beschreven in de Duurzame energieladder. Deze manier van werken is tevens gebaseerd op de landelijke richtlijnen zoals de ‘Gedragscode zon op land’ waar diverse maatschappelijke organisaties aan verbonden zijn en het Klimaatakkoord. Wij zijn van mening dat met het volgen van de genoemde werkwijze voldoende recht wordt gedaan aan een zorgvuldige wijze van burgerparticipatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op GeenRedactie Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Voeg toe aan je Facebook-profiel Abonneer je op de RSS-feed van deze site Verstuur deze pagina per e-mail via Feedburner Plaats dit bericht op Twitter

Comments are closed.