Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording vragen aan college B&W hulp “verwarde personen”

Wanneer is iemand met verward gedrag ook een verward persoon?

De informatie-uitwisseling tussen organisaties kan beter. Na een verblijf in de cel of een overnachting bij de hulpverlening worden deze mensen veelal weer pardoes op straat gezet, vaak zonder betrokken instanties te waarschuwen. Dat is vragen om nieuwe problemen. De politie pakt de overlastgever weer op, zet hem een half uur achter een kopje thee. Soms wordt er nog een psychiater bijgehaald, maar die ziet dan een inmiddels gekalmeerd persoon. Hup de straat weer op en de cyclus begint opnieuw.”

Behandeld door S. Straatman
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen raadsfractie Partij Vrij Almelo inzake personen met verward gedrag

Geachte heer De Olde,

Namens Partij Vrij Almelo heeft u schriftelijke vragen aan ons gesteld met betrekking tot de opvang van mensen met verward of onbegrepen gedrag.

Hieronder beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1.

Uit berichtgeving blijkt dat het aantal mensen met verward cq onbegrepen gedrag jaarlijks stijgt. Zo ja, klopt dit bericht en wat is de status in onze gemeente?

Antwoord:

Landelijk stijgt het aantal meldingen over personen met verward gedrag (zogeheten E33-meldingen) al jaren, zo ook in Almelo. Echter het afgelopen jaar lijkt dit aantal in Almelo te zijn gestabiliseerd: het aantal E33-meldingen in Almelo is in 2020 (735) nauwelijks gestegen in vergelijking met 2019 (731).

Vraag 2.

Welke organisaties zijn bezig met de aanpak, in welke rol en met hoeveel mensen?

Antwoord:

Er zijn meerdere organisaties betrokken bij de aanpak. Denk aan de politie waar meldingen over incidenten met mensen met verward binnen komen, het meldpunt verward gedrag Twente (uitgevoerd door de GGD), behandelaren van bijvoorbeeld de GGZ van de Dimencegroep, hulpverleners die outreachend werken binnen bemoeizorg, de gemeente (adviseurs van de teams in onze uitvoering Sociaal Domein en team Veiligheid) tot en met welzijnsorganisaties die preventief werken. Ook Ambulance Oost is bijvoorbeeld betrokken bij het project Streettriage en het Openbaar Ministerie als het gaat om de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ). Het aantal mensen is niet te kwantificeren omdat de medewerkers van de genoemde organisaties zich met velerlei thema’s bezighouden, waaronder personen met verward gedrag.

Vraag 3.

Kan het college aangeven of alle personen met zorgwekkend gedrag in beeld zijn? Zo ja, wat is het precieze aantal en op welke manier worden deze mensen behandeld?

Antwoord:

Voor het aantal meldingen in Almelo, zie ons antwoord op vraag 1. De gemeente werkt met een integrale aanpak en een monitor om van incidentmeldingen in beeld te brengen wat de achterliggende problematiek is en welke aanpak daarbij passend is. Elke melding wordt onderzocht en doorgezet voor passende vervolgzorg. Dit blijft maatwerk en wordt onder andere in de beoordeling bepaald of er sprake is van acute crisis, mate van gevaar van de persoon met zorgwekkend en/of verward gedrag voor zichzelf of de omgeving en de bereidheid van betreffende persoon tot het aanvaarden van zorg. De gemeente is wel deels afhankelijk van signalen en meldingen, waardoor het niet mogelijk is om alle personen met zorgwekkend gedrag in beeld te hebben. Denk hierbij aan zorgmijders zonder een sociaal netwerk die geen overlast of incidenten veroorzaken.

Vraag 4.

Is het college bereid om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van meldpunten te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Wij hebben geen signalen ontvangen dat de bestaande meldpunten niet toegankelijk of niet (voldoende) bereikbaar zijn. In het kader van de invoering van de WvGGZ is in 2019 juist geïnvesteerd in het verbeteren van de mogelijkheden om melding te maken van personen met verward gedrag in de vorm van een regionaal meldpunt verward gedrag. De lokale
zorgstructuur is goed aangesloten op het meldpunt en zij weten elkaar goed te vinden.

Vvraag 5.

Welke mogelijkheden zijn er om een melding te doen over niet acute situaties rond personen met verward gedrag?

Antwoord:

Voor niet-acute situaties kan er door iedereen gemeld worden bij: Het Meldpunt verward gedrag Twente, uitgevoerd door de GGD (https://www.ggdtwente.nl/pu bl iek/toezicht-advies-en-zorg/meld punt-verward-gedragtwente). En bij Bemoeizorg, uitgevoerd door o.a. Avedan, Tactus, Dimence (https://www.avedan.nl/gemeentepagina/bemoeizorg-almelo/). Daarnaast kunnen signalen/vermoedens van personen met verward gedrag worden gedeeld met het wijkteam, consulent van een woningcorporatie, wijkagent, wijkregisseur, etc. In veel gevallen zullen zij doorverwijzen naar het regionale meldpunt.

Vraag 6.

Vindt u niet dat er beter naar de familie moet worden geluisterd zodat er een procedure kan worden opgestart voor verplichte zorg?

Antwoord:

Vanaf de invoering van de Wet verplichte GGZ kunnen familieleden en naastbetrokkenen een melding doen om een onderzoek tot het eventueel inzetten van verplichte zorg te starten. Familie kan een melding doen bij het meldpunt, op basis waarvan een triage plaatsvindt of er bijvoorbeeld een zorgmachtiging nodig is. Gedurende het onderzoek zijn er ook meer
mogelijkheden voor familieleden en naastbetrokkenen om hun inbreng te geven.

Vraag 7.

Is de opvang van personen met verward gedrag direct na de incidentmeldíng goed geregeld? Wiens verantwoordelijkheid is het dat dit goed geregeld is?

Antwoord:

Bij een incidentmelding wordt een beoordeling gemaakt door een deskundige of er sprake is van een acute crisis, of de persoon of de omgeving gevaar lopen en of een opname nodig is. Ook als er geen sprake van acute crisis of gevaar is, kan alsnog besloten worden om een zorgmachtiging aan te vragen. Ook als er geen zorgmachtiging wordt
aangevraagd of wordt afgegeven, wordt vervolgzorg aangeboden. Hierbij worden de mogelijkheden wel begrensd door de bereidheid van de persoon om deze zorg te aanvaarden. De regie rond incidentmeldingen ligt bij het Meldpunt Verward gedrag Twente.

Vraag 8.

Welke maatregelen is het college bereid te nemen om de noodzakelijke zorg betreft verwarde personen in onze stad op dit punt te borgen?

Antwoord:

Het college heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om zorg voor mensen met verward gedrag te (laten) organiseren, waarmee een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag is gerealiseerd, samen met de ketenpartners.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

https://www.trimbos.nl/kennis/verward-gedrag

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.