Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Sturing op woningvoorraad via de Wbmgp
Categories: Zonder rubriek

Wet Bijzondere maatregelen

Het college stelt aan de raad voor om akkoord te gaan met de toepassing van de Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook vaak de Rotterdamwet genoemd. Deze wet maakt het mogelijk om in gebieden, waar de leefbaarheid ernstig onder druk staat, aparte regels op te stellen over de toegang tot de woningmarkt. Dit heeft als doel de leefbaarheid te verbeteren door te sturen op een betere balans in de bevolkingssamenstelling. In de afgelopen maanden is er samen met de woningcorporaties en de politie intensief samengewerkt aan deze aanvraag.

Er wordt voorgesteld om de wet op twee manieren toe te passen. Enerzijds door woningzoekenden die in het verleden overlast hebben veroorzaakt niet in aanmerking te laten komen voor huisvesting in een aangewezen gebied. Anderzijds door mensen met inkomen uit arbeid (of uit zelfstandig beroep/bedrijf, pensioen, vut-regeling of studiefinanciering) voorrang boven andere woningzoekenden te geven op vrijkomende woningen. In beide gevallen geldt dat alleen voor aangewezen gebieden.

Het op deze manieren sturen op leefbaarheid deed de gemeente al langer. Omdat dit alleen nog mogelijk is voor gebieden waar de Wbmgp van kracht is, wordt de voortzetting van het beleid nu via de Wbmgp aan de gemeenteraad voorgesteld.

Almelo is van oudsher een arbeidersstad, voortkomend uit het textielverleden. De woningvoorraad in Almelo bestaat dus ook oorspronkelijk uit veel arbeiderswijken. De toegepaste Rotterdamwet vanwege de grootstedelijke problematiek (Wbmgp) is beleidsmakers in verschillende Nedelandse steden niet ontgaan. Ook Almelo lijkt mee te willen doen aan deze strijd, waardoor er divers beleid opgesteld moet worden om het proces van gentrification aan te wakkeren die van toepassing zouden kunnen zijn in Almelose wijken.

https://www.gemeente.nu/ruimte-milieu/wonen/rotterdam-verbetert-toegang-woningmarkt/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gentrificatie

Reactie:

Met de woonvisie voortkomend uit de algehele stadsvisie wordt al jaren een toekomstbeeld geschetst die tot doel
heeft om hoogopgeleide beroepsbevolking met een hoger inkomen de stad Almelo in te trekken. Gezien het feit dat het overgrote deel van Almelo onder de gemiddelde inkomensgrens zit valt het gevoerde beleid wat Almelo nu voor oog heeft meteen op. (Zie het debat dat gevoerd is over sociale woningbouw).

Een wet (Rotterdamwet) die het mogelijk maakt om overlastgevers als nieuwe huurders te weren uit wijken of straten waar al sprake is van ernstige problemen met de leefbaarheid, kunnen wij van harte ondersteunen.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.