Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
ALMELO, Begroting 2022
Categories: Zonder rubriek

Stadhuis Almelo

Voorwoord:

Dit begrotingsvoorstel bestaat uit 182 pagina’s met relatief kleine lees-letter waarin wij 122 arceringen hebben genoteerd vanwege open vragen en nogal wat ontbrekende getallen, met name over 2020 en zelfs eerder. Met name dit laatste is jammer en is wellicht te wijten aan tijdsdruk voor de gewaardeerde architecten van deze begroting. Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te voorzien van commentaar.

De pagina’s:

3. De gemeente Almelo is erin geslaagd om een negatieve (!) algemene reserve van 20,7 miljoen eind 2015 in 7 jaar om te buigen in een verwacht positief saldo van 25 miljoen eind 2022, dus wellicht een concrete verbetering van 45,3 miljoen euro. Dit betekent dus ook dat Almelo al enige tijd niet meer onder verscherpt toezicht staat van de Provincie Overijssel en de artikel 12 status niet meer van toepassing is !

5. Corona in de begroting 2022:
De recente corona versoepelingen bieden voor vele Almeloërs in 1e instantie wel weer perspectief, doch nieuwe zorgen duiken inmiddels op met duurdere levensbehoeften, een hogere energie- en benzineprijs alsmede de woonlasten voor een gemiddeld gezin met een koopwoning gaan er in 2022 vooralsnog stelselmatig op achteruit.

6. Financieel perspectief:
Ook het financieel meerjarenperspectief lijkt ten opzichte van de eerdere perspectiefnota over 2021 iets te verbeteren. Dankzij aanvullende middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid lijkt het financieel perspectief te verbeteren en kan er tot 2025 7 miljoen gereserveerd worden in het stadsontwikkelingsfonds w.o. een aanvalsplan tegen laaggeletterdheid en de inzet van schulden specialisten.

Het beleidsinhoudelijk programma voor 2022 geeft de aanpak van laaggeletterdheid aan, alsmede twee pilots voor jeugdhulp. Persoonlijk zetten we grote vraagtekens bij dit laatste omdat jeugdhulp in de 1e en de laatste plaats een taak en verantwoordelijkheid is voor de ouders van minderjarige kinderen tot 18 jaar en niet voor de Almelose samenleving.

7. Ten aanzien van het programma veiligheid zou er minder reactief en op basis van incidenten geacteerd moeten worden, doch meer op ervaring, inzicht bij wijkagenten in de wijken en voorspellend vermogen en met name dat laatste ontbreekt er nog wel eens aan bij politici.

Met het voortzetten van het aardgasvrij maken voor 3, reeds door de raad geselecteerde gebieden, is de Partij Vrij Almelo niet blij omdat dit niet alleen kapitaal-derving betekent vanwege de kostbare ondergrondse gasleidingen, maar ook ten koste gaat van onze hardwerkende agrariërs.

9. Financieel Meerjarenperspectief:
Uit het laatst bekende herverdeeleffect uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid blijkt dat Almelo vanaf 2023 een structureel voordeel heeft van 312.000 euro. Dit komt goed uit want de aanvankelijk begrote parkeeropbrengsten vallen door het toegenomen thuiswerken immers met 200.000 tegen.

14. Kapitaallasten:
Ook de komende jaren verwacht het College van B & W dat herfinanciering van bestaande leningen, bij onverminderd rentebeleid in Brussel, mogelijk blijft tegen een nòg lagere rente dan nu het geval is.

15. Aanvullende middelen gemeentefonds:
Almelo ontvangt in 2022 circa 7,85 miljoen extra uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid, hetgeen de solvabiliteit van de gemeente extra zal verbeteren.

17. Informatiebeveiliging bij de gemeente Almelo krijgt tegenwoordig extra veel aandacht door de hack van cybercriminelen bij het Hof van Twente, maar ook door de dagelijkse diefstal van (persoons) gegevens bij gemeente en bedrijven. Hiertegen is inmiddels 185.000 euro gereserveerd. Of het wat uit gaat halen moeten we afwachten.

18. Digitalisering van bouwdossiers:
Op dit moment ligt er nog 550 meter (!) papieren bouwdossiers mèt bouwtekening. Het is wenselijk dat deze archieven vanwege de tijdsdruk zo snel mogelijk gedigitaliseerd worden wat een zeer arbeidsintensief, dus kostbaar proces is op het gemeentehuis. In het huidige tempo zou het echter over 10 jaar (!) nog niet afgerond kunnen zijn. Het wordt dan ook hoog tijd dat hierover binnenkort een discussie tussen gemeenteraad en college ontstaat.

Versterken vastgoedbeheer:
Medewerkers van vastgoedbeheer verklaren dat er al jaren onvoldoende capaciteit is om het beheer van de gemeentelijke vastgoedobjecten op peil te houden, alsmede om ondersteuning te verlenen aan verschillende projecten, zoals het nieuwe zwembad, verbeteren brandveiligheid en de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed. Vastgoedbeheer is echter geen overheidstaak, maar een private aangelegenheid is waarvoor veel voorspellend vermogen vereist is.

20. Begrotingssaldo:
Hierbij valt ons op dat voor Bestuur en ondersteuning in 2022 39,6 miljoen gereserveerd is en dit in 2025 begroot is op 52,7 miljoen, dus 33% méér. Een verklaring ontbreekt over deze toename. Des te meer op-merkelijk omdat bij 8 andere begrotingsonderdelen op dezelfde pagina nauwelijks grote toenames zijn ?

23. Ambitie:
Zoals je bij de gemiddelde Almeloër moet doorvragen voordat hij, soms verbaasd, zijn trots over Almelo met je deelt. Het is dan ook niet voor niks dat omliggende plattelandsgemeenten als Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden zich liever geopolitiek wil verbinden met Almelo als regionaal alternatief van Enschede. Of is dit een voorzetje van Almelo voor een gemeentelijke herindeling/samenvoeging met de vier bovengenoemde plattelandsgemeenten, zodat Almelo flink kan groeien ?

25. Meer aantrekkelijk binnenstadskwartier:
Zo wil men de ruimtelijke kwaliteit van Almelo versterken via gevel-subsidies om eigenaren om gevels van panden aantrekkelijker te maken. Uiteraard met goedvinden van de lokale schoonheidscommissie !

29. Werkgelegenheid:
In Almelo speelt de unieke, maar tegelijkertijd ook bizarre situatie dat er meer banen beschikbaar zijn, dan er beroepsbevolking is en tòch heeft Almelo 90% méér bijstandsgerechtigden dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse ? Wellicht is het een idee dat er gespecialiseerde arbeidsconsulenten ingezet worden die gaan overleggen met de bewuste bijstandsgerechtigden ?

Almelo Nederland
Personen mèt bijstandsuitkering per 1000 inwoners van 18 jr. en oudere (Bron CBS 2021) 73,7 47,0
Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd
(Bron CBS 2021) 35,4 17,1
Alleenstaande met bijstandsuitkering 15,0 9,01
(Bron CBS 2020)

Woningaanbod:
Onderzoek heeft aangetoond dat Almelo relatief veel woningen in het goedkope segment heeft, zowel koop als huur. Menige buitenstaander zou jaloers zijn op een dergelijk ‘luxeprobleem’ want in de rest van Nederland wordt immers steen en been geklaagd over de extreem hoge woonlasten. Wellicht is het een idee voor het college dit via de landelijke media kenbaar te maken ?

Almelo Nederland
Woning naar eigendom 2020 54,6% 22,8%
Bron: BAC/ABF/2021

31. Ondersteunen van Almeloërs met bijstand en problematische schulden:
Door al vroeg jongeren te onderwijzen op het gebied van geld, draagt men wellicht bij aan het duurzaam voorkomen van financieel ongezond gedrag en het ontstaan van onbetaalbare schulden. Zo hebben meerdere banken, onder druk van toezichthouder KIFID, inmiddels hun absurde rentes voor rood staan, terecht aanzienlijk verlaagd, zodat de geldlener weer sneller zijn schuld kan afbetalen en een langdurig complexe geldnood, met alle risico’s van dien, voorkomen wordt.

