Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen. Buren worden tureluurs van gekraai haan
Categories: Zonder rubriek

Hanengekraai

Aan: Raadsfractie Partij Vrij Almelo
Behandeld door D.A. Cohen

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen inzake geluidsoverlast kraaiende haan

Geachte heer De Olde,

In uw brief van 17 december 2020 heeft u namens de Partij Vrij Almelo vragen gesteld over geluidsoverlast door een kraaiende haan in de wijk Schelfhorst.

Onderstaand beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Welke regels van de APV zijn in deze van toepassíng?

Antwoord:

De volgende artikelen uit de Algemeen plaatselijke verordening kunnen van toepassing zijn op een situatie van geluidshinder door dieren: artikel 2:60, artikel 4:6 en artikel 4:6a

Vraag 2.

Kent u het geluid dat Hanen maken?

Antwoord:

Ja.

Vraag 3.

Welke geluidsnormen hanteert u bij overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Er zijn geen specifieke normen vastgesteld voor hanengekraai. Uitgangspunt zijn de algemene normen in het kader van hinder. Daarvoor hanteren wij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze normen zijn opgesteld voor inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. In ons gebiedsgericht geluidsbeleid zijn daarnaast per
gebiedstype ambitiewaarden opgenomen.

Vraag 4.

Welke piekbelastingen van geluid vindt u toelaatbaar en welke niet bij overlast door hanengekraai in de nachtperiode?

Antwoord:

Hiervoor sluiten wij aan bij de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat wil zeggen een Lmax van 60 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 5.

Welke gemiddelde aan decibels hanteert u voor Laeq en Lmax in de nachtperiode voor hanengekraai?

Antwoord:

Ten aanzien van het Lmax verwijzen wij naar het antwoord onder vraag 4.
Ten aanzien van het equivalente geluidniveau (het LAeq: het over de tijd gewogen gemiddelde geluidniveau) hanteren wij gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en ons gebiedsgericht geluidsbeleid een waarde van 35 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen in de nachtperiode.

Vraag 6.

Kunt u zich voorstellen dat het levensgenot van de bewoners te veel wordt aangetast door nachtelijk hanengekraai?

Antwoord:

Wij achten het voorstelbaar dat geluidshinder in de nachtelijke periode als hinderlijk wordt ervaren en impact heeft op het woongenot van bewoners.

Vraag 7.

Is het mogelijk in het APV een verbod op te nemen om het houden van overlast gevende landbouwhuisdieren in bebouwde kom te verbieden op korte afstand van omwonenden? Dan wel een minimale afstand van ,bijvoorbeeld 50 meter in te voeren. Dus 50 meter tussen de haan en slaapkamers van omwonenden in de nachtperiode. Zo nee waarom niet?

Antwoord:

In de APV zijn artikelen opgenomen die betrekking hebben op hinder door landbouwhuisdieren. Hierin zijn geen afstandseisen opgenomen maar wordt uitgegaan van de mate van hinder. Het opnemen van afstandseisen heeft geen meerwaarde ten opzichte van de huidige systematiek en kan tot verwarring leiden over het kader dat van toepassing is. Daarnaast blijkt uit literatuurstudies en metingen dat het verschil in luidheid van dieren van dezelfde diersoort onderling erg groot kan zijn. Het is overigens in situaties van hinder of overlast tussen buurtbewoners altijd van groot belang dat mensen hierover in eerste instantie met elkaar in overleg treden om tot een
oplossing te komen.

Vraag 8.

Kunt u ervoor zorgen dat Partij Vrij Almelo in de tuin bij de verantwoordelijke wethouder een haan als proef mag plaatsen om zo tot een passende normstelling in de APV te komen ín de bestrijding van overlast door hanengekraai?

Antwoord:

Nee.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.