Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo inzake kind uithuisplaatsingen
Categories: Zonder rubriek

Almelo, 22 oktober 2021

Geacht college,

In het dit jaar gehouden debat over de kindertoeslagenaffaire werd aangegeven dat in Almelo geen kinderen de dupe moeten worden van de onterecht gebleken invorderingsdrift van de Belastingdienst. Toch hoort de Partij Vrij Almelo dat volgens het CBS dat in Nederland 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst van 2015 tot heden.

Het aantal van 2005 tot 2015 is niet bekend. Getroffen ouders geven aan dat er in Nederland meer dan 6000 kinderen uit huis zouden zijn geplaatst vanwege voornoemde invorderingsdrift door de Belastingdienst.

De Partij Vrij Almelo vraagt zich af of het inderdaad nog steeds juist is dat er in Almelo geen enkel kind uit huis is geplaatst geheel of deels ten gevolge van de onterechte invoerdingmaatregelen van de kindertoeslag door de Belastingdienst.

Beantwoord door: D. Otten op 7 december 2021

Geachte heer De Olde,

In uw e-mail van 22 oktober jl. stelt u vragen over uithuisplaatsingen. Hieronder vindt u de beantwoording van uw vragen.

Vraag 1.

Welke wettelijke taken heeft de gemeente Almelo bij het beschermende van de belangen van kinderen. Kunt u dat zeer nauwkeuring uitleggen welk exacte taken dat dan precies zijn?

Antwoord:

De wettelijke taak van de gemeente staat beschreven in de jeugdwet. Deze bestaan uit:
a) het voorkomen van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
b) het bieden van ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen,
c) het bieden van en hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen,
d) de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering

Het gemeentelijke beleid is uitgewerkt in de door uw raad vastgestelde verordening Jeugdhulp gemeente Almelo 2019 en is gericht op:
a) het voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
b) het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang;
c) het bevorderen van de opvoedvaardigheden van de ouders, opdat zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;
d) het inschakelen, herstellen en versterken van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen inbreng;
e) het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit;
f) integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van multiproblematiek,
g) het tot stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen en het verlenen van hulp op basis van familiegroepsplannen, ter uitvoering van artikel 4.1.2 en indien sprake is van vroege signalering van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Vraag 2.

Is de gemeente Almelo op enigerlei wijze ooit betrokken geweest bij uithuisplaatsing van kinderen?

Antwoord:

Een uithuisplaatsing houdt in dat een jeugdige – al dan niet tijdelijk – ergens anders verblijft dan in zijn eigen gezin, bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling. Een uithuisplaatsing kan zowel vrijwillig als gedwongen plaatsvinden. Voor een uithuisplaatsing is altijd een beschikking van de gemeente nodig. De gemeente is dus bij elke uithuisplaatsing betrokken.
Bij een vrijwillige uithuisplaatsing geeft de gemeente een beschikking af na instemming van de
ouders. Bij een gedwongen uithuisplaatsing wordt er een machtiging uithuisplaatsing
afgegeven door de kinderrechter waarna de gemeente een indicatiebesluit moet afgeven. Wij
hebben daarbij geen beoordelingsvrijheid.

Vraag 3.

Zo ja, om hoeveel uit huis geplaatste kinderen gaat het dan in de gemeente sinds 2005?

Antwoord:

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor het afgeven van beschikkingen voor uithuisplaatsingen. Cijfers zijn dan ook pas beschikbaar vanaf 2015. In de gemeente Almelo worden per jaar tussen de 300 en 400 kinderen uit huis geplaatst. Voor de exacte cijfers klik op de link: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84134NED/table dl=5C3A0. Bij twee op de drie uithuisplaatsingen is sprake van een vrijwillige uithuisplaatsing (dus met instemming van de ouders).

Vraag 4.

En hoeveel van die in Almelo uit huis geplaatste kinderen is op de een of andere wijze beïnvloed of betrokken geweest vanwege de invorderingsdrift van de Belastingdienst bij het terugvorderen van de kindertoeslag?

Antwoord:

Hiervan zijn geen concrete cijfers. Alle gedupeerde ouders zijn door de gemeente gesproken, of wanneer zij herhaaldelijk niet bereikbaar waren, hebben zij een brief ontvangen dat ze contact met ons konden opnemen voor hulp en/of ondersteuning.
In geen enkel contact hebben wij van ouders gehoord dat kinderen uit huis zijn geplaatst ten gevolge van de toeslagenaffaire. Dit hoeft natuurlijk niet te zeggen dat dit niet gebeurd is, maar ouders/gedupeerden hebben hier niets over aangegeven, terwijl wij wel specifiek naar het welzijn van de kinderen informeren als onderdeel van één van de leefgebieden waarop we hulp en/of ondersteuning kunnen aanbieden.

Vraag 5.

Bij hoeveel huishoudens in Almelo heeft de Belastingdienst kindertoeslag teruggevorderd sinds 2005?

Antwoord:


Begin november 2021 hebben 126 mensen zich bij de belastingdienst als gedupeerde gemeld. Bron: Aantal-gedupeerden-per-gemeente-20211015.pdf (belastingdienst.nl). Deze lijst wordt periodiek bijgesteld.
Hoogachtend,


Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester

Stem of voeg toe aan:

1 Comment to “Beantwoording schriftelijke vragen Partij Vrij Almelo inzake kind uithuisplaatsingen”

  1. Wim H schreef:

    Tussen de 300 a 400 uithuisplaatsingen dat is me nog al wat.
    Er is meer discussie nodig over wat de samenleving en de politiek van professionals willen. Even gechargeerd neergezet is dat: niet te veel ‘achter de voordeur’ van gezinnen gaan kijken, kinderen niet onterecht uithuisplaatsen, maar tegelijkertijd wel de veiligheid van kinderen garanderen zodat het in gezinnen nooit vreselijk mis kan gaan.

Leave a Reply