Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Niet te aanvaarden; niet acceptabel; onduldbaar; niet verteerbaar gedrag
Categories: Zonder rubriek

De aanpak van overlast blijft zorgelijk

Het beleid hiervoor komt niet echt van de grond. De corporaties kunnen er over meepraten. Nachtelijke excessen, intimidatie en geweld zijn aan de orde van de dag. Zijn de middelen om extreem lastige huurders aan te pakken wel toereikend?

De meldingen die geregeld bij de Partij Vrij Almelo binnenkomen getuigen dat er weinig wordt gedaan om de gemoederen te bedaren. Vaak zijn het al heel lang goede bekenden van de politie……..en van de woningcorporatie. Bemiddeling of een waarschuwing wil vaak wel helpen maar wat als een probleem hardnekkig is? Heel vaak durven klagers niet met naam en toenaam aangifte te doen, want de kans is aanwezig dat de overlastveroorzaker verhaal komt halen. Heel vaak krijgen de corporaties de dossiers niet rond. Zonder een juridisch medewerker red je het niet meer. Als het lukt om met ondertekende verklaringen van omwonenden de gang naar de rechter te maken, ben je minimaal een jaar verder. Nu is het zo dat meer omwonenden gedwongen gaan verhuizen door overlastsituaties dan veroorzakers.

Mensen buiten de samenleving plaatsen, dat doen wij niet graag in Nederland. Minderheden moeten integreren, cliënten moeten externaliseren. Maar wat doen we in situaties waarin alle politiek correcte opties zijn uitgeput? En waarin mensen in feite zichzelf buiten de samenleving plaatsen?

We hebben het hier over extreme burenoverlast: mensen die hun buren terroriseren en daar niet mee willen ophouden. Alles is al geprobeerd:  praten, bemiddelen, melden bij een meldpunt, dreigen met huisuitzetting. Niets helpt, de afspraken worden niet nagekomen, de terreur gaat door. Dus dan maar huisuitzetting. Maar waar naar toe?

Iedereen in de buurt wil hen kwijt maar bijna niemand wil zijn vingers branden aan een oplossing. Toch lijkt er een oplossing te zijn die stand lijkt te houden. En die zowel de buren en de asocialen een zucht van verlichting doet slaken.

Bij zo’n heikel onderwerp gaat altijd veel energie zitten in het zoeken naar de juiste benaming. “Hufterhutten en “aso-containers zijn niet echt benamingen die bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie. In Denemarken heten ze rare huizen voor “rare leefwijzen”. Dat klinkt zo gek nog niet. Men kan daar lawaai maken, rotzooi rond de woning zetten, een bouwvallig schuurtje timmeren en de boel verwaarlozen. Dat betekent dan wel dat je net als hinderlijke bedrijven buiten woongebieden wordt gehuisvest. Kleine woonlocaties op afstand van mogelijke omwonenden.

Kortom het zou allemaal kunnen, ook hier in Almelo en wel binnen de huidige beleidskaders. Nu alleen nog de medewerking van de gemeente, woningcorporaties en opvanginstellingen die het daadwerkelijk gaan beproeven.

Harry de Olde

https://www.tubantia.nl/almelo/weer-huurder-in-psychische-nood-die-in-almelo-de-buurt-onveilig-maakt-je-merkt-de-angst-bij-de-buren~a03716c9/

Op 21 september 2011 stelden wij onderstaande vragen, is er in die tijd al wat veranderd?

Aan: Partij Vrij Almelo

Geachte heer de Olde,

Naar aanleiding van uw vragen in uw mail van 21 september 2011 delen wij u het volgende mee.

Heeft de burgemeester als hoofd van de politie kennis van deze problemen die steeds vaker in Almelo voorkomen en kan de burgemeester de raad informeren over haar kijk op de toedracht van het een en ander?

De burgemeester heeft wekelijks overleg met de politie. Daarbij worden eventueel ook conflictsituaties in buurten besproken. Inhoudelijke kennis van de dossiers is noodzakelijk om het handelingsperspectief te kunnen bepalen voor het oplossen van het probleem. De politie, in de meeste gevallen de wijkagent, wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen in conflicten met betrekking tot b.v. geluidsoverlast. Maar dat geldt ook voor andersoortige hinder zoals parkeeroverlast, hondenpoep, rommel op straat, vandalisme, vernielingen, te hard rijden, e.d.  Bij conflicten in de buurt gaat het vaak om langslepende problemen, maar ook om zaken van incidentele aard.  Wij constateren overigens geen negatieve trend met aantoonbaar meer (ernstige) gebeurtenissen. Dat blijkt ook bijgevoegd overzicht van de burenruzies in Almelo en Twente.

Bent u het met ons eens dat we de hufters in Almelo geen ruimte meer moeten gunnen?

Wonen is een grondrecht voor een ieder, zonder aanzien des persoons. De gemeente neemt haar zorgplicht voor de huisvesting van alle inwoners serieus. Daarin past niet dat de gemeente mensen vooraf gaat screenen om bepaalde personen te kunnen weren.

Hoe luidt de instructie voor medewerkers van de politie hoe op te treden bij trammelant tussen buren?

De buurt mag wat van de wijkagent verwachten als er problemen zijn. Dit is een kerntaak van de wijkagent. De wijkagent zal daarbij ook een beroep op de bewoners zelf doen. De politie is namelijk niet de enige die zich in moet zetten voor een veilige en leefbare wijk. Dit is een verantwoordelijkheid voor iedereen (bewoners, ondernemers, gemeente, politie, enz.) die allemaal belang hebben bij een veilige en leefbare wijk.  De politie wil weten wat er leeft en speelt in de wijk. Daarom steken agenten dagelijks hun voelhorens uit. Zij zijn zichtbaar aanwezig, praten met mensen, controleren, bekeuren overtreders en houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten.  

Waar en hoe kunnen betrokken buren verhaal halen om zo gauw mogelijk tot een oplossing te komen?

Zie hiervoor onder 3. De stelregel is dat buren er zelf voor moeten zorgen dat problemen worden uitgesproken en opgelost. Lukt dat niet dan kan de wijkagent worden ingeschakeld.  Als de politie tegen strafbare feiten wil optreden dan  moeten overtredingen wél moet worden aangetoond.

Heeft de burgemeester zich al eens persoonlijk met een zaak bemoeid?

De burgemeester heeft zich meer dan eens persoonlijk bemoeit met buurtconflicten.

Wat is de opvatting van de burgemeester in al deze zaken?

Er zijn buren die het echt te bont maken op de meest ongelegen tijden. Mensen raken dan getergd door de overlast. Sommige buren weten niet eens dat ze overlast veroorzaken. Andere buren gaan er zonder meer vanuit dat ze wel wat van hun buren zullen horen zodra zij overlast veroorzaken.

Overlast van buren moet bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Onenigheid tussen buurtgenoten heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. Het gaat vaak te ver om politie of andere instanties meteen in te schakelen. In dat geval kan buurtbemiddeling uitkomst bieden. De gemeente zal het initiatief nemen voor het introduceren van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. De methode die de bemiddelaars gebruiken, werkt drempelverlagend en maakt gelijkwaardige communicatie mogelijk. Vrijwilligers kunnen veel aandacht besteden aan herstel van het contact tussen de partijen. In de praktijk blijken de betrokkenen deze ruimte nodig te hebben voor de erkenning van het probleem, de uitwisseling van emoties en de zoektocht naar een oplossing.

Deelt de burgemeester met de PVA de inschatting dat het politieoptreden bij burenruzie vaak niet goed gaat, en dat achter het uit de hand lopen van het conflict over het politieoptreden misschien wel eens een structurele oorzaak of oorzaken zou kunnen liggen. Zo ja, welke zouden die oorzaken kunnen zijn?

De huidige APV op grond van artikel 2.60 biedt voldoende mogelijkheden om handhavend op te treden. Daarnaast kunnen burgers een civiele procedure starten in het kader van artikel 5.37 BW.  De functie van wijkagent is juist mede bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid op wijk- en buurtniveau te bevorderen en in stand te houden.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,

de secretaris,                  de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Niet te aanvaarden; niet acceptabel; onduldbaar; niet verteerbaar gedrag”

  1. H. de Groot schreef:

    De cijfers op de site Waarstaatjegemeente.nl betreft leefbaarheid en veiligheid zijn schrikbarend voor Almelo.

Leave a Reply