Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Motie Dierenwelzijn Partij Vrij Almelo
Categories: Zonder rubriek

Dierenwelzijn in de Almelose begroting.

Dierenwelzijn lijkt voor velen een klein onderwerp. Maar op gemeentelijk niveau is het dier onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Daarom zetten wij ons in om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in Almelo te voorkomen. Alle gemeenten hebben wettelijke taken voor het verzorgen en opvangen van gevonden dieren en dieren in nood. De Partij Vrij Almelo neemt deze taken heel serieus en we hechten er waarde aan dat dieren goed opgevangen en verzorgd worden.

Tijdens een inventarisatie  is gebleken dat dierenwelzijn enorm versnipperd zit in zowel de ambtelijke organisatie als daarbuiten en op onderdelen niet is vastgelegd in beleidsnota’s, verordeningen en subsidieovereenkomsten. Het doel van een inventarisatie is om enerzijds de huidige versnipperde situatie van de activiteiten in het kader van dierenwelzijn overzichtelijk in beeld te brengen en anderzijds om aan de hand van dat overzicht ambities en aanbevelingen voor de toekomst te formuleren.

Deze ambities en aanbevelingen vormen de input voor de beleidsnota dierenwelzijn. 

Tijden de meerjarenprogrammabegroting op donderdag 11 november 2021 brachten wij onderstaande Motie in.

Motie Partij Vrij Almelo

Besteding gelden Dierenwelzijn

De gemeenteraad van Almelo, bijeen op 9 en 11 november

Constaterende dat;

-er op dit moment niet duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is voor de opvang van huisdieren en het vervoer van huisdieren;

-er geen duidelijkheid bestaat over de overige budgetten voor dierenwelzijn in Almelo waaronder budget investeringen in nestkasten, hondenspeelplaatsen en dergelijke;

-er daardoor geen mogelijkheid bestaat voor het maken van een goede analyse van de huidige financiële organisatorische stand van zaken wat betreft dierenwelzijn in de gemeente Almelo;

Overwegende dat;

-het kunnen maken van een goede analyse zal bijdragen aan; 1. duidelijkheid over het gevoerde dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Almelo; 2. het inventariseren van welke dierenwelzijn issues meer aandacht behoeven in de gemeente Almelo;

Verzoekt het college;


– een inventarisatie te maken van de bestaande budgetten voor dierenwelzijn;

– het budget voor het welzijn van huisdieren en voor wilde dieren apart
mee te nemen in de inventarisatie;

– jaarlijks –bij de verantwoording – de besteding van deze budgetten
expliciet te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Motie werd verworpen met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen.


Voor: D66, Leefbaar Almelo, Partij Vrij Almelo, PVDA, SP, GroenLinks.

Tegen: CDA, Christenunie, Democraten.nu, Forum voor Rechts, Fractie Gelici, LAS, Lijst Cete, VVD, PVV.

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Motie Dierenwelzijn Partij Vrij Almelo”

  1. Browser schreef:

    Heel goed dat de PVA bijft opkomen voor dierenwelzijn

Leave a Reply