Partij Vrij Almelo
Dicht bij de burger
ASBESTPROBLEEM EN VERVUILDE ONDERGROND OVERSCHADUWT (nog steeds) OUDE STADHUIS
Categories: Zonder rubriek

Het oude voormalige stadhuis

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) had er 1,2 miljoen euro voor over om het oude stadhuis, als het vrijgekomen was, te slopen en er een nieuw woon-zorgcomplex te bouwen. Het bod van de twee andere geïnteresseerden, Stad en Ommeland en Coöperatie hergebruik Gebouwen, waren met 525.000 respectievelijk 500.000 euro beduidend lager. Drie maatschappijen hadden plannen ingediend voor de herontwikkeling van de huidige stadhuislocatie met zowel sloop als ook hergebruik.

De plannen werden op 28 mei 2014 via een politiek beraad toegelicht. Dat politieke beraad heeft geleid tot een bredere verkenning van de vraagstukken ten aanzien van de ingediende plannen waar de kwaliteit van het betreffende gebouw zeker een hoofdrol speelde. Met de kwaliteit van een pand wordt gedoeld op de technische staat en de uitstraling van het pand. De technische staat kan een knelpunt vormen voor hergebruik door de verouderde indeling en/of aankleding of een slechte staat van onderhoud. Niet alle soorten panden zijn geschikt voor omvorming. Redenen hiervoor zitten niet alleen in regelgeving maar met name in praktische zaken.

Grote gebouwen (vaak van na de jaren zeventig) zijn moeilijker om te vormen tot woningen omdat het wenselijk is dat de kamers een raam hebben. Ook het plaatsen van natte cellen en keukenvoorzieningen is niet altijd mogelijk of zeer kostbaar. Er moet in een gebouw ook ruimte zijn voor bekabeling van de woningen of om bijvoorbeeld een separaat verwarmingssysteem per woning aan te leggen. Tot slot is in veel verouderde panden asbest verwerkt, hetgeen ook een groot (financieel) knelpunt kan vormen bij hergebruik of herbestemming. Sowieso gaat de asbestsaneritng de gemeente (heel veel) extra geld kosten. Verder is mogelijk sprake van een vervuilde ondergrond bij het oude stadhuis. Eerder stond op deze plek namelijk de fabriek van Palthe.

De prachtige bijdrage van TMZ overtuigde de Partij Vrij Almelo (PVA) om het oude stadhuis te slopen en op die plaats een wooncomplex te bouwen voor mensen met een lichamelijke beperking. Zodat mensen met een rolstoel gebruik kunnen maken van alle faciliteiten die Almelo te bieden heeft. Eenvoudig naar het centrum van de stad kunnen gaan. Bijvoorbeeld de bibliotheek, markt en mooie terrasjes binnen handbereik. Zo komen de rolstoel gebruikers uit hun isolement. Het mocht echter niet baten want met meerderheid stemde de raad voor behoud van het oude stadhuis. De gewoonte van vroeger om te veel erfgoed te slopen, lijkt nu plaats te gaan maken om te veel te laten staan. Het is alsof alles maar moet worden behouden, ook als het de moeite niet waard is.

Door te lang treuzelen werd uiteindelijk een mooi TMZ- plan om zeep geholpen en tekende wethouder Irene ten Seldam (de toenmalige wethouder) het contract waarin is vastgelegd dat er 116 appartementen komen in het oude stadhuis van Almelo. Daarmee is de herontwikkeling definitief. Die wordt gedaan door Leverink + Assen uit Hengelo, samen met BPD Ontwikkeling in Amersfoort. De stemverhouding was 29 voor en 5 tegen.

Alleen de VVD en Partij Vrij Almelo (PVA) stemden tegen.

De PVA riep meerdere keren op om niet lang te treuzelen en om er tempo achter te zetten zodat de prachtige TMZ-plannen zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden. 

Door te lang treuzelen haakte TMZ af.

ja

TCTubantia, 8 januari 2016

De mondelinge vragen die de Partij Vrij Almelo tijdens het vragenhalfuurtje op dinsdagavond 12 februari 2019 wilde stellen is door de vice-voorzitter van de Raad afgewezen omdat deze vragen niet actueel zouden zijn. Wij waren het daar niet mee eens en hebben een ambtenaar bereid gevonden deze vragen alsnog te beantwoorden.

