Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Algemene beschouwingen programmabegroting 2022
Categories: Zonder rubriek

Voorzitter,

De gemeente Almelo is er in geslaagd om een negatieve algemene reserve van 20,7 miljoen eind 2015 in 7 jaar om te buigen in een verwacht positief saldo van 25 miljoen eind 2022, dus wellicht een concrete verbetering van 44,3 miljoen euro. Dit betekent dus ook dat Almelo al enige tijd niet meer onder verscherpt toezicht staat van de Provincie Overijssel en de artikel 12 status ook niet meer van toepassing was !

De recente corona versoepelingen bieden voor vele Almeloërs in 1 e instantie wel weer perspectief, doch nieuwe zorgen duiken inmiddels op met duurdere levensbehoeften, een hogere energie- en benzineprijs alsmede de woonlasten voor een gemiddeld gezin met een koopwoning gaan er in 2022 vooralsnog stelselmatig op achteruit. Dankzij aanvullende middelen uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid lijkt het financieel perspectief te verbeteren en kan er tot 2025, 7 miljoen gereserveerd worden in het stadsontwikkelingsfonds waaronder een aanvalsplan tegen laaggeletterdheid en de inzet van schulden specialisten. 

Door de afwezigheid van enige vorm van georganiseerde wijkaanpak hebben we de afgelopen jaren een groei van incidenten meegemaakt op het gebied van jeugdoverlast, vernieling en leefbaarheid. Het gevolg van al deze activiteiten is dat wijkagenten nauwelijks meer in hun wijken komen. Het vertrek van de politie uit de wijk draagt bij aan een voedingsbodem voor de ontwikkeling van ondermijnende criminaliteit en overlastsituaties. 

Maar wie is nu mijn wijkagent? Veel inwoners weten de laatste tijd niet goed bij wie ze met vragen terecht kunnen. Denk je aan een wijkagent, dan krijg je een bepaald beeld voor ogen en dat is eigenlijk “oom agent”, die regelmatig een rondje maakt door de wijk. Kortom, een zichtbaar vertrouwd gezicht. De realiteit is anders.

Voorzitter, In Almelo speelt de unieke, maar ook bizarre situatie dat er meer banen beschikbaar zijn, dan er beroepsbevolking is en tòch heeft Almelo 90 % méér bijstandsgerechtigden dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse.  Landelijk gemeten is dat 73,7 tegen 47.0. https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/werk-en-inkomen/

Almelo is erg in trek bij het bedrijfsleven en staat ook bekend als een MKB vriendelijke gemeente. De vraag naar bedrijfsgrond overstijgt het beschikbare aanbod in de regio.  Wellicht is het een idee om het werken voor bijstands-gerechtigden aantrekkelijker en kansrijker te maken bij sollicitaties door ze via ervaren en gediplomeerde arbeidsconsulenten bij te scholen met allerlei vakopleidingen? Want er is in Almelo, een groot tekort aan geschoolde bouwvakkers en gediplomeerd zorgpersoneel in de ziekenhuizen vanwege opvolgende pandemieën.

Uiteraard wordt het inkomen ná het behalen van hun, gesubsidieerde bijscholing voorgeschoolde Almeloërs veel aantrekkelijker. Het lijkt er intussen op dat de bijscholing alleen bedoeld is voor de kansrijke achter de broek aangezeten groep. De grootste groep langdurig werklozen krijgt nauwelijks aandacht en zit uitzichtloos op de bank en wordt zo blijvend afgeschreven voor de samenleving.

Nog steeds zijn veel ouderen eenzaam. Niet alleen ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar ook bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Vroege opsporing is alleen zinvol als er jaarlijks huisbezoek plaatsvindt. Steek het gesprek breed in, informeer hoe het gaat. Neem de mensen serieus. Behandel ze niet als onmondig of onwillig. We merken dat dat nog steeds gebeurt.

Winkeldiefstallen, geweldsmisdrijven, diefstal uit woning en vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners worden correct vermeld over 2017, 2018 en 2019, doch over 2020 ontbreken deze helaas. Wat is hiervan de reden? Cijfers over het absoluut schoolverzuim over 2018, 2019 en 2020: Cijfers over Relatief verzuim ontbreken over 2020. Cijfers over voortijdig schoolverlaters VO en MBO ontbreken eveneens over 2020. Ook van het aantal jongeren tussen 12 en 21 jaar die met een delict voor de rechter komen ontbreken de cijfers.

We lezen dat de aanpak van laaggeletterdheid een veel voorkomend probleem is in Almelo. Het werpt op bijna alle leefgebieden belemmeringen op en daardoor de zelfredzaamheid en zelfstandige participatie in onze samenleving ernstig bemoeilijkt. Daarnaast zorgt het voor een extra beroep op tal van sociale voorzieningen en veroorzaakt daardoor grote maatschappelijke kosten voor Almelo. Sinds 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor aanpak van laaggeletterdheid. Dat is zeker voor Almelo een grote opdracht.

Almelo is geen boomrijke gemeente. We hebben hier anderhalf boom per inwoner, het zijn 111.385 bomen in totaal. Dit is slecht nieuws, want méér bomen zorgen immers juist voor méér CO2 opname wat in Almelo dus niet het geval is. De gemeente Rozendaal steekt daarentegen super gezond af met 200.000 bomen en dat is met 128 bomen per inwoner een zeer gezonde toekomst. Dus wellicht is het een idee voor een gezond ouder worden om een flink aantal bomen te gaan planten in Almelo en ze niet tegen de vlakte te gooien zoals diverse keren gebeurt is op het XL Businesspark. Gezonde bomen die moeten wijken voor afschuwelijke blokkendozen onder het mom van werkgelegenheid.

In Almelo wonen en werken veel Poolse arbeidsmigranten. Ze komen geheel vrijwillig deze kant op en kiezen er bewust voor om ver van huis op deze manier hun gezinnen financieel te onderhouden. En ze nemen, net als de toenmalige textielarbeiders, een bescheiden slaapplek,  gedeelde huisvesting en goedkope invulling van de vrije uurtjes voor lief. Het college doet er alles en terecht vinden wij om al te profiterende huisjesmelkers, die in hun geldzucht de regels aan hun laars lappen, aan te pakken. Hoeveel arbeidsmigranten zijn er daadwerkelijk in Almelo en waar wonen ze precies? De komende jaren zullen alleen maar meer arbeidsmigranten nodig zijn en dat maakt aanpak huisvesting voor deze mensen noodzakelijk.

Dierenwelzijn is mensenwelzijn, daarom zijn we blij dat in de begroting weer wat uitgebreider aandacht aan wordt gegeven. Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het makkelijk om contacten met anderen aan te gaan. De baten (doelstellingen) moeten verwoord worden in de begroting. Verbetering van dierenwelzijn in de stad, reductie van de zwerfkattenpopulatie, een groot maatschappelijk bewustzijn van belangen en welzijn van dieren in de stad zoals de veiligheid in en rondom losloopgebieden voor honden. 

Wat gaan we in 2022 doen? Het college wil de online dienstverlening nog verder verbeteren, zodat er op termijn 10% meer volume online wordt afgenomen, dan in 2022. 1 op de 6 tot 7 Almeloërs is echter digibeet. Een laptop of smartphone, we kunnen niet zonder. Maar er zijn ook nog veel senioren die compleet niet weten hoe die apparaten werken. Zeker 400.000 tot 500.000 65-plussers in het land, heeft het CBS berekend.

Heeft het college hier al een oplossing voor gevonden ?

De dienstverlenende instanties gaan er vanzelfsprekend vanuit dat alle burgers digitale dienstverlening ook kunnen en willen. Onderzoek bewijst dat dit beleid haaks staat op de realiteit. Het moet mogelijk blijven om gewoon te bellen of langs te komen met een vraag.

Tot slot:
Men heeft het over door de gemeenteraad benoemde ‘majeure’ projecten. Wat bedoelt de gemeente met ‘majeure’ en is het niet veel beter voor een betere uitleg aan de gemiddelde Almeloër om meer Jip en Janneke taal te gaan hanteren ?

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply