Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo inzake landelijke wapen inzamelingsactie
Categories: Zonder rubriek

Geacht college,

De samenleving is de laatste 1,5 jaar regelmatig opgeschrikt door een toename van steekincidenten met jongeren. Vaak realiseren jongeren zich onvoldoende welke risico’s zij voor zichzelf en voor hun omgeving opleveren door het dragen en gebruiken van een wapen. Het merendeel van de jongeren blijkt uit onderzoek een wapen bij zich te hebben voor het geval er iets gebeurt. Ze zeggen er alleen in uiterste nood mee te willen dreigen. Maar de aanleiding is vaak klein.

Ruim 200 Nederlandse gemeenten hebben zich opgegeven om mee te doen met de landelijke wapen inzamelingsactie. Alleen vragen wij ons af waarom Almelo niet meedoet aan deze wapen inzamelingsactie die tijdens de week van de veiligheid van 11 tot en met 17 oktober georganiseerd wordt. Niemand zou zonder vergunning een steekwapen of ander wapen moeten bezitten en al helemaal niet bij zich moeten dragen. Daarovindt de Partij Vrij Almelo het onverstandig dat de gemeente Almelo toch besloten heeft geen veiligheid signaal af te geven.

https://www.gemeente.nu/veiligheid/landelijke-inzamelactie-levert-3300-wapens-op/

Beantwoording vragen:

Behandeld door N. Jong.

26 oktober 2021

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 28 september 2021 schriftelijke vragen gesteld
inzake de landelijke wapen inzamelingsactie (INK/75582).

Middels deze brief beantwoordt het College van B&W deze vragen.

Vraag1,

Bent u het met ons eens dat deze campagne op de eerste plaats tot doel heeft om de
onveiligheidsgevoelens weg te nemen?

Antwoord:

Nee. Doel van deze actie is om het wapenbezit terug te dringen en inwoners bewust te maken
van de ernstige gevolgen die wapenbezit kan hebben.

Vraag 2,

Vindt u niet dat deze actie mogelijkheden biedt om zicht te krijgen op groepen jongeren met
wapens?

Antwoord:

Nee, de actie bood de mogelijkheid om wapens anoniem in te leveren. Door deze anonimiteit is
het niet mogelijk om zicht te krijgen op specifieke groepen met wapens.

Vraag 3,

Hoe registreert de politie momenteel het illegaal bezit van steekwapens en geweldsdelicten
met steekwapens en is deze registratie voldoende? Zo ja, kunt u de cijfers geven? Zo nee, wat is
er nodig om deze registratie te verbeteren en hoe en per wanneer gaat u dat doen?

Antwoord:


Illegaal wapenbezit wordt door de politie geregistreerd op een zogenoemde feitcode.
Registratie op deze feitcode geeft inzicht in het aantal keren dat er illegale wapens door de
politie zijn aangetroffen en in beslag genomen gedurende een bepaalde periode. Ook
geweldsdelicten worden geregistreerd op een aparte feitcode. Deze registraties geven
voldoende inzicht/informatie.
De meest opvallende politiecijfers/registraties worden in een jaarlijks terugkerende presentatie
met de gemeenteraad gedeeld. In overleg met de politie kunnen hierbij ook de
cijfers/registraties ten aanzien van steekwapens en geweldsdelicten met steekwapens worden
meegenomen.


Vraag 4,

Hoe wordt nu opgetreden in Almelo tegen jongeren die een mes of ander steekwapen in bezit
hebben en hoe zijn de ouders hierin betrokken?

Antwoord:


Wanneer er door de politie een mes of ander steekwapen wordt aangetroffen dat valt onder de
verbodsbepaling van de Wet wapens en munitie of er wordt een voorwerp aangetroffen dat
gezien de feiten en omstandigheden niet anders bedoeld kan zijn dan om te gebruiken als
wapen, dan wordt het mes/steekwapen/voorwerp in beslag genomen. Ook wordt dan
procesverbaal opgemaakt dat wordt ingezonden bij het Openbaar Ministerie t.b.v.
strafrechtelijke afdoening. Als het gaat om een minderjarige dan worden ook de ouders van de
jongere geïnformeerd.

Vraag 5,

Ziet het college van B & W wellicht mogelijkheden om harder op te treden, ook tegen ouders
van jongeren, met een mes of ander steekwapen op zak?

Antwoord:


Het (strafrechtelijk) optreden tegen jongeren of de ouders van jongeren die betrapt worden op
illegale wapens is voorbehouden aan politie en justitie.
Het is mogelijk om in de APV een bepaling op te nemen op grond waarvan de burgemeester de
bevoegdheid krijgt om een gebied aan te wijzen waar een algeheel verbod geldt op de
aanwezigheid van messen en andere (steek)wapens (‘algeheel messenverbod’). De aanwijzing
van een dergelijk gebied zal echter wel gebaseerd moeten zijn op een bestuurlijke rapportage
van de politie waaruit blijkt dat een algeheel messenverbod noodzakelijk is in het licht van de
openbare orde. De feiten en omstandigheden zullen een dergelijk verbod dus wel moeten
rechtvaardigen.
De hiervoor benoemde bepaling is op dit moment niet opgenomen in de APV van Almelo en
vooralsnog zien het college en de burgemeester hier ook geen aanleiding toe.

Vraag 6,

Als dit niet het geval is, zou het college van B & W, dan wellicht onderzoek willen doen naar
andere mogelijkheden om het op zak hebben van messen of andere steekwapens terug te
dringen?

Antwoord:


Wapenbezit en gebruik zijn niet normaal. Op verschillende manieren zetten wij ons hiervoor in.
In gesprekken van onze mensen met inwoners. Docenten met leerlingen. Ouders met hun
kinderen. Daarnaast participeren we in het regionaal programma ‘Jeugd en Criminaliteit’ waar
aandacht is voor vroegsignalering en preventie. Een dergelijk onderzoek is volgens het college
dan ook niet nodig.

Vraag 7,

De veiligheidscijfers laten een ongunstige ontwikkeling zien ondanks dat Almelo een relatief
veilige gemeente wordt genoemd met betrekking tot wapenbezit. Waarom geeft dit geen
aanleiding om de actie te ondersteunen?

Antwoord:


In Almelo hebben we – samen met de politie – een afweging gemaakt. De geringe effectiviteit
van een dergelijke wapeninleveractie enerzijds en de benodigde capaciteit anderzijds, in
combinatie met de inspanningen die al geleverd worden op o.a. vroegsignalering en preventie,
maakt dat we in Almelo niet hebben gekozen voor het inzetten van deze wapeninleveractie.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo inzake landelijke wapen inzamelingsactie”

  1. Harry schreef:

    De politie is tevreden met de opbrengst van de eerste landelijke inleveractie voor steekwapens. In een week tijd zijn 3300 wapens ingeleverd. Onder meer machetes, zakmessen, dolken en keukenmessen verdwenen in de daarvoor bestemde tonnen op politiebureaus. Elk wapen van de straat is winst’, schrijft de politie in een verklaring. Wapens horen niet thuis in onze samenleving gemeente Almelo.

Leave a Reply