Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen aan college B&W Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown
Categories: Zonder rubriek

Behandeld door J. Brama-Degger

Geachte heer De Olde,

Op 3 februari ’21 stelde u namens uw fractie Partij Vrij Almelo vragen over de eerste lockdown.

Vraag 1.

In deze brief geven we antwoord op uw vragen.Bent u bekend met dit onderzoek?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2.

Kunt u aangeven of in Almelo een toename is geweest van kindermishandeling tijdens de eerste lockdown?

Antwoord:

Meldingen van kindermishandeling en onveilige thuissituaties komen bij de politie en bij Veilig Thuis Twente (VTT) binnen. Uit de politiecijfers blijkt geen toename van kindermishandeling in Almelo, ook niet in de periode waar in het onderzoek over wordt gesproken. Wel is er in geheel 2020 ten opzichte van 2019 een stijging van het aantal adviesvragen bij VTT (16,3%) en een lichte stijging van het aantal meldingen (3,2%). Die stijging is tijdens de eerste lockdown nog niet waar te nemen. Er waren met name in het derde en vierde kwartaal iets meer adviesvragen en meldingen over Almelose gezinnen bij VTT.

Onze wijkteams zien ook dat de tweede lockdown en de lange coronaperiode meer druk zet op bepaalde gezinnen. Bij gezinnen waarbij zorgen bestaan houdt het wijkteam extra vinger aan de pols en wanneer dat nodig is wordt direct gehandeld en krijgt het gezin extra ondersteuning vanuit jeugdhulp. In Almelo zijn in de eerste helft van 2020 wel 30 nieuwe jeugdzorg indicaties afgegeven, ter vergelijking, in 2019 was dat 10. Deze gezinnen hoeven niet in de meldingen van VTT voor te komen omdat ze al in beeld waren.

Vraag 3.

Kunt u aangeven of en in hoeverre de in dit onderzoek omschreven factoren van toepassing zijn binnen de gemeente Almelo?

Antwoord:


Ja, het rapport benoemt risicofactoren / achtergrondkenmerken van gezinnen waar sprake is van mishandeling. Deze factoren zijn ook in Almelo van toepassing.

Vraag 4.

Is het college bereid de raad van deze informatie te voorzien?


Antwoord:

Het lijkt ons van onvoldoende toegevoegde waarde om dit verder in beeld te brengen. Met als reden dat het belangrijk blijft om de kenmerken van gezinnen binnen hun context te zien.

Vraag 5.

Heeft u, al dan niet in samenwerking met ketenpartners, deze kwetsbare groep inwoners in het vizier?

Antwoord:


De aanpak van kindermishandeling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende partners. De politie deelt haar signalen van onveilige thuissituaties altijd met VTT en VTT stemt hulpverlening altijd af met onze wijkteams. Er is tussen politie, leerplicht, het onderwijs, de schoolgericht maatschappelijk werkers, het wijkteam, de gezinscoaches, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulpverlening over en weer contact om af te stemmen wie actie onderneemt wanneer er zorgen zijn. Scholen hebben wekelijks, soms meerdere, contactmomenten met de leerlingen en/of ouders.

Er is met het onderwijs afgesproken dat indien de contacten niet of moeizaam verlopen het in eerste instantie aan de school is om dit alsnog (beter) tot stand te laten komen. Wanneer er hulpverlening is het gezin is dan neemt school met deze hulpverleningsinstantie contact op. Wanneer scholen zich zorgen maken en er geen hulpverlening is in het gezin is of wanneer dit niet bekend is, dan is de afspraak dat scholen de zorg melden bij de leerplichtambtenaar.

Indien leerlingen en ouders niet te bereiken waren voor school is er afgesproken dat er vanuit leerplicht een huisbezoek/voordeurbezoek zou worden afgelegd. In de eerste lockdown heeft leerplicht 39 huisbezoeken afgelegd. Tijdens deze bezoeken is de oorzaak van het niet bereikbaar zijn of online niet aanwezig zijn bij de lessen van school achterhaald. In sommige situaties ontbrak het aan een laptop waarna bij terugkoppeling naar school dit snel was opgelost door school. In een aantal situaties is er contact gelegd met het wijkteam met het verzoek om noodopvang.

Sinds de eerste lockdown hebben we in Almelo het mogelijk gemaakt dat naast kinderen van ouders met cruciaal beroep, ook kinderen uit kwetsbare gezinnen naar de noodopvang of school konden. Er zijn ook afspraken gemaakt met de jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang, het onderwijs, het Jonge MoederWerk, om vinger aan de pols te houden bij gezinnen waar zij zich zorgen om maken. Doordat de meeste contacten telefonisch of via beeldbellen gaan, kan niet altijd voorkomen worden dat signalen zijn gemist. Om die reden is Veilig Thuis Twente ook in de avonduren bereikbaar via de chat en is de kindertelefoon ook vaker gebeld. Als een professional inschat dat het echt nodig is, is er face to face contact. Om maatwerk te kunnen leveren en snel door te kunnen pakken maken we in Almelo ook gebruik van de Doorbraakmethode.

Vraag 6.

Bent u bereid om zich gedurende de huidige, en eventuele toekomstige, lockdown periode extra in te zetten voor deze kwetsbare groep inwoners? Zo ja, kunt u aangeven waar die extra inzet uit bestaat?

Antwoord:

Vanuit de gemeente willen we zorg dragen voor al onze inwoners en zien we dat voor iedereen deze periode ontzettend zwaar is. We hebben ten tijde van de lockdown met zorgaanbieders besproken om zeker bij de meest kwetsbare inwoners zorg te blijven inzetten. We zetten daarnaast extra in om verschillende initiatieven van ondernemers en winkeliers maar ook verschillende sociale initiatieven bekend te maken op almelosamensterk.nl en almelovoorelkaar.nl/almelose-initiatieven-corona.

Daarbij is komerbijalmelo.nl/ ontstaan vanuit verschillende Almelose organisaties en onze gemeente om samen met inwoners in deze periode te strijden tegen eenzaamheid. Onze welzijnsorganisatie Avedan is ook in aangepaste vorm activiteiten blijven aanbieden. We betrekken nu ook jongeren bij de ontwikkeling van extra activiteiten voor jongeren / jongvolwassenen voor komende periode.

Vraag 7.

Wat kunnen we, ook buiten de crisistijd, voor deze kinderen doen?

Antwoord:

We zetten ons in voor een sterk preventief jeugdbeleid. Almelo heeft voor alle peuters van 2 tot 4 jaar de peuteropvang. Om kinderen extra te stimuleren in de taal en bredere ontwikkeling is er op indicatie ook peuteropvang met voor- en vroegschoolse educatie. We hebben in Almelo
daarnaast afgesproken dat kinderen uit kwetsbare/ onveilige gezinnen op indicatie van het wijkteam terecht kunnen binnen de reguliere kinderopvang en de buitenschoolse opvang (Buitenshuisproject).

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,
F.W. van Ardenne A.J. Gerritse

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.