Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen geluidsoverlast Schelfhorstpark
Categories: Zonder rubriek

Behandeld door
T. Liedenbaum

23 november 2021

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 11 oktober 2021 schriftelijke vragen gesteld over geluidsoverlast in het Schelfhorstpark.

Middels deze brief beantwoordt het College van B&W deze vragen.

Vraag 1.

Hoeveel en op welke data hebben Festivals met versterkte muziek plaatsgevonden en gaan nog plaatsvinden in het Schelfhorstpark?

Antwoord:

Het college beschikt over registraties die teruggaan tot en met 2017

2021

– 21 augustus (Heavenz festival)


2019:

-10, 11, 12 mei (Historisch festival)

-30 mei (Heavenz festival)

-6 juli (Hob Nob festival)

2018:

-10 mei (Heavenz festival)

-7 juli (Hob Nob festival)

2017:

-12, 13, 14 mei (Historisch festival)

-1 juli (Hob Nob festival)

De gemeente Almelo heeft momenteel nog geen nieuwe aanvragen ontvangen voor een vergunning t.b.v. een evenement met versterkte muziek in het Schelfhorstpark.

Vraag 2.

Hoeveel klachten zijn er tot nu toe ontvangen sinds 2072 bij de gemeente, politie, of andere instanties, van overlast? En wat was de aard van de klachten?

Antwoord:

Aantal meldingen /klachten binnengekomen bij: Gemeente Politie Omgevingsdienst Twente

Heavenz festival 2021 – 3

Historisch festival 2019 – 0

Heavenzfestival 2019 – 4

Hob Nob festival 2019 – 2

Heavenz festival 2018 – 1

Hob Nob festival 2018 – 1

Historisch festival 2017 – 0

Hob Nob festival 2017 – 0

De meldingen /klachten die bij de gemeente binnenkwamen hadden betrekking op geluidshinder en afval. De meldingen /klachten die bij de politie binnenkwamen hadden betrekking op geluidshinder en overlast van een persoon onder invloed van drankdrugs.

Vrag 3.

Ziet het colllege noodzaak om het aantal te houden evenementen in het Schelfhorstpark aan te passen, bijvoorbeeld door een maximaal aantal uren per jaar in te voeren?

Antwoord:

Nee.

Vraag 4.

Aan welke precieze geluidsnormen moeten de evenementen voldoen? En wijken die af van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer? Zo ja, kunt u uitleggen waarom die verschillen erzijn?

Antwoord:

Op grond van het ‘Uitvoeringsbeleid evenementen gemeente Almelo 2016’ mag het geluidsniveau van een evenement niet meer bedragen dan maximaal 85 dB(A) en 99 dB(C) op de gevel van de dichtstbijzijnde woning. De geluidsnormen voor evenementen wijken af van de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Reden hiervoor is dat het
Activiteitenbesluit Milieubeheer betrekking heeft op inrichtingen en dus niet op evenementen. Voor inrichtingen gelden strengere geluidsnormen, omdat de bedrijvigheid van inrichtingen, in tegenstelling tot evenementen, een langdurig of zelfs continue karakter heeft.

Vraag 5.

Welke soorten vergunningen/ontheffingen/toestemmingen heeft een evenement met versterkte muziek in het Schelfhorstpark nodig?

Antwoord:

Om een (muziek)evenement in het Schelhorstpark te mogen organiseren is een evenementenvergunning benodigd op grond van artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Almelo. (Om tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende drank te mogen schenken is daarnaast een ontheffing benodigd op grond van artikel 35 Alcoholwet.)

Vraag 6.

Zodra evenementen met enige regelmaat plaatsvinden binnen een bepaalde begrenzing – en daar is hier sprake van ; een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu verplicht. Is een dergelijke omgevingsvergunning ooit afgegeven? Zo ja kunt u daar inzicht in geven hoeveel en op welke data aan wie dergelijke vergunningen zijn verleend?

Antwoord:

De evenementen die hebben plaatsgevonden in het Schelfhorstpark zijn zeer tijdelijk van aard en zijn daardoor niet aan te merken als inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat een omgevingsvergunning milieu niet vereist is. Er zijn daarom geen omgevingsvergunningen milieu verleend voor evenementen in het Schelfhorstpark.

Vraag 7.

Bij de opbouw en de uitvoering van evenementen wordt vaak gebruik gemaakt van grote op diesellaangedreven stroomaggregaten die fijnstof uitstoten. Gebeurt dat hier ook met betrekking tot het Schelfhorstpark?

Antwoord:

Ja, evenementen die plaatsvinden in het Schelfhorstpark kunnen geen gebruik maken van netstroom en zijn daarom voor hun stroomvoorziening aangewezen op aggregaten.

Vraag 8.

Zo ja, is er ooit voor een evenement op de Schelfhorstpark een vergunning voorde stikstofuitstoot cfgegeven op basis van de Wet Natuur Bescherming (WNBJ voor wat betreft degebiedsbescherming als bedoeld in de WNB. Zo ja, wanneer en aan wie en tot welke periode was die geldig? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

De Provincie Overijssel is het bevoegd gezag als het gaat om het verlenen van natuurvergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming. Navraag bij de Provincie Overijssel leert dat ervoor evenementen in het Schelfhorstparkgeen natuurvergunningen zijn verleend in het kader van Wet natuurbescherming als het gaat om stikstofdepositie (gebiedsbescherming). Er zijn door de provincie tot op heden ook geen aanvragen voor dit type vergunning ontvangen van organisatoren van evenementen op het Schelfhorstpark.

Vraag 9.

Is de provincie Overijssel ooit door de gemeente Almelo over deze stikstof veroorzakende activiteiten op het Schelfhorstpark geïnformeerd? Zo ja we/ke activiteiten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Gezien de (beperkte) aard en omvang van de evenementen op het Schelfhorstpark heeft de gemeente Almelo tot op heden geen aanleiding gezien om de Provincie Overijssel te informeren.

Vraag 10.

Worden er evenementen zoals het commerciële Heavenz festival gesuásidieerd via Almelo Promotie en waar ook stevige entreeprijzen van de bezoekers werden gevraagd?

Antwoord:

Evenementen die geheel of gedeeltelijk vrij toegankelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage via Almelo Promotie. Omdat het Heavenz-festival niet vrij toegankelijk is, is er geen financiële bijdrage vanuit Almelo Promotie aan het Heavenz-festival toegekend.

Vraag 11.

Bent u het met ons eens dat het Heavenz evenement niet voldoet aan het gemeentelijk uitvoeringsbeleid evenementen zoals die is vastgesteld in 20167

Antwoord:

Op dit moment is er sprake van een lopende bezwaarprocedure inzake de vergunning die verleend is voor het Heavenz-festival van 21 augustus 2021. Over lopende bezwaarprocedures doen wij geen uitspraken.

Vraag 12.

Hoe staat het College hier tegenover en hoe worden de belangen van de omwonenden hierin gewogen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 11.

Vraag 13.

Vanuit omwonenden ís behoefte aan een dialoog met het College over het gebied, evenementen die plaatsvinden, maatregelen tegen overlast, hoogte van geluidsnorm, methoden van geluidsmeting en het aantal evenementen. Wílt u gehoorgever aan deze oproep en zo ja, op welke termijn zou u hier gehoor aan willen geven? Zo ja, bent u bereid hiervoor maatregelen te nemen?

Antwoord:

Op het moment dat het evenementenbeleid geactualiseerd wordt zal daarbij ook de mogelijkheid tot inspraak worden geboden (voorafgaand aan de vaststelling door de gemeenteraad). Dit betekent dat omwonenden van het Schelfhorstpark op dat moment de mogelijkheid krijgen om wensen en bedenkingen aan te geven (evenals alle andere inwoners van Almelo, aangezien het evenementenbeleid betrekking heeft op de hele stad).


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Reactie op beantwoording schriftelijke vragen:

Bij vraag 4 antwoordt B&W dat de geluidnormen uit het ActiviteitenBesluit Milieubeheer niet van toepassing zijn omdat een evenement geen inrichting is.

Antwoordt van Partij Vrij Almelo: Dit is niet correct omdat een evenement een inrichting is zodra sprake is van een repeterende activiteit binnen een bepaalde begrenzing en telkens op hetzelfde grondgebied plaatsvindt. Op het Schelfhorst vinden er meerdere evenementen per jaar plaatst. En dat maakt dat een omgevingsvergunning nodig is.

Dat is vaste rechtspraak van de Raad van State, zie bijvoorbeeld het Schuttersfeestarrest.

Reden dat het antwoord op vraag 4 niet klopt.

Het opbouwen en afbreken en het aantal evenementen per jaar maakt dat dit niet zonder een omgevingsvergunning toegestaan is.

Voor elk (of meerdere tezamen) serieus lawaai-activiteit(en) op het Schelfhorstpark is een omgevingsvergunning verplicht. Bij die vergunningverlening worden de belangen van omwonenden (weinig lawaai) afgewogen met de belangen van een evenement (veel lawaai). De geluidsnormen van 85 en 99 dB zijn overigens veel te hoog om dit zonder omgevingsvergunning toe te staan. Het ActiviteitenBesluit staat maximaal 75 dB(A) Lmax toe.

In de omgevingsvergunning komen voorschriften over de maximale dB(A), de tijdsduur en het aantal evenementen per jaar.

Bij vraag 8 is het antwoordt erop niet volledig om reden dat voor activiteiten met stikstofuitstoot vrijwel altijd een vergunning van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is. Dit is de zogenoemde vergewisplicht die B&W heeft. GS moet geïnformeerd worden over een ophanden activiteiten waar nog niet eerder een stikstoftoestemming voor is verleend.

Marcel Middelkamp

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply