Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
Raadsverkiezing is voorbij, maar hoe nu verder?
Categories: Zonder rubriek

Duidingsdebat raad Almelo

Voorzitter! Laat ik beginnen met het feliciteren van alle aanwezige partijen die het vertrouwen van onze inwoners hebben gekregen.

We hebben gezien dat ook in Almelo de democratie in zwaar weer verkeert door de extreem lage opkomst. Mensen zijn doelbewust niet gaan stemmen of zijn thuis gebleven. Mensen ervaren onvrede, afkeer en staan vaak met hun rug naar de gemeente en naar politiek Den Haag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een ervan is dat de afstand die kiezers moeten afleggen naar een stemlokaal is toegenomen in vergelijking met vier jaar geleden.  Afstand kan dan leiden naar een lagere opkomst.

Daar had onze gemeente rekening mee moeten houden. 

De verslechterde bereikbaarheid wordt deels veroorzaakt door maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus. Hoewel er op dit moment niet veel aanleiding toe was, vielen de gemeenteraadsverkiezingen nog wel onder de “tijdelijke wet verkiezingen covid-19”. Deze wet eist dat gemeenten binnen stembureaus anderhalve meter moeten kunnen waarborgen.

Als voorbeeld noemen we bewoners van een zorgcentrum die waren verplicht om hun stem ergens anders uit te brengen terwijl de wet het wel mogelijk maakt om stembureaus in zorginstellingen alleen toegankelijk te maken voor bewoners of bezoekers van die instellingen.

We hadden dus zeker de mogelijkheid om dit anders te organiseren. 

Collegeonderhandelingen: 

De Partij Vrij Almelo stelt voor om bij de vorming van een nieuw college niet te kijken naar de vorming van een coalitieakkoord, maar naar een raadsakkoord waarin alle partijen hun inbreng kunnen hebben. Niet alleen coalitiepartijen kunnen daarin naar voren brengen wat ze belangrijk vinden voor Almelo, maar ook de oppositiepartijen.

Geen bureaucratische tekentafel politiek, maar een betrokken overheid die samen met mensen werkt aan maatschappelijke doelen. Een overheid die verbindt, kennis deelt en aanjaagt. In een tijd waarin vernieuwing en verandering centraal staan past een stabiel college dat zich kan verenigen in een gezamenlijk koers, een team met samenhangende visie dat weet waar het naartoe wil. 

Vertrouwen en enthousiasme zijn daarbij voorwaardelijk.

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.