Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Antwoord op vragen fractie Partij Vrij Almelo inzake aardgas als duurzame brandstof
Categories: Zonder rubriek

Brussel bestempelt aardgas als duurzame brandstof

Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat de Europese Commissie op het punt om aardgas aan te wijzen als ’duurzame brandstof’.’’ De EU wil dit zelfs zien als groene investering.
Een citaat uit een artikel van de Telegraaf:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1973281422/europese-commissie-aardgas-is-duurzame-brandstof

Een interessant artikel, aangezien de gemeente Almelo druk bezig is plannen te ontwikkelen om de eerste Almelose wijken van het aardgas af te helpen. Dit zal dan voor 2030 moeten gebeuren. Deze transitie, die volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) wel 40.000 euro per woning kost, is dus berust op tegenstrijdigheden.

De Partij Vrij Almelo roept het college op om te stoppen met het semi-gedwongen aardgasvrij maken van Almelose woningen. Stoppen met stoken op gas is extra lastig omdat steeds meer mensen bezwaar hebben tegen elektriciteitswinning via het verstoken van biomassa, naast wind- en zonne energie.

Maar ja. Als we de bossen kappen en die in de biomassa-centrale gooien en dan op die plek het vol zetten met zonnepanelen en windmolens, dan helpen we de natuur daar natuurlijk ontzettend mee.

Antwoord op vragen fractie Partij Vrij Almelo inzake aardgas als duurzame brandstof

Behandeld door L.H. Plant

Geachte heer De Olde,

In uw brief d.d. 6 april jl. stelt u een aantal vragen over aardgas als duurzame brandstof.

Hieronder herhalen wij de door u gestelde vragen en voorzien wij deze van een antwoord.

Vraag 1.

Wat is het standpunt van het college aangaande de ontwerptekst van nieuwe regelgeving van de Europese Commissie, dat aardgas een duurzame brandstof is?

Antwoord:


Het college volgt het standpunt van het ministerie van Economische Zaken: “In Europa werken we toe naar 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Dat verandert niet. Wel wordt in de EU gewerkt aan de zogenoemde taxonomie, een kader waarmee bepaald wordt of private investeringen als duurzaam gelabeld mogen worden. De duurzaamheid van aardgas is een gevoelig onderwerp omdat sommige EU landen nog van steen- en bruinkool af moeten. Nederland is verder in de energietransitie en in onze context blijft het belangrijk om van het aardgas af te gaan. Nederland zet in op een zo ambitieus mogelijke invulling van de Europese taxonomie en daarbij pleiten wij voor een wetenschappelijke basis voor de kaders die bepalen wat wel of niet als duurzaam gezien wordt”. Overigens is onlangs bekend geworden dat de Europese Commissie gasgestookte energiecentrales voorlopig niet gaat opnemen in een lijst met duurzame investeringen van de Europese Unie.

Vraag 2.

Bent u op de hoogte, dat in buurlanden zoals Duitsland en België aardgas juist wordt gezien als duurzaam en onderdeel is van de energietransitie en bewoners hiervoor zelfs subsidie krijgen?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij van op de hoogte. Landen als Duitsland en Polen verwarmen veelal nog op kolen en/of stookolie. Aardgas is in vergelijking met deze brandstoffen milieuvriendelijker. Echter de landen die nu overstappen op aardgas zijn zich ervan bewust dat aardgas geen eindstation is. Ook die landen zullen op termijn moeten overstappen op duurzame bronnen.

Vraag 3.

Kan het college niet beter stoppen met haar aardgasvrije projecten nu weer duidelijk is geworden dat aardgas volgens de Europese Commissie een duurzame brandstof is en er voorlopig genoeg aardgas is?

Antwoord:


Nee, de Europese Commissie wijst aardgas voorlopig niet aan als duurzame brandstof. Daarnaast heeft de gemeente vanuit het nationale Klimaatakkoord de regie op de energietransitie gekregen. Alle gemeenten hebben zich via de VNG aan het Klimaatakkoord gecommitteerd. Het doel is om uiterlijk in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken.
In Almelo onderzoeken we of en zo ja hoe we woningen en andere gebouwen aardgasvrij kunnen maken conform de door de gemeenteraad op 1 september 2020 vastgestelde Warmtevisie Almelo.

Vraag 4.

Hoe legt u uit, dat Almeloërs die van het aardgas af moeten, de kosten daarvan heel hoog zijn, terwijl inwoners van onze buurlanden juist subsidie krijgen om op gas over te schakelen?

Antwoord:


Zie antwoord 1, de Nederlandse context is anders dan in andere landen.

Vraag 5.

Hoeveel woningen zijn er in Almelo al van het gas af gegaan dan wel gasvrij gebouwd en welk bedrag is er door de inwoners geïnvesteerd in het gasvrij maken van hun woning?

Antwoord:

Gegevens met betrekking tot aardgasvrije bestaande- en nieuwbouw zijn niet voorhanden binnen de gemeente Almelo. Ook gegevens met betrekking tot particuliere investeringen in aardgasvrije woningen zijn niet bekend. Wel kunnen wij u melden dat alle woningen waarvoor na 1 juli 2018 een omgevingsvergunning is aangevraagd aardgasloos zijn gebouwd.

Vraag 6.

Volgens de gewijzigde Gaswet kunnen alleen bestaande gebouwen gebruik gaan maken van gas. Veel Nederlandse gemeenten verlenen ontwikkelaars, particulieren en wooncorporaties wel toestemming voor nieuwbouw met gasaansluiting. Hoe zit dat met Almelo?

Antwoord:


Op 1 juli 2018 is de gewijzigde Gaswet in werking getreden. De wijziging houdt in dat de aansluitplicht voor aardgas is komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat netbeheerders na 1 juli 2018 geen nieuw te bouwen woningen of gebouwen meer mogen aansluiten op het aardgasnet. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsbrief d.d. 16 juli 2018, hierbij is tevens de raadsmotie ‘Gasloze wijken’ d.d. 29 juni 2017 betrokken.

Volledigheidshalve verwijzen wij u naar deze documenten:

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5226293/brussel-taxonomie-regels-investeringen-duurzaam-gas-kernenergie

Wat is nóg idioter dan 1000 huizen per dag van aardgas afkoppelen?

Nederland van het gas af? Daar zou ik mijn geld niet op zetten

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.