Almelo Nederland
Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoning 18,3% 14,3%
Bron: Lokale Monitor Wonen 2019

32. Intensivering van handhavingsbeleid:
Bij het aanvragen van een uitkering dient er, met schriftelijke toestemming van de aanvrager, uiteraard en onverkort gecontroleerd te worden op vermogen in het oorspronkelijke thuisland.

33. Bedrijventerreinen:
Almelo is erg in trek bij het bedrijfsleven en staat ook bekend als een MKB-vriendelijke gemeente. De vraag naar bedrijfsgrond overstijgt echter het beschikbare aanbod en in de regio. Het aantal bijstandsgerechtigden in Almelo is echter relatief veel vergeleken met veel andere gemeenten. Wellicht is het een idee om het werken voor bijstandsgerechtigden aantrekkelijker en kansrijker te maken bij sollicitaties door ze via ervaren en gediplomeerde arbeidsconsulenten bij te scholen met allerlei vakopleidingen. Want er is, ook in Almelo, een groot tekort aan geschoolde bouwvakkers en gediplomeerd zorgpersoneel in de ziekenhuizen vanwege opvolgende pandemieën. Uiteraard wordt het inkomen ná het behalen van hun, gesubsidieerde bijscholing substantieel aantrekkelijker dan een sobere bijstandsuitkering.

38. Minder fossiele energie en meer duurzame energie? :
De aanleg van 2 nieuwe zonneparken mag van gemeentewege niet gesubsidieerd worden omdat dit wellicht ten koste gaat van boeren, burgers èn voedselvoorziening voor de Almeloërs. Het leven in Almelo wordt immers al steeds duurder met elkaar opvolgende pandemieën zoals het geval is met corona, kosten levensonderhoud, energie en benzine.
Een uitzondering maakt de Partij Vrij Almelo voor zonnepanelen op daken van burgers en bedrijven. Met name is het interessant om daken van meer dan 100 m2 op kantoorgebouwen te voorzien van zonnepanelen, mede omdat deze niet horizonvervuilend of dier onvriendelijk zijn zoals nu wèl het geval is met windmolens. Dit in tegenstelling tot windmolens die geld kosten als er geen of weinig wind staat en ook nog eens gezondheidsklachten veroorzaken bij de Almeloër.

39. Vervanging van de huidige openbare verlichting met 11.000 LED-armaturen lijkt een goed idee, doch Almelo heeft helaas verzuimd om er een prijskaartje voor de Almeloër aan te hangen.
Het gebruik van eenmalige plastic waterflessen of bekers zou men kunnen verminderen door een aantrekkelijke statiegeld vergoeding te verstrekken bij inlevering.

41. Thuiswerkers:
Almeloërs werken veel thuis, maar het thuiswerken zal eerst fiscaal aantrekkelijker moeten worden anders loont het niet. Bovendien missen veel thuiswerkers het fysieke werkoverleg met zijn of haar collega’s.

43. Programma veiligheid:
Almelo is nog steeds een zeer onveilige stad qua overvallen per 10.000 inwoners vergeleken met de rest van Nederland met 0,5 in Almelo en 0,3 gemiddeld in Nederland. (Bron: Politie 2e kwartaal 2021). Een en ander vind onder meer zijn oorzaak in het feit dat er nog altijd veel meer bijstandsgerechtigden zijn dan banen in Almelo. Solliciteren en werken zou bevorderd kunnen worden met een gemeentelijke aanvulling aan de werkgever.

