Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
NAJAARSRAPPORTAGE ALMELO 2021
Categories: Zonder rubriek

Stadhuis van Almelo

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te analyseren waarbij punt 39 wel heel duidelijk opviel.

https://hetccv.nl/onderwerpen/wapens-en-jongeren/gemeenten/inleveractie-wapens-2021/

3. De gemeente Almelo streeft naar 100% dekking voor de afvalstoffenheffing waarbij we ons afvragen of dit wel inwonertal gerelateerd is. Zo niet, dan betalen alleenstaanden namelijk vrijwel even veel als kinderrijke gezinnen terwijl men uit zou moeten gaan van het beginsel ‘de vervuiler betaald’. Dus o.i. is het beter en recht-vaardiger te heffen naar rato van het aantal inwoners per adres. Nu wordt er in 273-305 euro 2021 betaald door alleenstaande respectievelijk gezinnen, dus een verschil van slechts 32 euro per jaar.

4. De Rijksoverheid compenseert via een zogeheten ‘coronavoorschot’ gemeenten w.o. Almelo vanwege derving belastingen zoals toeristenbelasting, parkeerbelasting, terras-, precario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden en oninbaar verklaarde lokale heffingen vanwege corona.

6. De totale bijstelling van de najaarsrapportage komt uit op een voordelig saldo van 9,51 miljoen euro waarbij we ons afvragen in hoeverre Almelo moet afdragen aan ‘Den Haag’ vanwege het zogeheten ‘schatkistbankieren’ ?

11. De Belastingdienst concludeert dat Almelo niet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van reiskosten-vergoeding over 2020. Almelo heeft bezwaar aangetekend tegen de uitleg van de fiscus. In hoeverre is hierover inmiddels al iets bekend ?

12. Almelo wil eigen vastgoed afstoten dat niet beleids-matig aan de gemeente is verbonden. Dit lijkt ons nuttig omdat het exploiteren van onroerend goed géén overheids-taak is, maar een strikt private aangelegenheid.
Door de verbetering van de grondexploitatie XL Business-park is de verliesvoorziening alsmede rentetoevoeging over 2020 naar beneden bijgesteld. Hoeveel deze verbetering is, wordt echter helaas niet vermeld. Wanneer is dit bekend ?

14. In 2020 heeft Cogas haar 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. verkocht. Vanuit dit fonds krijgen de Almelose aandeelhouders tot en met 2025 het huidige aanvullend dividend 1,1 miljoen uitgekeerd. In hoeverre heeft dit financiële gevolgen voor de koopkracht van de gasgebruikers in Almelo ?

Fonds sociaal domein: er wordt voorgesteld om 4 miljoen te storten in dit fonds ten behoeve van onder andere ‘jeugdhulp’. Naar onze mening is zorg en verantwoording voor minderjarige jeugd tot 18 jaar in de 1e en laatste plaats een taak voor de ouders, dus NIET via heffingen voor de Almelose belastingbetaler. In hoeverre is het college het hier mee eens en in hoeverre is men dan ook bereid daadwerkelijk te korten op deze zorgtaak ?

25. Buig-aanpassingen: Bij het opmaken van de begroting 2021 zaten we, en dan citeren we, aan het begin van de coronacrisis. Deze pandemie was echter al in maart 2020 zichtbaar, ook in Almelo. We nemen aan dat deze datum een verschrijving is van de auteur van deze begroting ?

WMO-aanpassingen: Er is geconstateerd dat er aan het begin van 2021 een forse afname van de activiteit wassen en strijken is ontstaan in Almelo binnen de huishoudelijke ondersteuning. Wat is hiervan de reden ? Dit klemt des te meer omdat er met name door de coronarestricties een forse toename van minder valide/geïsoleerde Almeloërs is ontstaan dat een extra beroep doet op ondersteuning op maatschappelijke deelname. In hoeverre zijn er bij de gemeente signalen hierover binnen gekomen?

27. Met name als gevolg van de stijgende verwerkings-kosten voor grofvuil en de hoge vervuilingsgraad van GFT en van PMD-afval staat de afvalbegroting al sinds enige tijd onder druk. Met verwijzing naar pagina 3 in deze rapportage is het wellicht een eenvoudig idee om in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van Almelo het aantal inwoners pèr adres vast te stellen waardoor een inwonertal gerelateerde afvalstoffenheffing kan worden opgelegd. De resultaten van deze vaststelling zien we met belangstelling tegemoet !

