Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen inzake ‘stadsmarinier als breekijzer voor veiligheid’
Categories: Zonder rubriek

Veiligheid heeft naast criminaliteit ook betekenissen in termen van leefbaarheid, sociale veiligheid en duurzaamheid. De aanpak van veiligheid is wezenlijk voor de kwaliteit van de lokale samenleving.

In 2002 maakten de stadsmariniers in Rotterdam hun opmars. Sindsdien hebben veel andere gemeenten ook stadsmariniers aangesteld. In welke stad hij of zij ook werkt, een stadsmarinier is iemand met een ‘open oog en oor’; hij maakt contact met iedereen in de wijk en is veel op straat te vinden. Ook houdt hij de vinger aan de pols. Als het nodig is, zorgt hij voor een versnelde aanpak van het probleem. Verder is het een daadkrachtig persoon dat altijd de samenwerking opzoekt. Soms moet hij die samenwerking afdwingen. Dat kan, want hij heeft toegang tot de hoogste niveaus: de burgemeester, de korpschef, de hoofdofficier. Hij gaat door tot er resultaat is bereikt.

Behandeld door T. Liedenbaum

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo inzake ‘stadsmarinier als breekijzer voor veiligheid’

Geachte heer De Olde,

Namens de fractie Partij Vrij Almelo heeft u op 20 november 2021 schriftelijke vragen gesteld over onder andere het onderwerp ‘stadsmariniers’ (INK/105256). Middels deze brief beantwoordt het College van B&W deze vragen.

Vraag 1.

Is het college op de hoogte van de hierboven vermelde problemen? Zo ja, wat zijn de acties die het college heeft ondernomen? Zo nee, wat gaat het college doen om dit probleem het hoofd te bieden?

Antwoord:

In de inleiding op uw vragen stelt u dat er sprake is van de volgende problemen:

  • dat er te weinig politiemensen zijn om het werk goed te doen; dat agenten weggehaald worden uit de wijk en bureaus dicht moeten;
  • dat de fractie Partij Vrij Almelo steeds vaker signalen ontvangt van een aantal bewoners in de stad aangaande overlast / vandalisme veroorzaakt door onbekenden;
  • dat de gemeente Almelo benadrukt dat de criminaliteit in de stad daalt, terwijl de cijfers van de politie een ander beeld laten zien.

Het college is het niet met uw stelling eens dat er te weinig politiemensen zijn om het werk goed te kunnen doen. In delen van Nederland is er inderdaad sprake van forse onderbezetting ten opzichte van het aantal formatieplaatsen, maar dat geldt niet voor de politie in Almelo.

Daarnaast is het niet zo dat agenten uit de wijk worden weggehaald. Integendeel, wijkgericht werken is de norm voor de politie. Hiertoe zijn er binnen het politiebasisteam Twente Noord (Almelo/Twenterand) 3 wijkteams, te weten: Almelo-West, Almelo-Oost en Twenterand. Ook is sluiting van het politiebureau in Almelo of het politiesteunpunt in Twenterand (Vroomshoop) in het geheel niet aan de orde.

Ten aanzien van overlast en vandalisme kan het college het volgende aangegeven. De overlastcijfers zijn de afgelopen jaren helaas sterk toegenomen. Dit is een beeld dat in heel Nederland zichtbaar is. De toename van de overlastcijfers kon de afgelopen jaren vooral worden toegeschreven aan personen met verward gedrag, maar sinds 2020 is daar ook een forse toename van jeugdoverlast bijgekomen. De toename van jeugdoverlast hangt voor een belangrijk deel samen met de corona-maatregelen, waardoor jongeren minder omhanden hebben, met verveling en meer baldadig gedrag tot gevolg. Dit jaar uit dit zich ook in een relatief grote toename van de vandalismeregistraties. Het tegengaan van overlast komt, als onderdeel van de prioriteiten ‘leefbaarheid’, ‘jeugd en veiligheid’ en ‘zorg en veiligheid’, nadrukkelijk terug in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2022 – 2025 gemeente Almelo’ dat inmiddels ten behoeve van besluitvorming aan de gemeenteraad is aangeboden.

Als het gaat om criminaliteit dan blijkt uit de politiecijfers dat het totaal van de geregistreerde misdrijven (die betrekking hebben op Almelo) een daling laat zien over de afgelopen jaren. Wanneer deze cijfers worden uitgesplitst naar traditionele/fysieke misdrijven en digitale misdrijven, dan valt op dat de traditionele/fysieke misdrijven fors zijn gedaald, maar dat de digitale misdrijven daarentegen juist sterk in aantal zijn gestegen. Om die reden is ook ‘digitale
veiligheid’ als prioriteit opgenomen in het ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2022 – 2025 gemeente Almelo’.

Vraag 2.

Is het college op de hoogte dat er plaatsen in de binnenstad zijn die slecht verlicht zijn, zodat het voor kwaadwillende figuren gemakkelijker is om criminele activiteiten te ontplooien? Zo ja, worden deze plaatsen aangepakt?

Antwoord:

Ja, het college is op de hoogte dat er in de binnenstad plekken zijn die minder goed verlicht zijn. De verlichting op deze locaties zal in 2022 verbeterd worden als onderdeel van deverduurzaming van de verlichting in de binnenstad. Overigens moet opgemerkt worden dat meerdere donkere plekken in de binnenstad het afgelopen half jaar al zijn aangepakt.

Vraag 3.

Wordt het nu niet eens tijd als gemeente om actie te ondernemen door meer toezicht op strategische plekken en de inzet van handhaving? Zo ja, hoe en wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

De gemeente zet, in samenwerking met de politie, al volop in op toezicht. Het gaat daarbij niet alleen om generiek toezicht, maar ook om extra toezicht op specifieke ‘hotspots’. Dit toezicht wordt uitgevoerd door BOA’s en politiemedewerkers, maar ook met camera’s (zogenoemd publiek cameratoezicht). Het aantal camera’s in de binnenstad wordt in de eerste helft van 2022 bovendien uitgebreid (van 11 naar 21 camera’s).

Vraag 4.

De politie is er voor u en wil daarom graag bij u in de buurt zijn. Dichtbij, zodat zij snel kan optreden als dat nodig is, maar ook om gemakkelijk contact te leggen. Waarom is een (wijk)agent zelden nog zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig?

Antwoord:


Het college is het niet eens met de stelling dat een (wijk)agent zelden nog zichtbaar en aanspreekbaar in zijn wijk aanwezig is. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 aangegeven werkt de politie wijkgericht en zijn er in Almelo de wijkteams ‘Almelo-West’ en ‘Almelo-Oost’. Binnen deze wijkteams werken onder andere de wijkagenten die ieder verantwoordelijk zijn voor een bepaalde buurt. In de roosters van wijkagenten wordt hier rekening mee gehouden,
zodat zij zichtbaar en aanspreekbaar zijn in hun wijk.

Vraag 5.

Agenten worden weggehaald uit de wijk, bureaus moeten dicht. Een structurele versterking van de politiecapaciteit is noodzakelijk. Hoe staat het college tegenover het inzetten van stadsmariniers, naar Rotterdams voorbeeld ? Deze goed opgeleide handhavers dienen zich te richten op het bestrijden van overlast op straat en die zaken waaraan de politie, vanwege gebrek aan mankracht, geen prioriteit kan geven. Graag een uitgebreid antwoord van het college.

Antwoord:

Stadsmariniers naar Rotterdams voorbeeld hebben geen opsporingsbevoegdheid ten aanzien van strafbare feiten en zijn ook niet belast met toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een stadsmarinier is dus zelf geen handhaver, maar is een veiligheidsregisseur die belast is met het oplossen van afgebakende, maar vaak hardnekkige veiligheidsproblematiek. De stadsmarinier is als functionaris dus geen oplossing voor gebrek aan mankracht bij de politie.

Als het gaat om de leefbaarheid in buurten en wijken kennen we in Almelo een hecht netwerk van functionarissen die samenwerken aan schone en veilige buurten en die sociale cohesie en maatschappelijke participatie in woonwijken bevorderen. Van wijkregisseurs, wijkondersteuners, jongerenwerkers en boa’s maar bijvoorbeeld ook buurtbewoners zelf die toezicht houden op een leefbare wijk. Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het combineren van allerlei sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Om op die manier de veiligheid én leefbaarheid te vergroten.

Vraag 6.

Een korte check leert dat het aantal geregistreerde misdrijven in Almelo een stijgende lijn laat zien. Kloppen deze cijfers?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 7.

Bent u op de hoogte dat voor buitengewoon opsporingsambtenaren op jaarbasis 25 miljoen euro door het Rijk wordt gereserveerd om overlast en criminaliteit in de wijken aan te pakken?

Antwoord:

Het college is bekend met het feit dat de Rijksoverheid landelijk 25 miljoen euro wil investeren in de BOA’s. Dit bedrag is echter bedoeld voor opleiding, ontwikkeling en samenwerking met de politie, zodat BOA’s hun werk adequaat en veilig kunnen blijven uitvoeren. Het bedrag is dus niet bedoeld voor capaciteitsuitbreiding om overlast en criminaliteit met meer personeel aan te kunnen pakken. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/13/versterking- politie-in-wijken-op-internet-voor-opsporing-en-voor-boas

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,

———————————————————–

REACTIE Partij Vrij Almelo

We hebben het afgelopen jaar kunnen zien waartoe minder zichtbaarheid van de wijkagent kan leiden. Juist het gemis van een laagdrempelig aanspreekpunt van de politie werkt snel groeiende overlast en criminaliteit in de hand.

De werkelijkheid is dat wijkagenten vaak maar een paar dagen per maand inzetbaar zijn in hun eigen wijk. In plaats van 80/20 lijkt nu 20/80 de norm te zijn. De andere taken slokken de meeste tijd op.

Dat heeft allemaal te maken met de huidige inrichting van de politieorganisatie, waar het gros van de basisteams kampt met een aanzienlijke onderbezetting. Om de ‘noodhulp’ draaiende te houden, moeten de ogen en oren van de wijk, de wijkagent, steeds vaker bijspringen om personele tekorten op te vangen.

Aan de formerende partijen voor een nieuw kabinet de opdracht om de tekorten bij de politie te lenigen en er als de wiedeweerga voor te zorgen dat de wijkagent is waar hij hoort te zijn: in de wijk!

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheidsbeleving/Rapport_stadsmariniers.pdf

Stem of voeg toe aan:

Leave a Reply