Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Niet van het aardgas af
Categories: Zonder rubriek

Op de eerste plaats is het niet Haalbaar en Betaalbaar’, En we kunnen bewoners bovendien niet dwingen van het gas af te gaan. 

Dringend advies vanuit Eindhoven van energie-hoogleraar David Smeulders. We doet er beter aan nu niet van het aardgas af te gaan. De kosten zijn gigantisch en het zorgt juist voor méér CO2-uitstoot. 

Motie Partij Vrij Almelo ‘NIET VAN HET AARDGAS AF’

De gemeenteraad van Almelo bijeen op 29 juni 2021

Constaterende dat:

– Ons buurland Duitsland (ook een EU-land) subsidie verstrekt aan burgers die aansluiten op aardgas;

– Nederland voorzien is van een complete infrastructuur (o.a. leidingnet) voor de distributie van gas;

– In 2022 de Groningse gaskraan dicht gaat;

– Gronings gas laagcalorisch is en buitenlands gas hoogcalorisch;

– De Nederlandse overheid er naar streeft om haar burgers van al het gas af
te krijgen;

– De in Nederland gevestigde industrie, inclusief bedrijven die zich in ons land willen vestigen, wél nog gebruik mogen blijven maken van / c.q. aansluiten op ‘buitenlands hoogcalorisch aardgas’ en dus alleen van het Groningse gas af moeten;

– De industrie grofweg driekwart van al het gas verbruikt en de burger slechts ongeveer één kwart;

-De Nederlandse overheid nu reeds ‘hoogcalorisch gas’ afkomstig uit het buitenland in speciale daartoe gebouwde ‘stikstofcentrales’ omvormt tot voor ons bruikbaar ‘laagcalorisch gas’;

-De meeste Cv-ketels in Nederland ook aangepast kunnen worden voor gebruik van ‘hoogcalorisch gas;

Overwegende dat:

– Onze inwoners, met de omschakeling naar o.a. warmtepompen (huidige stand van techniek), niet alleen direct geconfronteerd worden met exorbitant hoge kosten (o.a. aanschaf apparatuur en een fors extra elektriciteitsverbruik) maar ook indirect via o.a. de bijdrage aan SDE- subsidie;

– Deze omschakeling daarenboven ook niet efficiënt is; die stroom moet namelijk ergens in een centrale worden opgewekt wat onveranderd gepaard gaat met vervuiling en daarenboven ook nog met transportverliezen (negatieve balans);

– Het landelijke elektriciteitsnet vooralsnog niet in staat is om aan de toenemende vraag naar (“GROENE”) energie te voldoen (leveringszekerheid) en er daardoor miljarden moeten worden geïnvesteerd;

– Gas een relatief schone energiebron is in vergelijking met o.a. kolen, bruinkool en biomassa;

– Gascentrales wel aardgas blijven verstoken om elektriciteit op te wekken, dit terwijl de burger door de overheid onder druk gezet wordt om van aardgas af te stappen (typisch voorbeeld van ‘het paard achter de wagen spannen’);

– De grootschalige omschakeling van ons aardgasnet op waterstof, voor zowel huishoudens als industrie, vooralsnog een stap te ver is;

Draagt het college op:

Er namens het college bij de rijksoverheid op aan te dringen om het beleid inzake aardgas te herzien en aardgas als energiebron niet alleen voor de industrie, maar ook voor de burger te continueren, ook al betekent dat dat er een extra volume hoogcalorisch aardgas uit het buitenland moet worden geïmporteerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Resultaat stemming:

Voor:

Partij Vrij Almelo, Democraten.nu, Forum voor Rechts, Lijst Cete, PVV.

Tegen:

CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, LAS, Leefbaar Almelo, PvdA, SP, VVD.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.