Oud- wethouder Johan Andela was begin 2016 heel trots op het nieuwe stadhuis, waarvan hij de bouw grotendeels voorbereidde en begeleidde. Maar Andela vertelde er bij dat het oude gebouw wat hem betreft geen dag leeg mocht staan nadat de gemeente verhuisde naar het nieuwe onderkomen op 30 maart 2015. Tot op de dag van vandaag staat het gebouw er troosteloos bij. Hadden we toen maar direct de knoop doorgehakt want dan had er nu een prachtig TMZ gebouw gestaan voor mensen die hulpbehoevend zijn en graag in de binnenstad willen wonen.

Vragen mondeling beantwoord op 14 februari 2019

Vraag 1.

We leven nu in 2019, waarom is er nog steeds niet begonnen met de nieuwbouw?

Antwoord:

Omdat de voorbereidingen tot herontwikkeling nu in een vergevorderd stadium zijn zal medio maart voor geïnteresseerden en raadsleden een informatieavond worden gehouden.

Vraag 2.

Is het oude stadhuis nog steeds in eigendom van de gemeente?

Antwoord:

Ja, het bestemmingsplan loopt tot medio september waarna de verkoop een feit is en met de bouw kan worden begonnen.

Vraag 3.

Heeft de asbest problematiek iets te maken met de late ontwikkeling van het oude stadhuis?

Antwoord:

Nee, uit het asbestinventarisatierapport blijkt op welke plekken in een gebouw asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde asbestverdachte materialen zijn algemeen bekend en worden vaak snel herkend.

Vraag 4.

Is het asbestonderzoek uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau?

Antwoord:

Dat is de vraag. Soms zitten de materialen op onverwachte plaatsen of kan alleen een deskundige ze herkennen. Soms worden ze pas zichtbaar tijdens destructief onderzoek of tijdens de renovatie.

Vraag 5.

Zo niet, wie draait er dan op voor de meerkosten van de omvangrijke asbestverontreiniging, die geraamd is op zeven ton?

Antwoord:

De koper heeft een verklaring ondertekent dat hij/zij de meerkosten voor zijn rekening neemt.

Vraag 6.

Wat zijn tot nu toe de gemeentelijke kosten in verband met de lange leegstand?

Antwoord:

De kosten zijn voor rekening van de koper.

Vraag 7.

Is op dit moment al bekend wanneer nu eindelijk wordt begonnen met de bouw?

Antwoord:

Als alles volgens plan verloopt zal medio oktober met de bouw worden begonnen.

Partij Vrij Almelo (PVA)

Reactie PVA:

De aanwezigheid van asbest levert bij verkoop van een gebouw niet altijd een gebrek op in de zin van de wet. In oudere gebouwen zijn vaak veel asbesthoudende materialen gebruikt. Daarop dient een koper bedacht te zijn. Hoe gevaarlijk dit in een concreet geval is, hangt af van de gebruikte asbesthoudende materialen en de manier waarop deze materialen verwerkt zijn. Met name zogenaamde niet hecht-gebonden asbest (asbest waarvan de vezels gemakkelijk kunnen loslaten) kan gevaar opleveren voor de gezondheid.

Om aanspraak te maken op ontbinding van de koopovereenkomst of op schadevergoeding, moet de koper een beroep doen op ‘non-conformiteit’. Hierbij is onder meer van belang:

  • wat partijen in de koopovereenkomst zijn overeengekomen;
  • welke informatie de verkoper heeft verstrekt;
  • of de koper voldaan heeft aan zijn zogenaamde onderzoeksplicht

TCTubantia

De bouwer is niet van plan om voor de kosten van eventuele sanering op te draaien

https://www.tubantia.nl/almelo/vuile-bodem-kan-verkoop-stadhuis-almelo-frustreren~af2798e1/

Asbest, een sluipmoordenaar (Politiek beraad 16-02-2016)

raad

https://www.rtvoost.nl/nieuws/238125/asbestsanering-zorgt-voor-onduidelijkheid-toekomst-oude-stadhuis-almelo

Zit voormalige stadhuislocatie nog vol (spuit) asbest?

Herontwikkeling voormalig stadhuis (raadsvergadering 24 mei 2016)

TCTubantia, 16 april

Stem of voeg toe aan:

Comments are closed.