Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Over Regionale Energiestrategie Twente
Categories: Zonder rubriek

Behoud van het Twentse landschap

Overheden bundelen hun krachten om van de energietransitie een succes te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe samenwerking met de maatschappij.

De RES is een document waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen en op welke termijn. En welke aanpak/strategie de regio hanteert om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen. Het Klimaatakkoord is ondertekend en daarmee is de discussie gestart hoe we aan de gestelde voorwaarden moeten gaan voldoen in onze eigen regio.

Onder het motto “samen de stap maken” geeft Twente in de Regionale Energie Strategie Twente invulling aan de gezamenlijke afspraken met betrekking tot duurzame energieopwekking. De gemeente Almelo is daar dus onderdeel van.

Op vrijdag 11 juni 2021 werd door de stichting “Behoud Twents Landschap” een brief naar de gemeente Almelo gestuurd met een aantal kritische kanttekeningen voor zover dat nog kon worden meegenomen in de besluitvorming en op dinsdagavond 22 juni 2021 werd het voorstel de Regionale Energiestrategie met 25 voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

De Partij Vrij Almelo heeft diverse keren gezegd dat de doelen die de RES nastreeft onrealistisch, onhaalbaar en onbetaalbaar te vinden en sowieso af te haken als het gaat om het verplicht van het gas af halen van alle woningen. Want waarom moeten we hier van het gas af terwijl in buurlanden wordt geïnvesteerd in het gasnet??

MOETEN we de doelen halen door het plaatsen van windturbines en zonnevelden dat in vele andere Twentse gemeenten navolging krijgt? Welke ruimte hebben we als raad dan nog? Welke alternatieven zijn er nog?

Vragen aan college B en W van Almelo

Geacht college,

1, Hebt u kennis genomen van de brief die werd gepubliceerd bij de ingekomen stukken op 14 september 2021 die door de stichting “Behoud Twents Landschap” aan alle Twentse gemeenteraden, waaronder de gemeente Almelo is gestuurd?

2, Duidelijk is (zoals de brief vermeld) dat de zoekgebieden voor wind en zon niet afgestemd zijn met de lokale samenleving. Bent u het daar mee eens? 

3, Bent u op de hoogte dat er inmiddels al 5 Twentse gemeenten zijn, die zich hebben uitgesproken voorlopig tegen de plaatsing van windturbines te zijn?

4, Bent u het met ons eens dat wij denken dat het besluit van de 5 gemeenten genomen is vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen?

5, De RES is een regionaal samenwerkingsverband. Hoe is de stand van zaken op dit moment betreft de regionale samenwerking RES ?

6,  Vind u niet gelet op bovenstaande en op de brief van de stichting “Behoud Twents Landschap” dat wij pas op de plaats moeten maken met de RES ?

7, Kunnen we die mallewagen nog doen stoppen of worden ons natuurlandschap en boerenland alsnog schaamteloos verkwanseld aan de hoogste bieder?

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.