36. Bij de jaarverantwoording 2020 is op basis van de risicoanalyse geconcludeerd dat de grondexploitatie-begrotingen reëel zijn opgesteld en dat het neerwaarts risico thans circa 3,8 miljoen euro bedraagt. Het negatieve karakter dezes zou wellicht kunnen verminderen als er meer aandacht gegeven wordt in de landelijke media aan wonen in Almelo. Dan moet er echter wèl meer aanbod komen in het aantal woonhuizen en appartementen. Het tegengestelde gebeurt nu: tussen maart 2018 en februari 2019 is het woningaanbod immers gehalveerd van 268 naar 133. Dit is opmerkelijk: niet alleen vanwege de gunstige gemiddelde koopprijzen van 322.000 euro vergeleken met de rest van Nederland van 457.000 euro (Bron: waarstaatgegemeente.nl), maar ook nog eens het feit dat de gemeente Almelo voor iedere extra inwoner een extra ondersteuning ontvangt uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid van 2377 euro per nieuwe inwoner per jaar.

Des te meer gunstig voor Almelo omdat de landelijke bijdrage uit dit fonds aanzienlijk minder is met 1863 euro per jaar en Almelo dus aanzienlijk bevoordeelt wordt. (Bron: waarstaatjegemeente.nl) Transformatie van meer bedrijfspanden panden in Almelo naar gesplitste woningen of appartementen zou daarbij goed van pas kunnen komen.

38. Wij waarderen het dat Almelo in het voorjaar van 2021 is gestart met het uitvoeringsplan ‘Gecombineerde Leefstijl Interventie’ (GLI) met informatie aan volwassen inwoners met een minimuminkomen en overgewicht of zelfs obesitas. Met name een actie tegen suikerhoudend voedsel en van overheidswege gesubsidieerde fitness zorgt m.i. bovendien voor meer persoonlijke weerbaarheid tegen pandemieën zoals corona. Dus deze subsidie verdient hiermee zichzelf terug !
Wellicht is een en ander te wijten aan het feit dat in Almelo relatief maar liefst 35,2% van de 66+ers een bijstand gerelateerde uitkering heeft terwijl dat in Nederland slechts 17,0% is. Bron CBS 2000 + waarstaatjegemeente.nl
Ook het aantal alleenstaanden met bijstandsuitkeringen is in Almelo met 15% veel hoger dan in Nederland met 9,0% Bron CBS + waarstaatjegemeente.nl

De vraag naar bedrijvenkavels is in Almelo nog steedsgroot en overschrijdt zelfs het beschikbare aanbod. Dat is een prima ontwikkeling voor de lokale economie waar steeds meer Almeloërs profijt van gaan hebben. Het is bovendien verheugend dat Almelo inmiddels ook in de top 10 van de MKB vriendelijke steden in Nederland behoort.

Banen per 1000 inwoners van 15-64 Jaar (2020)

Almelo 905,7%

Nederland 795,9%

Exporterende vestigingen (CBS 2019)

Almelo 8,4%

Nederland 6,2%

39. Almelo is aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem waar Almeloërs over criminaliteit en misdaad kunnen doorgeven. Het is overigens wèl de vraag in hoeverre de Almelose gemeenteraad zich realiseert dat de hulp aan digibeten, ook in Almelo, ernstig te kort schiet. Volgens onderzoek van het CBS van 26-2-2019 hebben we in Nederland met 2,5 miljoen digibete inwoners. Omgerekend in Almelo is dat wellicht 1 op de 6 tot 7 inwoners.

Ook zou Almelo in het kader van ‘beter voorkomen dan genezen’, ook meer gebruik kunnen en moeten gaan maken van laag- drempelige en eenvoudig fysiek aanspreekbare wijkagenten als extra ‘ogen en oren’ in de Almelose wijken. In hoeverre is hier reeds wordt voorzien vragen wij ons dan ook af ! Extra 24/7 geopende politiebureaus is wellicht ook een oplossing.

Uitkomsten van de site https://www.waarstaatjegemeente.nl

Almelo Nederland.

Het aantal overvallen per 10.000 inwoners was in het 2 e kwartaal 2021

Almelo 0,55%

Nederland 0,03%

Het wordt dan ook hoog tijd dat er preventief gefoulleerd gaat worden in Almelo op wapenbezit.


Zedenmisdrijven 2020 per 10.000 inwoners.

Almelo 5,88%

Nederland 4,13%

Brandstichting 2e kwartaal 2021 per 10.000 inwoners.

Almelo 0,27%

Nederland 0,17%

Levensdelicten 2e kwartaal 2021 per 10.000 inwoners.

Almelo 0,23%

Nederland 0,14%

Jongeren tussen 12 en 23 jaar met jeugd- Reclassering, 2e halfjaar 2020

Almelo 0,5%

Nederland 0,3%

Verboden wapenbezit en – handel per 10.000 inwoners

Almelo 4,92%

Nederland 3,79%

Politie 2020-2021 Vernieling per 10.000 inwoners

Almelo 16,00%

Nederland 11,90%

Winkeldiefstal per 10.000 inwoners

Almelo 29,27%

Nederland 19,7%

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.