Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen perspectiefnota 2021
Categories: Zonder rubriek

Voorzitter,
Vandaag stelt de gemeenteraad de perspectiefnota vast die dit jaar 49 bladzijden beslaat. Wij zullen een aantal belangrijke punen gaan benoemen:

Het vertrekpunt, de programma begroting 2021, liet een mooi perspectief zien met oplopende saldi tot 1,2 miljen euro in 2024. In deze perspectiefnota wordt het financieel meerjarenperspectief uit de programmbegroting geactualiseerd.

Het effect van de landelijke verkiezingen is echter nog steeds niet volledig helder: er is o.a. nog slechts ten dele duidelijkheid over de herziening van het zorgstelsel en de financiering, zoals de herijking van het gemeentefonds, waarbij kleinere gemeenten, zoals Almelo, zouden moeten gaan inleveren voor nòg meer inwonertal gerelateerde subsidie aan armoedemagneten zoals de 4 grootste gemeenten van Nederland.

Dezelfde gemeenten die echter zeer hoog scoren qua vluchtende jonge gezinnen naar buiten de randstad, krimpen getalsmatig dus. In dit geval zouden krimpende gemeenten zoals Amsterdam qua inwonertal juist minder recht hebben op de inwonertal gerelateerde uitkering uit het Gemeentefonds en groeigemeentes zoals Almelo juist méér uitkering uit het gemeentefonds ! Vooralsnog moet Almelo vanaf 2022 jaarlijks 240.000 euro inleveren.

De samenleving (onze inwoners) moet centraal staan. Ook in ons beleid: de dingen die we doen zijn gericht op het versterken van de samenleving. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat onze inwoners in Almelo kunnen blijven wonen ook als ze ouder worden: dat ze dan kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zo blijven sociale verbanden in stand. Maar is onze woningvoorraad nog wel toekomstbestendig, passend bij de behoefte van onze inwoners? Zijn er genoeg woningen voor jongeren, voor gezinnen, maar ook voor ouderen? 

De afgelopen periode heeft de Partij Vrij Almelo vaak aandacht gevraagd voor het onderwerp veiligheid. Naast onze provinciale rol als het gaat om toezicht en handhaving van milieunormen, hebben we met name aandacht gevraagd voor ondermijning: het verweven raken van de onder- met de bovenwereld. Drugscriminaliteit, het witwassen van geld, mensenhandel, allemaal zaken die helaas ook in Almelo spelen. We willen graag in 2022  dat het nieuwe college daar meer werk van gaat maken, samen met de gemeenten en met onze partners binnen de veiligheidsregio.

In hoeverre zijn er mogelijkheden dat Almeloërs, zonder beperkingen, kunnen gaan functioneren als steun en toeverlaat voor Almeloërs mèt beperkingen? Als dit via een officiële stichting of vereniging gaat met een ANBI-status is vrijwilligerswerk tot 1750 euro per jaar immers belastingvrij en wellicht een steuntje in de rug voor meer koopkracht bij de Almeloër èn lokale economie. Geef daar als lokale overheid dan ook veel meer bekendheid aan !

In Almelo zijn meer banen dan er beroeps-bevolking is, waardoor er, wellicht onnodig, relatief meer bijstandsgerechtigden zijn dan in andere gemeenten met dezelfde grootteklasse. Wellicht dat er van gemeentewege veel meer overleg moet komen tussen gemeentelijke arbeidsconsulenten en bijstandsgerechtigden of bij- of omscholing wellicht een oplossing voor hen is?

En dan de klimaatverandering die een feitelijke ontkenning van oorzaken is. Het klimaat veranderd immers nooit. Hooguit eenmaal in duizenden jaren dat de wereld enkele procenten iets kouder of warmer werd waardoor ooit onder andere enkele prehistorische diersoorten zoals dinosaurussen zijn verdwenen. Het leefklimaat verslechterd overigens wèl doordat Nederland, op de ministaatjes Monaco en San Marino ná, het meeste overbevolkte landje van Europa werd en wereldwijd zelfs tot de top tien behoort.

Maatregelen op het gebied van energie en klimaat houden de gemoederen bezig, maar inwoners zijn ook bezorgd voor de financiële consequenties. Wie gaan de kosten van de energietransitie dragen? De ontwikkelingen en innovaties op dit gebied nemen momenteel een grote vlucht. Maar is het verstandig gasloos te bouwen? Het rapport van de Algemene Rekenkamer aangeboden aan de 2de kamer heeft aangegeven dat “van het gas af gaan” vooralsnog niet de juiste oplossing is. Bijkomend voordeel voor Nederland is dat we ons ondergrondse gasnet van vele tienduizenden kilometers in tact laten.

Waarom niet meer aandacht voor zon op grote- en kleine daken in Almelo? Op dit moment staat de energieteller op 35 megawatt via circa 35 hectare grote daken en 18 hectare op kleine daken. Op zich zijn dit nuttige ontwikkelingen mits we uiteraard minstens 160 zonuren per jaar halen, ook in Almelo.
Het idee van meerdere zonneparken dan die aan de Aadijk lijkt ons echter in de 1e plaats een aanslag op de broodwinning van onze Almelose boeren waardoor onze betaalbare voedselvoorziening nog verder in het gedrang komt.

Inmiddels is bewezen dat windmolens voor mensen ernstige gezondheidsschade met zich meebrengt. De gezondheid van mensen, en waarschijnlijk ook van dieren en planten, wordt aangetast door het constante zoemgeluid van de wieken, als een vliegtuig dat nooit weggaat, en de slagschaduw waardoor vele inwoners in de omgeving van Almelo in een knipperlicht huis komen te wonen. Minder bekent zijn de desastreuze gezondheidsgevolgen van het laagfrequente onhoorbare geluid dat windturbines produceren. Windmolens stellen ons continue bloot aan trillingen die door het lichaam worden opgevangen en het lichaam ziek maken. De prijs die de inwoners van Almelo en omgeving betalen voor deze grootschalige opwek van windenergie is te hoog, ongewenst en bovendien onnodig.

Het belangrijkste punt wat wij hier willen maken is dat de inwoners niet de dupe mogen worden van de kosten die de energietransitie met zich meebrengt. Warmte netten aanleggen klinkt veelbelovend, maar is erg kostbaar en heeft grote impact op de omgeving. Misschien heeft waterstof wel de toekomst? Of kernenergie? Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Jaarlijks overlijden minstens 12.000 Nederlanders vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Blootstelling aan fijnstof, ozon en stikstofdioxide veroorzaakt en verergert longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Bij 1 op de 5 Nederlandse kinderen met astma is het ontstaan van de ziekte gerelateerd aan stikstofdioxide. Nederland is hierin koploper van Europa ! Bron: https://www.longfonds.nl/gezondelucht/

Aanpak van de overlast is vooral een zaak van de gemeenten, vindt staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Die kunnen iemand een stookverbod opleggen, maar hebben vaak moeite om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van hinderlijke rook.

Wij willen graag eindigen met het onderwerp democratische vernieuwing (innoveren). Een belangrijk vraagstuk  van onze tijd. Het huidige politieke systeem rekent namelijk zowel lokaal als landelijk op minder draagvlak en vertrouwen van inwoners. Inwoners voelen zich niet altijd meer goed gepresenteerd door politieke partijen. Zij willen graag zelf invloed uitoefenen op de zaken die hen dagelijks aangaan.

Burgerparticipatie is vooralsnog een wassen neus. “Als je wilt participeren, ga dan ook met de burgers tót en mét de besluitvorming het hele proces door. En ga niet zeggen: bedankt voor de ideeën, we nemen het mee’. Daarna moet je maar zien wat er gebeurt, en dat is vaak het tegendeel.

Ze organiseren het zo dat de uitslag van de inspraak voorgekookt is.”

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.