Almelo Nederland
Straatroof per 10.000 inwoners 0,41 0,14
Bron: Politie 4e kwartaal 2020
Totaal misdrijven per 10.000 inwoners 39,01 34,35
Bron: Politie 2e kwartaal 2021
Levensdelict per 10.000 inwoners 0,23 0,14
Bron: Politie 2e kwartaal 2021
Jongeren met jeugdreclassering, % van alle 0,5 0,3
Jongeren tussen 12 – 23 jaar
Bron: CBS Jeugd/2e Halfjaar 2020
Geluidshinder per 10.000 inwoners 16,00 11,97
Bron: Politie juni 2020 – juli 2021

44. Cybercriminaliteit:
Dit is niet alleen een lokaal probleem in Almelo, maar ook in Nederland en zelfs internationaal grensoverschrijdend! Het is dan ook van groot belang dat er een nauwe samenwerking ter bevordering van maatschappelijke weerbaarheid voor een ieder bij de Saxion Hogeschool.

Radicalisering en polarisatie:
Almeloërs voelen zich vaker achtergesteld dan nieuwkomers. Een en ander vindt zijn oorzaak in het feit dat Nederland al decennia koploper is qua overbevolking in Europa. En daar ontstaat uiteraard steeds meer onvrede over. Inmiddels zijn er al 12 van de 26 EU-lidstaten die van mening zijn dat het open grenzen verdrag van Schengen uit 1985 al vele jaren zeer ernstig achterhaald is en dat nieuwkomers in de eigen regio opgevangen dienen te worden. Deze gevoelens van onvrede worden bovendien alleen maar sterker door opvolgende kwesties met corona, toenemende kosten levensonderhoud, benzine en energie.

45. Programma Veiligheid:
Dit klemt des te meer omdat dit programma tussen 2020 èn 2021 meer dan gehalveerd is van 309.000 naar 133.000. Uitleg hierover ontbreekt.

46. Effecten coronacrisis:
Polarisatie zal helaas des te langer van kracht blijven als de maatregelen van overheidswege uitblijven. Des te groter wordt ook de kloof tussen voor en tegenstanders van de maatregelen. Dit kan, ook in Almelo, zorgen voor maatschappelijke onrust, zeker als de situatie vraagt om nieuwe maatregelen en restricties uit Den Haag, zoals een nieuwe lockdown. Er ontstaan dan ook extra risico’s voor openbare orde en veiligheid als de bereidheid ontbreekt om met elkaar in gesprek te gaan over de tegenstellingen en te kijken naar gezamenlijke oplossingen. Tevens kunnen de maatregelen, door wellicht onderbezette politiekorpsen, zorgen voor minder vertrouwen in de overheid als de problemen te lang duren.

49. Gecombineerde leefstijl interventie (GLI):
Vanuit de VNG ontvangt Almelo geluiden voor meer weerbaarheid tegen corona. In 2020 was dat nog 9.600 euro en in 2021 kwam een uitvoeringsbudget beschikbaar van 40.000 euro. In de loop van 2 jaar zullen dan ook 100 Almeloërs begeleid gaan worden om een structurele verbetering van gezondheid en leefstijl te realiseren via minder roken, drinken, drugsgebruik, gewicht en meer (wellicht gesubsidieerde) fitnessbegeleiding.

50. Project vroegtijdige schoolverlaters in Almelo:
De doelstelling is om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in Almelo terug te brengen. Getallen ontbreken helaas, terwijl dat er voor heel Nederland 20.000 is. Heeft U een verklaring voor deze weglating ?

51. Aanvullende middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid:
Deze middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid zijn voor 2022 begroot op 7,84 miljoen doch zijn voor 2025 verlaagd naar 3,83 miljoen. Een toelichting hiervoor ontbreekt echter !

52. Regionale samenwerking in Twente:
Het is m.i. wel een vereiste dat er regionaal gewerkt wordt aan een eenduidig beleid dat primair gericht is op het voorkomen van onjuiste bestedingen van zorggeld.

54. Aanpak laaggeletterdheid:
Aanpak van laaggeletterdheid is een veel voorkomend en weerbarstig probleem dat sinds het Open Grenzen Verdrag van Schengen in 1985 voor allochtonen in de praktijk op bijna alle leefgebieden belemmeringen opwerpt en daardoor hun zelfredzaamheid en zelfstandige participatie in onze samenleving ernstig bemoeilijkt. Daarnaast zorgt het voor een extra beroep op tal van sociale voorzieningen en veroorzaakt daardoor grote maatschappelijke kosten voor o.m. Almelo. Desalniettemin hoopt het college dat de kosten van deze zorg kunnen teruglopen van 1,6 miljoen in 2020 naar 484.000 in 2022 ?

69. Leningen portefeuille:
Ook de komende jaren voorziet het College dat herfinanciering van bestaande leningen tegen een lagere rente kan plaatsvinden. Deze prognose lijkt mij voorbarig omdat rentes afhankelijk zijn van allerlei geopolitieke ontwikkelingen waar het huidige en volgende colleges in Almelo geen of althans zeer weinig invloed op hebben.

72. Lokale belastingen:
Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting vanaf 2023 stapsgewijze te verhogen. Dit lijkt ons gezien de zeer kostenverhogende ontwikkelingen vanwege kosten corona, energie- en benzine en hogere kosten levensonderhoud zeer onverstandig, met name voor zowel middenstand als Almeloërs.

74. Indicatoren orde en veiligheid:
Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstal uit woning en vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners worden correct vermeld over 2017, 2018 en 2019, doch over 2020 ontbreken deze helaas. Wat is hiervan de reden?

80. Absoluut schoolverzuim in Almelo:
Cijfers over het absoluut schoolverzuim over 2018, 2019 en 2020:
Cijfers over Relatief verzuim ontbreken over 2020
Cijfers over voortijdig schoolverlaters VO en MBO ontbreken eveneens over 2020.
Is dit U bekend en op welke termijn kunt U deze informatie herstellen en alsnog een bijlage toevoegen aan dit begrotingsvoorstel ?

82. Indicatoren niet-sporters:
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder ontbreekt. Dit verzuim is echter structureel in 2017 tot en met 2020. Wat is hiervan de reden en op welke termijn beschikt U alsnog over alle gegevens ?
Overige indicatoren:

86. Jongeren tussen 12 en 21 met een delict voor de rechter. Cijfers over 2020 ontbreken. Wat is hiervan de reden?
Kinderen in uitkeringsgezin. Cijfers over 2020 ontbreken. Wat is hiervan de reden?
Werkloze jongeren: cijfers over 2020 ontbreken. Wat is de reden van deze weglatingen/omissies?
Jongeren met jeugdhulp. De cijfers tussen 2017, 2018, 2019 en 2020 lopen op van 9,8 respectievelijk 10,0, 12,8 en 13,4%. Wat is hiervan de oorzaak? Aangezien dit geen overheidstaak is, maar in de 1e en laatste plaats een taak is voor de ouders vragen wij ons af in hoeverre U in overleg bent met deze ouders over hùn verantwoordelijkheid en de gewenste takenoverdracht ?

90. Hernieuwbare elektriciteit:
De hernieuwbare elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa bedroeg in Almelo tussen 2017, respectievelijk 2018 en 2019 slechts 1,1%, respectievelijk 2,3% en 6,4% dus verre van de vereiste 100% voor alle Almeloërs. Het zal U duidelijk zijn dat het op deze wijze niet opschiet met bovengenoemde energiebronnen. Heeft U inmiddels al nagedacht over snellere, meer rendabele energiebronnen zoals één of meer mini kerncentrales in de regio of op kortere termijn aardgas via de Nord Stream Gasleiding, kort over de grens in Duitsland, respectievelijk Rusland ? Deze laatste mogelijkheid heeft als niet-onbelangrijke meerwaarde dat de huidige kostbare ondergrondse aardgasleidingen niet verloren gaan en optimaal functioneel blijven.

93. Woonlasten in Almelo:
De gemeentelijke woonlasten voor een eenpersoonshuishouden verschillen niet of nauwelijks met een (onbeperkt) meerpersoonshuishouden terwijl m.i. Almelo had moeten uitgaan van het beginsel “de vervuiler betaalt”. Het controleren van aantallen inwoners adres is m.i. eenvoudig na te gaan via de gemeentelijke Basis Administratie (GBA) Landelijk zijn er al vele gemeenten inmiddels overgegaan op inwonertal gerelateerde berekeningen. Op welke termijn denkt het college over te gaan op een veel rechtvaardiger heffing ?

97. Lokale heffingen:
De rioolheffing van 5,16% in 2022 wijkt sterk af van de gemiddelde heffing in Almelo van 1,3%. Wij vragen ons hierbij af wat hiervan de uitleg is.

98. Hervorming lokaal belastinggebied:
De volgende kabinetsformatie is voornemens om op te koersen naar ander lokaal subsidiebeleid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil, in samenspraak met 352 gemeenten een kleinere financiële afhankelijkheid van de Rijksoverheid realiseren, hetgeen zeer waarschijnlijk betekent dat er op termijn veel minder geld gaat naar lokale overheden. Dit lijkt mij uiterst ingrijpend, ook voor Almelo, die al tientallen jaren voor 60 tot 80% afhankelijk is van financiële ondersteuning door Den Haag.

99. Precariobelasting:
Precario is een gemeentelijke belasting voor ondernemers die gebruik maken van gemeentegrond, zowel bovengronds als ondergronds. De (ambtelijke) perceptiekosten bedragen circa 30% van de opbrengsten van jaarlijks 60 miljoen en worden vooral veroorzaakt doordat er veel controles nodig zijn om vast te stellen hoeveel gemeentegrond er daadwerkelijk en rechtmatig in gebruik wordt genomen door de ondernemer. Veel ondernemers zien hier vaak de noodzaak niet van in en er zijn gemeentes die deze heffing dan ook niet meer hanteren, mede uit bescherming van de ondernemer die toch al zo kwetsbaar is geworden vanwege voortdurende pandemierisico’s, lockdowns en andere restricties.

105. Weerstandsvermogen:
Conform de in november 2020 door de raad vastgestelde kadernota is het streven naar een weerstandsvermogen van 1,2. Bij minder dan 1,0 ontstaat er weer een verscherpt provinciaal toezicht en wordt een lokaal besturen van college en gemeenteraad aanzienlijk lastiger.

105. ‘Glazen huis’:
De hogere verwachting van de Almeloër is, al of niet anoniem, duidelijk hoorbaar via de ‘social media’ en zorgt er dan ook voor dat de gemeente Almelo en haar verkozenen zich voortdurend bevinden in een ‘glazen huis’. Dit betekent ook dat niet iedereen meer een mandaat ambieert in de politiek., zowel lokaal als landelijk.

106. Top 3 Financiële risico’s:
Deze zijn: ontoereikende zorgbudgetten, ondermijning of cyber crime, of medewerkers die worden geconfronteerd met agressief gedrag.

109. Een ‘terugtredende landelijke’ overheid:
Met verwijzing naar pagina 98 van deze begroting 2022 wijs ik U op de a.s. hervorming van het lokale belastinggebied voor alle 352 gemeenten w.o. Almelo. Deze hervorming komt er op neer dat ook Almelo veel meer moet gaan doen, ditmaal echter zònder dezelfde massale financiële steun van de jaarlijkse honderden miljoenen (Algemene uitkering en Gemeentefonds van de Rijksoverheid) die Almelo, nu krijgt. Dit zou kunnen betekenen dat dit grote invloed heeft op het solvabiliteitsrisico of weerstandsvermogen van de gemeente Almelo. Er worden op deze pagina echter wel heel optimistische percentages worden genoemd, uiteenlopend van 9 tot zelfs oplopend naar zelfs 19% weerstandsvermogen in 2025.

112. Civieltechnische kunstwerken en waterbouwkundige constructies:
In 2020 is het aantal kunstwerken en waterbouwkundige constructies in Almelo onderworpen aan een inventarisatie die voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen (NEN2767). Dit areaal is echter groter gebleken dan waar we tot nu toe van uitgingen. Gebleken is immers dat er aanzienlijk meer civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, oeverconstructies en kademuren) zijn in Almelo, hetgeen betekent dat er wellicht veel meer onderhoudsuitgaven komen. De consequenties ontbreken helaas vooralsnog !
Zorgplicht jegens Almeloërs:
Dit betekent tevens dat de gemeente Almelo meer risico’s met schadeclaims loopt met veel meer kunstwerken. In hoeverre heeft het college haar aansprakelijkheidsverzekering hierop aangepast vragen wij ons dan ook af ?

113. Kwaliteit van de straatverlichting:
De grootschalige overgang naar LED verlichting zou de kwaliteit van het areaal in Almelo een flinke impuls moeten geven. Er resteert echter nog wel een flinke opgave, omdat de technische levensduur van 20 jaar veelal is overschreden, hetgeen grote valrisico’s voor de Almeloërs met zich mee brengt. Hierbij vragen wij ons af in welke mate Almelo inmiddels aan-sprakelijk is gesteld voor ongelukken vanwege dit achterstallig onderhoud? Gaarne hierover Uw antwoord !
Langs het deel F35 van de Wierdensestraat zijn nieuwe masten geplaatst met slimme dynamische verlichting, voorzien van bewegingsdetentie, waarbij wij ons afvragen wat hiervan de meerwaarde is en of dit niet in strijd is met het recht op privacy voor de Almeloër ?

115. Taakveld Openbaar Groen en openluchtrecreatie:
In Almelo staan 40.999 bomen. Op een totaal van 72.849 inwoners is dit 0,7 boom per Almeloër. Dit is slecht nieuws want méér bomen zorgen immers juist voor méér CO2 opname wat in Almelo dus niet het geval is. In Utrecht is het nog slechter gesteld met het aantal van 177.885 bomen op 365.000 inwoners, dus 0,5 boom per inwoner. Bij een nog grotere gemeente zoals Amsterdam, ook met een Groen Links regiem, is het met 0,3 boom per inwoner nòg veel slechter gesteld. De gemeente Rozendaal daarentegen steekt daarentegen super gezond af met 200.000 bomen en dat is met 128 bomen per inwoner een zeer gezonde toekomst. Dus wellicht is het een idee voor een gezond ouder worden om een flink aantal bomen te gaan planten in Almelo !

129. Strategische huisvesting:
De corona maatregelen hebben de kijk op werken in Almelo op kantoor veranderd. Veel ambtenaren willen ook ná de maatregelen deels thuis en deels op kantoor blijven werken. Ofwel ‘hybride’ werken. De ervaringen leiden tot een herijking van het werkplekconcept in het gemeentehuis. Ook een werkplek in het nieuwe gemeentehuis wat nog niet zo lang geleden vele tientallen miljoenen euro’s koste en waar het personeel, uit angst voor een besmetting, niet meer zouden durven of willen werken. In hetzelfde prestigieuze gemeentehuis komen nu wellicht heel veel vierkante meters leeg te staan. In hoeverre heeft het wellicht zin om deze meters te transformeren tot serieuze appartementen voor Almeloërs? Is daar inmiddels al over nagedacht vragen we ons af ?

137. Wat gaan we in 2022 doen ?
Het college wil de online dienstverlening nog verder verbeteren, zodat er op termijn wellicht 10% meer volume online wordt afgenomen, dan in 2022. 1 op de 6 – 7 Almeloërs is echter digibeet. Heeft het college hier al een oplossing voor gevonden ?

142. Majeure projecten:
Men heeft het over door de gemeenteraad benoemde ‘majeure’ projecten. Wat bedoelt de gemeente met ‘majeure’ en is het niet veel beter voor een betere uitleg aan de gemiddelde Almeloër om meer Jip en Janneketaal te gaan hanteren ?

Tot zover met het doorspitten van deze begroting.

Partij Vrij Almelo

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply