Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Nieuwe strijd tegen komst megastal Aadorp
Categories: Zonder rubriek

Varkensschuur met 16.000 varkens in Aadorp

De gemeenteraad moet nu haar verantwoordelijkheid nemen en de komst van de geplande megastal tegenhouden. Deze megastal is een ramp voor dieren, milieu en omwonenden, maar ook ver daarbuiten, maken mensen zich zorgen.

16.000 varkens op elkaar gepakt in kale hokken, ze zullen nooit buiten komen en geen enkele ruimte hebben om zichzelf te zijn. Bij een stalbrand of de uitbraak van een ziekte is de ramp niet te overzien.

En dat in een tijd waarin duidelijk is dat we de veestapel drastisch moeten inkrimpen om de natuur te beschermen, is het simpelweg onacceptabel dat er een nieuwe megastal komt.

Megastallen verdringen de kleinere familiebedrijven. In de afgelopen tien jaar is het aantal kleine bedrijven gehalveerd. Dit terwijl het gemiddelde aantal varkens per bedrijf verdubbeld is.

Dieren worden niet meer als levende wezens gezien, maar als louter economische objecten. 

Dus college, stop met die onzin neem het verlies van 1,2 miljoen waar u toendertijd een handtekening voor hebt gezet voor lief. 

Motie Stop Megastal

Initiatiefnemer: GroenLinks Almelo. Mede-indieners: SP, Leefbaar Almelo, D66, PvdA

En mede ondersteunt door de Partij Vrij Almelo

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op 9 en 11 november 2021,
Constaterende dat

 Het College van B en W van plan is aan de maatschap Dekker, gevestigd aan de Schout Doddenstraat
60, een vergunning te verstrekken voor een zgn. Megastal;

 Het gaat om een uitbreiding van de veestapel met ruim zestienduizend varkens en biggen;

 Er een contract is afgesloten met daarin vastgelegd de ontbindende voorwaarden;

Overwegende dat

 Hier al jaren veel verzet tegen is uit de omgeving, o.a. uit Aadorp;

 Er veel bezwaar tegen is vanuit dierenwelzijn visie; Een Megastal ondanks moderne technieken toch een groot stikstof probleem veroorzaakt;

 Dit voor de natuur en milieu (o.a. in Natura 2000 gebieden Engbertsdijksvenen en het Wierdenseveld)

voor grote problemen zorgt;

 Stikstof emissies woning- en wegenbouw projecten op slot kan zetten;

 De voorwaarde voor contract ontbinding weliswaar geld kost;

 Het bedrag niet geheel weg is omdat de grond en opstallen ook een waarde blijven
vertegenwoordigen;

Verzoekt het college

 Alles in gang te zetten om het contract met de maatschap Dekker uit 2016 z.s.m. te kunnen
ontbinden;

 En de hieruit voortkomende (afkoop) kosten te accepteren en PM op te nemen in de begroting;

En gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag stemming: ( 9 raadsleden voor de motie en 22 raadsleden tegen.

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply