Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Speciale wethouder voor ouderen nodig
Categories: Zonder rubriek

In 2030 is een op de drie inwoners van Almelo ouder dan 65

De Partij Vrij Almelo streeft in de toekomst naar een portefeuillehouder/wethouder ouderenbeleid in het college van B en W met daarbij een passende post in de gemeentelijke begroting.

De partij vindt het belangrijk dat er een wethouder is die aangesproken kan worden op alle onderdelen van zorg voor ouderen. Problemen en vragen waar ouderen mee te maken krijgen worden vaak doorgeschoven van de ene naar de andere wethouder, oplossingen laten vaak lang op zich wachten of komen helemaal niet. In elke wethoudersportefeuille zit wel een onderdeel op terrein van  Wonen, Welzijn en Zorg. Naast regelingen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld WMO, zijn er  bijvoorbeeld regelingen op het gebied van veiligheid, armoede, gezondheid en sport. Iedere wethouder heeft vanuit zijn portefeuille wel te maken met ouderenbeleid. Het gevolg is dat er sprake is van versnippering, waardoor veel ouderen niet weten waar ze aan toe zijn of waar ze kunnen aankloppen voor bepaalde regelingen. Maar ook hulp in de huishouding, hulp bij het aanvragen van diverse vergoedingen voor ouderen met een minimum inkomen, het aanvragen en toewijzen van hulpmiddelen.

Een Wethouder Ouderenbeleid, kan overzien en toezien op de stapelingseffecten van alle wet- en regelgeving zoals het eigen risico in de basisverzekering, de eigen bijdragen voor zorg uit de WMO, kosten van woningaanpassingen en huurverhogingen in relatie tot inkomen. De onderlinge invloed van wetten en regels op elkaar is erg groot en tegelijkertijd vaak pas zichtbaar als het misgaat. Met het toenemende aantal vijftigplussers in onze samenleving gaat dit ontsporen. De wethouder Ouderenbeleid kan integraal in het college hiervoor aandacht blijven vragen en vooraf anticiperen op nieuw beleid, zodat de negatieve gevolgen van deze stapeling van regels en wetten achteraf niet hersteld hoeft te worden

Heden ten dage is een op de vier mensen pensioengerechtigd en zal dat een op de twee zijn in het jaar 2040. Van de mensen die in 1990 65 jaar werden, werd slechts 60 procent ouder dan 80 jaar. Van de mensen die in 2011 65 jaar werden zal zeker zo’n 70 procent ouder worden dan 80 jaar. Daarmee zal het aandeel 75-plussers in de bevolking toenemen, van 7 procent in 2012 tot zo’n 14 procent in 2040. In de toekomst zullen senioren op 65-jarige leeftijd steeds vaker alleenstaand zijn: waar vandaag de dag circa 30 procent van de 65-plussers alleenstaand is, geldt dit in 2040 voor 35 procent van de 65-plussers. In de toekomst zijn senioren niet alleen vaker alleenstaand, maar ook vaker kinderloos. Het aandeel kinderloze vrouwen van 65 jaar en ouder stijgt naar verwachting van 11 procent nu naar zo’n 18 procent in 2040. Dit zal grote gevolgen hebben voor de mantelzorgers in eigen familie- en kennissenkring. Ook is de kans, dat met het alleen zijn senioren in een sociaal isolement raken en dus eenzamer worden, heel erg groot.

De integrale aanpak is voor veel ouderen vaak niet te volgen of te herkennen. In de communicatie met de inwoners zou krachtiger over het voetlicht moeten worden gebracht wat we als gemeente allemaal doen op het gebied van ouderenbeleid en wat hierbij de speerpunten of prioriteiten zijn. Wij zijn van mening dat het bundelen van informatie en dit gericht communiceren eraan zal bijdragen dat ouderen beter in staat zijn om op een volwaardige manier deel te nemen aan en actief te blijven in de Almelose samenleving.

Het lijkt ons dus geen overbodige luxe als een volgend college een wethouder zou leveren die zich geheel en al gaat richten op het ouderenbeleid in Almelo..

Harry de Olde

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply