Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Vragen aan college B&W Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown
Categories: Zonder rubriek

Onderwerp: Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown

Almelo, 3 februari 2021

Geacht college,

Tijdens de eerste lockdown, is het aantal slachtoffers van kindermishandeling fors gestegen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden. – rapport Kindermishandeling


Het gaat om 40.000 kinderen. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2017 ging het om bijna 15.000 kinderen. Nu we opnieuw in een lockdown zitten, zijn de zorgen om kwetsbare kinderen groot. 

Dat de scholen dicht zijn, heeft verregaande consequenties voor kinderen met een lastige thuissituatie. Normaal gesproken signaleren docenten dat het niet goed gaat, maar via videobellen is dat lastiger. En dat terwijl mishandeling het afgelopen jaar al fors toenam.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Bent u bekend met dit landelijk onderzoek? 

2. Kunt u aangeven of in Almelo een toename is geweest van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown?

3. Kunt u aangeven of en in hoeverre de in dit onderzoek omschreven factoren van toepassing zijn binnen de gemeente Almelo? 

4. Is het college bereid de raad van deze informatie te voorzien? Zo niet, dan zien wij daar graag uw motivatie voor. 

5. Heeft u, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, deze kwetsbare groep inwoners in het vizier? Zo ja, wat is de oorzaak dat deze groep tijdens de corona maatregelen over het hoofd werd gezien?   

6. Bent u bereid om zich gedurende de huidige, en eventuele toekomstige, lockdown periode extra in te zetten voor deze kwetsbare groep inwoners? Zo ja, kunt u aangeven waar die extra inzet uit bestaat? 

7. Wat kunnen we, ook buiten de crissistijd, voor deze kinderen doen? Zolang er geen sluitende oplossingen voor zijn, moeten we het er als samenleving in elk geval over hebben.

We zien de beantwoording graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.